Gwyddom fod gan Wrecsam gysylltiadau sefydledig â’r lluoedd arfog.

Felly mae’n iawn i ni gydnabod y cyswllt hwnnw a gwneud popeth y gallwn i gefnogi ein cymuned lluoedd arfog.

Mae’r Cynghorydd David Griffiths, Cefnogwr Y Lluoedd Arfog Cyngor Wrecsam, wedi arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog newydd mewn seremoni ym Marics Hightown.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Arwyddodd y cyngor y cyfamod gwreiddiol nôl yn 2013, ynghyd â nifer o bartneriaid allweddol megis Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Prifysgol Glyndŵr, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam a chynrychiolwyr o’r fyddin, y llynges a’r awyrlu.

Yn ddiweddar, mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi annog sefydliadau i arwyddo eu cyfamodau eu hunain, felly mae pob un yn cydnabod eu hymrwymiad i’r addewid yn unigol.

I ail-ddatgan ymrwymiad Cyngor Wrecsam, arwyddodd y Cynghorydd Griffiths gyfamod newydd ochr yn ochr â’r Cyrnol Nick Lock, Dirprwy Gomander Brigâd 160.

Roedd Shenkin IV, masgot catrodol Byddin Frenhinol Cymru, yn bresennol yn y seremoni, ynghyd â phersonél milwrol ac aelodau o Weithgor Cyfamod Lluoedd Arfog Wrecsam, sy’n sicrhau bod ymrwymiadau i’r addewid yn cael eu cyflawni.

Dywedodd y Cyng. Griffiths: “Ers arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog yn ôl yn 2013, rydym wedi gweithio ochr yn ochr â nifer o bartneriaid i wneud llawer o waith pwysig i gefnogi cyn-filwyr a’n cymuned lluoedd arfog.

“Roeddwn yn falch iawn o allu ailddatgan ein hymrwymiad i gymuned y lluoedd arfog – mae’r lluoedd arfog yn uchel iawn eu parch yn Wrecsam ac fel ardal mae gennym gysylltiadau cryf â’r lluoedd arfog, felly nid yw ond yn briodol ein bod yn cydnabod hynny ac yn eu cefnogi.”

Mae rhywfaint o’r gwaith a wnaethpwyd gan y grŵp ers i’r cyfamod gael ei arwyddo yn cynnwys cefnogi cynlluniau tai ein Cymuned Lluoedd Arfog yn Nhŷ Dewr a Tŷ Ryan, sydd ill dau bellach yn llawn ac yn cefnogi cyn-filwyr i symud ymlaen i fyw’n annibynnol.

Sicrhaodd y prosiectau hyn dros £1.6 miliwn o fuddsoddiad gan y Weinyddiaeth Amddiffyn a byddant yn parhau i ddarparu help angenrheidiol yn y dyfodol.

Mae canolfan galw heibio Y Lleng Brydeinig Frenhinol bellach yn lletyo grŵp cefnogaeth cymheiriaid o’r enw Woody’s Lodge sy’n rhoi help a chymorth ymarferol i aelodau ein cymuned lluoedd arfog gydag unrhyw broblemau sydd ganddynt.

Rydym hefyd wedi bod yn cefnogi ein Swyddog Cyswllt y Lluoedd Arfog, Janette Williams, ac fe ariannwyd ei swydd hi gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Mae Janette wedi gweithio gyda grwpiau lleol i sicrhau grantiau bach gwerth dros £58,000 o Gronfa Ymddiriedolaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog dros y 18 mis diwethaf.

Aeth y grant diweddaraf tuag at brosiect sy’n cefnogi plant personél y gwasanaeth mewn ysgolion cynradd yn Wrecsam, trwy eu helpu i feithrin eu sgiliau cydweithredu, cyfathrebu, datrys problemau, gweithio mewn tîm a gwytnwch.

Rydym hefyd wedi cefnogi nifer o weithgareddau dinesig a chefnogi trwy gydol y flwyddyn, megis digwyddiad Rhyddid yr Awyrlu Brenhinol a gynhaliwyd yr haf diwethaf; a’r rhaglen o weithgareddau cofio a gynhaliwyd yn ystod yr hydref i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB