Rydym yn chwilio am ddau aelod annibynnol ar gyfer ein Pwyllgor Safonau ond er mwyn bod yn gymwys dylech allu ateb ydw/gallwn/oes i’r holl gwestiynau canlynol:

 • Ydych chi’n dda am wrando?
 • Ydych chi’n chwilfrydig?
 • Allech chi ystyried a chymharu tystiolaeth wrthdrawiadol a dod i ganlyniad rhesymol?
 • Allech chi weithio mewn tîm?
 • Oes gennych chi barch at eraill a dealltwriaeth a pharch at werthoedd moesegol cryf?
 • Oes gennych chi uniondeb cymeriad ac o enw da?

Mae ein Pwyllgor Safonau yn chwarae rôl hanfodol wrth gynnal safonau moesegol uchel ar lefel Bwrdeistref Sirol a Chyngor Cymuned. Ei rôl yw cynghori, cynorthwyo ac arwain aelodau wrth iddynt fabwysiadu, monitro, gweithredu, gorfodi ac adolygu codau ymddygiad lleol amrywiol a chanllawiau moesegol eraill.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Penodir aelodau annibynnol am gyfnod rhwng 4 a 6 mlynedd a gellir eu penodi am un tymor pellach yn syth ar ôl i’r cyfnod hwn ddod i ben. Mae’r pwyllgor yn cyfarfod o leiaf pedwar tîm y flwyddyn ac mae siawns o gynnal cyfarfodydd heb eu trefnu o flaen llaw gydag ychydig ddyddiau o rybudd.

Os cewch eich penodi byddwch yn gallu hawlio costau am fynychu cyfarfodydd.

Ydi hyn yn swnio fel rhywbeth i chi? Os felly, cysylltwch â’r Swyddog Monitro ar 01978 292202 neu’r Dirprwy Swyddog Monitro ar 01978 292221.

Mae ffurflen gais ar gael gan y Swyddog Monitro, Neuadd Y Dref, Wrecsam, LL11 1WF neu drwy anfon e-bost at y Swyddog Monitro. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Gorffennaf 2019.

Yn anffodus bydd rhai pobl yn anaddas i fod yn Aelod Annibynnol.

 • Cynghorydd neu swyddog mewn gwasanaeth (neu eu cymar neu bartner sifil), aelod o Awdurdod Tân neu Awdurdod Parc Cenedlaethol neu Gynghorydd Cymuned/Tref
 • Cyn-gynghorydd neu gyn-swyddog, aelod o’r Awdurdod Tân neu Awdurdod Parc Cenedlaethol neu Gynghorydd Cymuned/Tref neu wedi gadael y swydd am o leiaf blwyddyn.
 • Yn weithgar mewn gwleidyddiaeth leol neu genedlaethol
 • Wedi ymdrin â’r Cyngor yn sylweddol yn y gorffennol sydd yn cyfaddawdu didueddrwydd
 • Gyda pherthynas agos ag unrhyw aelod neu swyddog o’r Cyngor

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN