Mae chwe chyngor y Gogledd wedi cyflwyno Cynnig Twf yn ffurfiol i Lywodraeth y DU ac i Lywodraeth Cymru. Bydd trafodaethau am y Cynnig yn cychwyn ar ôl y Flwyddyn Newydd yn 2018.

Mae’r cynghorau wedi creu corff newydd, sef Bwrdd Twf Gogledd Cymru fydd yn cwblhau’r Cynnig Twf ac yn rheoli sut bydd yn cael ei chyflawni unwaith y bydd y ddwy Lywodraeth yn cytuno arni. Cydbwyllgor o blith yr awdurdodau lleol yw’r corff newydd gyda chynrychiolwyr o’r partneriaid allweddol: Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy, Prifysgolion a Cholegau Addysg Bellach.

Byddai’r cynigion yn rhyddhau buddsoddiad o £1.3biliwn i economi’r Gogledd gan gynnwys arian y fargen twf, £328m o gyfalaf a £55.4m o refeniw, sef cyfanswm o £383.4m sy’n gyfystyr â £3.40 am bob punt sy’n cael ei gwario.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Bydd mwy na 5,000 o swyddi yn cael eu creu. Mae deilliannau eraill yn cael eu hamcangyfrif a bydd yn cynnwys creu busnesau newydd, codi unedau tai, gan gynnwys tai fforddiadwy a darparu gwaith ar gyfer aelwydydd â phobl heb waith.

Meddai’r Cyng. Aaron Shotton, Cadeirydd Bwrdd Twf Gogledd Cymru: “Rwy’n falch o gyhoeddi lansio swyddogol Cynnig Twf y Gogledd gyda fy nghyd-Arweinwyr Cyngor a chynrychiolwyr ein partneriaid allweddol ym myd busnes, Addysg Uwch ac Addysg Bellach.

“Rydym wedi cyflwyno ein cynigion amlinellol i Guto Bebb AC, Gweinidog Llywodraeth y DU dros Gymru ac i Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth Cymru. “Rydym wedi sefydlu Cyd-bwyllgor Cysgodol fydd yn dwyn yr enw Bwrdd Twf Gogledd Cymru. Mae’r bwrdd newydd yn diolch i aelodau Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru am eu cyfraniad yn y dasg yn ystod y 18 mis diwethaf o greu’r sylfeini ar gyfer Cynnig Twf credadwy ac uchelgeisiol.

“Rydym wrthi’n penodi tîm datblygu’r cynnig fydd yn datblygu achosion busnes manwl fydd yn cydymffurfio â’r safonau mae camau cyflawni effeithiol yn gofyn amdanynt. Rydym yn bwriadu cyflawni yn ôl ein gair”.

“Rydym wedi datblygu ein cynigion mewn partneriaeth â’r sector breifat, ein prifysgolion (Bangor a Glyndŵr Wrecsam) a’n Colegau Addysg Bellach (Cambria a Grŵp Llandrillo Menai). Rydym wedi derbyn cefnogaeth ac anogaeth gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, ein Haelodau Cynulliad a’n Haelodau Seneddol. Mae pawb wedi cydweithio’n ddyfal i gyrraedd y man hwn.

“Rhanbarth unedig ac uchelgeisiol yw Gogledd Cymru. Ein bwriad yw datblygu economi newydd fydd yn fwy ffyniannus, arloesol a chynhyrchiol fydd yn gall, yn gyd-gysylltiedig ac yn rhoi cyfleoedd ar gyfer gwell cyflogaeth ledled y rhanbarth.

Meddai’r Cyng. Dyfrig Siencyn, Is-gadeirydd y Bwrdd Twf: “Un rhan yn unig o’n Gweledigaeth Twf yw’r Cynnig Twf. Byddwn yn parhau i bwyso am well cysylltiadau trafnidiaeth y tu allan i’r Cynnig Twf. Byddwn yn ymgyrchu ac yn pwyso ar i’r Adran Drafnidiaeth ddarparu’r cyllid ar gyfer gwell seilwaith o ran y rheilffyrdd ac ar i Lywodraeth Cymru ariannu gwell gwasanaethau rheilffordd.

“Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i greu Metro ar gyfer y Gogledd a rhwydwaith ffyrdd gwell.

“Bydd ein cynigion yn cael eu teilwra gyda rhaglenni Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gyda’r bwriad o wella cysylltedd digidol a diwifr yn y rhanbarth.

“Ar y cyd â chymorth y ddwy lywodraeth i wella trafnidiaeth a chysylltedd digidol, bydd y Cynnig Twf yn hwb sylweddol i dwf economaidd, yn gofalu bod buddion yn cael eu dosbarthu’n deg ledled y rhanbarth ac yn helpu cadw pobl ifanc yn y rhanbarth.

“Mae llawer o waith caled i’w wneud o hyd ac mae trafodaethau anodd o’n blaenau cyn y gallwn gwblhau bargen twf gyda’r ddwy lywodraeth.
“Mae’r gwaith rydym wedi’i wneud hyd yn hyn gyda phroses y Cynnig wedi rhoi momentwm ac undod inni ac rydym yn benderfynol o lwyddo.”

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.