Mae tenantiaid y Cyngor yn Nhir y Capel wedi cael rhai anrhegion ychwanegol i’w mwynhau eleni!

Mae eu cartrefi wedi cael ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd fel rhan o’n prosiect mawr i wella tai.

Mae’r gwaith wedi’i wneud i sicrhau ein bod yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru Llywodraeth Cymru erbyn 2020.

Fel bob eiddo sy’n derbyn y gwaith hwn, cafodd tenantiaid amrywiaeth o liwiau a dyluniadau i’w dewis ar gyfer eu ceginau a’u hystafelloedd ymolchi newydd. Mae hyn wedi helpu i sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn edrych yn union fel oedd tenantiaid wedi ei ddymuno.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Anrhegion tymhorol i’r tenantiaid

Fel anrheg Nadolig ychwanegol , rhoddwyd tair basged, wedi’i bacio gyda nwyddau Nadoligaidd, i’r tenantiaid gan y contractwyr oedd yn gwneud y gwaith, ‘Novus Property Solutions’.

Bydd y basgedi yn cael eu defnyddio ar gyfer raffl Nadolig Tir y Capel, a bydd yr elw yn cael ei ddefnyddio i ariannu gweithgareddau ac ymweliadau i’r tenantiaid.

Dywedodd tenant Tir Y Capel, Barry Cupit: “Rwy’n falch iawn gyda’r gwelliannau. Maen nhw wedi ailgynllunio’r gegin felly mae’n fwy agored nag yr oedd o’r blaen ac mae o ansawdd da. Mae’r ystafell ymolchi yn edrych yn wych hefyd. Yn anffodus, nes i ddim ennill y rhwystrau yn ein raffl!”

Cam mawr ymlaen ar gyfer tai cyngor

Dywedodd yr Aelod Lleol dros Llai, y Cynghorydd Bryan Apsley: “Rydw i wrth fy modd bod tenantiaid y Cyngor yn Llai nawr yn gweld manteision y prosiect gwelliannau i dai. Mae sawl eiddo wedi cael ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd ac mae gwaith megis atgyweirio’r to, ac inswleiddio’r wal allanol wedi cael ei wneud hefyd.

“Mae’r gwahaniaeth i’r eiddo yn anhygoel wrth i chi edrych o gwmpas y strydoedd. Rydym wedi gwneud cam mawr ymlaen gydag ansawdd a chyflwr tai y Cyngor yn yr ardal hon sy’n galonogol iawn.”

Dywedodd Cyd Gynghorydd Llai, y Cynghorydd Robert Walsh, “Mae gosod cegin ac ystafell ymolchi newydd yn gallu tarfu ar bobl ond mae’n waith hanfodol sydd angen cael ei wneud ac rydw i’n falch o weld bod gymaint o’n tenantiaid wedi derbyn y cynnig i foderneiddio eu cartrefi a’u gwneud yn barod at y dyfodol.

“Rydym wedi cynnal llawer o waith yma yn Llai ac nid ydym wedi gorffen eto, ond mae’n galonogol iawn gweld ansawdd y gwaith gwelliannau sydd wedi cael ei gynnal a’r gwahaniaeth mae hyn wedi gwneud i’n heiddo ac i’n tenantiaid.”

Rydym yn dod â chartrefi i fyny i safon uwch nag erioed o’r blaen

Mae Tai’r Cyngor ar draws y Bwrdeistref Sirol yn derbyn pob math o waith gwelliannau mewnol ac allanol, yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd lle bu angen, i sicrhau ein bod yn bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

Mae buddsoddiad £56.4m, y swm mwyaf erioed, yn y gwaith gwella yn 2017/18. Mae hyn yn cynnwys grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr £7.5m y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i awdurdodau lleol i’w cefnogi i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol Tai, y Cynghorydd David Griffiths: “Mae miloedd o eiddo nawr wedi derbyn gwaith gwelliannau hanfodol ac rydw i’n falch iawn o weld ein bod ar y trywydd cywir i fodloni’r safonau. Ein amcan yw sicrhau bod ein tenantiaid yn gallu byw mewn cartrefi sy’n ddiogel, deniadol, cyfforddus ac yn barod at y dyfodol.

“Rydym wedi gwneud gwaith mawr i gyrraedd y cam hwn ond rydw i’n falch iawn gyda’n cynnydd a gydag ansawdd y gwaith sydd wedi cael ei wneud. Rydym yn gwella safon y tai mae’r ansawdd yn well nag erioed, ac mae hynny’n newyddion gwych i’n tenantiaid.”Cewch ragor o wybodaeth am Safon Ansawdd Tai Cymru ar ein gwefan

Gallwch gael newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam gyda Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI