Bus pass renewal at your library

Bydd gan nifer ohonoch chi gerdyn teithio rhatach – tocyn bysiau – a byddwch yn gwybod ei bod yn rhaid i chi adnewyddu eich cerdyn erbyn 31 Rhagfyr pan mae eich cerdyn cyfredol yn dod i ben.

Yn Wrecsam, mae dros 9,200 o gardiau’n cael eu defnyddio – hynny yw, cardiau sydd wedi’u defnyddio fwy na chwe gwaith yn y tri mis diwethaf, ac mae dros 60% o’r bobl hynny wedi gwneud cais i adnewyddu eu cerdyn.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Er bod hynny’n newyddion gwych, mae dal angen i dros 4,000 wneud cais, ac fe hoffem ni gael eich help chi i sicrhau bod pawb yn gwneud hynny cyn diwedd y flwyddyn.

Os ydych chi’n gwybod am rywun, fel ffrind, rhiant, perthynas neu gymydog sy’n defnyddio tocyn bysiau, gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw’n gwybod bod angen ei adnewyddu. Mae’n hawdd iawn gwneud cais ac mae Trafnidiaeth Cymru wedi creu fideo defnyddiol iawn sy’n rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam ar wneud hynny.

Os ydych chi’n cynnal grŵp mae pobl hŷn yn dod iddo, tybed a allech chi sôn am hyn wrthynt a gweld a ydynt angen rhywfaint o help?

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Pan gafodd y broses ymgeisio ei lansio gyntaf, roedd Trafnidiaeth Cymru, sy’n gyfrifol am adnewyddu’r ceisiadau, yn cael problemau efo’u proses ar-lein, ond mae’r rhain bellach wedi cael eu datrys ac mae’r broses yn gweithio’n dda, ac maen nhw’n dal i fyny efo’r ceisiadau. Ond, mae mwy eto sydd angen gwneud cais ac fe fyddwn i’n ymbil arnyn nhw i wneud cais cyn gynted â phosib’ i wneud yn siŵr bod eu cerdyn yn cyrraedd erbyn diwedd y flwyddyn. Hoffwn hefyd ddefnyddio’r cyfle hwn i ddiolch i staff sydd wedi bod yn helpu gyda’r ceisiadau ar-lein, a rhai sydd hyd yn oed wedi dod i mewn ar ddiwrnodau o wyliau i helpu.”

“Sut i adnewyddu eich tocyn bysiau ar-lein”

Mae Llyfrgell Wrecsam hefyd yn helpu gyda cheisiadau ac mae sesiynau’n cael eu cynnal ar 1, 8, 14, 22 a 29 Tachwedd rhwng 12pm ac 1pm. Ewch â’ch tocyn bysiau cyfredol a’ch rhif yswiriant gwladol gyda chi.

“Sut allaf i helpu?”

Er bod nifer o bobl hŷn yn gwbl gyfarwydd â defnyddio llechen, cyfrifiadur neu ffôn, nid pawb sy’n gallu.

Felly, allech chi helpu rhywun rydych chi’n ei adnabod i wneud cais ar-lein gan ddefnyddio eich teclyn chi? Mae’n broses sydyn iawn a gall arbed poen meddwl i rywun sydd ddim yn gallu mynd ar y we. Y cyfan sydd ei angen yw rhif eu cerdyn cyfredol a’u rhif yswiriant gwladol.

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Er bod copïau papur ar gael, mae hi’n llawer cynt a rhatach cwblhau’r broses ar-lein. Os gallwn ni dreulio munud yn meddwl am rywun y gallwn ni eu helpu a chynnig yr help hwnnw iddyn nhw, dwi’n siŵr y byddent yn gwerthfawrogi’n fawr.”

Bydd cardiau sy’n mynd ar goll, yn cael eu dwyn, neu’n cael eu difrodi’n cael eu trin fel yr arfer yn swyddfa Galw Wrecsam ar Stryt yr Arglwydd am gost o £5 i gael un newydd.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD