Plastic Recycling Bottles

Mae yna lawer iawn o wahanol fathau o blastig, felly mae’n naturiol i rywun ddrysu a chwestiynu ei hun weithiau “ynglŷn â pha blastig dwi’n gallu ei ailgylchu?”

Y newyddion da yn Wrecsam yw bod modd ailgylchu llawer o gynwysyddion plastig… a gellir ailgylchu llawer o’r rhain yn eich bin ailgylchu chi 🙂

Pa blastig sy’n bosib ei ailgylchu yn fy min ailgylchu?

Yr ateb syml yw ei bod yn bosib ailgylchu UNRHYW fath o boteli plastig, POB math o hambyrddau bwyd plastig, tybiau plastig a photiau plastig yn eich bin ailgylchu yn Wrecsam. Drwy gadw’r uchod mewn cof dylech fod yn iawn 🙂

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Ond i’ch helpu chi ddeall pethau fymryn yn well, rydym am roi enghreifftiau i chi o’r mathau o eitemau tŷ y gellir eu hailgylchu. Sef….

• Potiau iogwrt
• Tybiau menyn/margarîn
• Hambyrddau prydau parod
• Poteli siampŵ
• Poteli sebon cawod
• Poteli sylweddau glanhau ceginau/ystafelloedd ymolchi (yn cynnwys y rhai sy’n chwistrellu)
• Basgedi ffrwythau (ond nid y ffilm na’r papur swigod)
• Cynwysyddion clir sy’n dal bwyd Tsieineaidd/Indiaidd
• Poteli ysgytlaeth
• Hambyrddau cig
• Tybiau hufen iâ
• Tybiau siocled mawr (Quality Street, Celebrations ac ati)

Gofalwch eu bod nhw’n lân a heb unrhyw fwyd neu ddiod ynddyn nhw pan fyddwch yn eu hailgylchu 🙂

“Mae pobl eisiau mynd cam ymhellach”

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “Mae’n bwysig sylweddoli y gallwch ailgylchu llwyth o blastig tŷ yn eich bin ailgylchu yn Wrecsam. Mae hynny’n cynnwys pethau na fyddech o bosib yn eu hystyried fel poteli siampŵ, poteli sylweddau glanhau, potiau iogwrt a thybiau margarîn.

“Gwyddwn fod mwy o bobl yn ceisio gwneud eu rhan yn Wrecsam a’r hyn sy’n wych yw bod pobl eisiau gwneud hyd yn oed mwy. Dyma sy’n mynd i’n helpu ni gyrraedd ein targed ailgylchu o 70% erbyn 2025.”

Pa blastig sy’n amhosib ei ailgylchu yn fy min ailgylchu?

Y pethau mwyaf cyffredin y mae pobl yn ceisio eu hailgylchu ond sydd ddim yn bosib ar hyn o bryd yn eich bin ailgylchu yw pob mathau o fagiau bwyd plastig, pob mathau o fagiau siopa plastig, ffilm cydio, papur swigod a phacedi creision.

Hefyd ni allwn dderbyn unrhyw eitemau polystyren, plastig caled (gellir ailgylchu’r rhain yn ein canolfannau ailgylchu), teganau, tupperware, papurau fferins, tiwbiau past dannedd, raseli plastig, cytleri plastig neu becynnau reis ar gyfer y ficrodon.

Ydw i’n gallu ailgylchu plastig o’r ardd?

Ni ellir ailgylchu plastig caled o’ch gardd yn eich bin ailgylchu ar hyn o bryd, fel potiau planhigion, ond gallwch eu hailgylchu yn ein tair canolfan ailgylchu yn Wrecsam.

Gellir ailgylchu eitemau plastig caled eraill fel cytleri plastig neu gloriau CD/DVD yma.

Mae ein canolfannau ailgylchu i’w cael yn y lleoliadau canlynol:
Lôn y Bryn, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
Y Porthdy, Brymbo
Banc Wynnstay, Plas Madoc

Y siop ail-ddefnyddio

Os ydych yn edrych i gael gwared ar blastig fel dodrefn gardd neu deganau a’u bod nhw mewn cyflwr da, dylech ystyried eu rhoi nhw i’n siop ail-ddefnyddio yng nghanolfan ailgylchu Lôn y Bryn…yn ogystal ag ailgylchu’r eitemau byddwch yn helpu elusen leol wych hefyd.

Hosbis Tŷ’r Eos sydd yn rhedeg y siop ac mae gan ein tair canolfan ailgylchu ardaloedd wedi’u neilltuo i bobl gyfrannu eitemau…os ydych yn ansicr lle mae’r ardaloedd hyn yna gofynnwch i un o’n gweithwyr ac mi fydda nhw’n siŵr o’ch cyfeirio at y lle cywir 🙂

Y gobaith yw eich bod yn deall ychydig bach mwy am ailgylchu plastig yn Wrecsam a’ch bod yn gallu bod yn hyd yn oed yn fwy o arwr ailgylchu 🙂

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU