Un o’r termau y byddwch chi’n eu clywed yn aml gennym ni yw “sicrhau bod ein stoc o dai yn cyrraedd SATC erbyn 2020.”

Byddai hyn yn ardderchog i ni ac fe fyddai yn sicr yn gyflawniad mawr…ond beth yn union fydd hyn yn ei olygu i chi, yn enwedig os ydych yn un o’n tenantiaid ni?

Yn syml, golyga hyn y bydd ein tenantiaid i gyd yn byw mewn tai rhent o safon benodol, Safon Ansawdd Tai Cymru, sef safon a osodir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ein holl dai cyngor:

• Mewn cyflwr da
• Yn ddiogel
• Wedi’u gwresogi’n ddigonol
• Â cheginau ac ystafelloedd ymolchi modern
• Wedi eu lleoli mewn ardal ddeniadol a diogel
• Wedi’u rheoli’n dda

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Rydym yn berchen ar dros 11,300 o dai, y nifer mwyaf yng Ngogledd Cymru a’r nifer mwyaf ond dau yng Nghymru. Maent i gyd o faint, siâp ac oedrannau gwahanol ac wedi’u hadeiladu o ddeunyddiau gwahanol ond bydd rhaid sicrhau eu bod i gyd yn cwrdd â Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

“Mae dros £100 miliwn wedi cael ei fuddsoddi yn ein heiddo”

Y llynedd, gwariasom £54m ar sicrhau gwelliannau i gartrefi a byddwn yn gwario £56.4m eto eleni ar welliannau pellach i dai ac yr amgylchedd o amgylch y tai hynny. Ym Mhlas Madog, er enghraifft, yn ogystal â sicrhau bod ein tai yn cwrdd â’r safon rydym hefyd yn edrych ar yr amgylchedd yn ei gyfanrwydd ac yn dymchwel adeiladau er mwyn creu ardaloedd mwy agored sydd yn fwy dymunol i fyw ynddynt.

Bydd gan bob eiddo ystafell ymolchi a chegin newydd, os nad ydynt eisoes wedi’u gosod. Mae hyn yn cynnwys gosod unedau cegin, sinc a lloriau diogel newydd, teilsio ac ail-addurno ac unrhyw waith arall sy’n angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y gegin o safon uchel. Byddwn hefyd yn gosod swît ymolchi a chawod newydd ym mhob ystafell ymolchi, cyn teilsio ac ail-addurno’r ystafell.

Mae rhai o’n tenantiaid wedi gwrthod y gwaith arfaethedig gan nad ydynt eisiau profi’r amhariad y bydd y gwaith yn ei achosi…ac mae hynny’n gwbl dderbyniol…ond byddwn yn ailymweld â’r tenantiaid hynny i wneud yn siŵr nad ydynt eisiau parhau â’r gwaith. Gweithir i godi safon y tai hyn at Safon Ansawdd Tai Cymru pan ddaw’r tŷ yn wag yn y dyfodol er mwyn sicrhau bod ein tai i gyd o safon uchel.

Rydym hefyd yn cael gwared ag asbestos, gwella inswleiddiad, atgyweirio/gosod toeau newydd a, lle bo’r angen, gwella llwybrau troed, adeiladau allanol / siediau / cyfleusterau sychu dillad, ffiniau, ffensiau…mae’r rhestr yn ddiddiwedd.

Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym yn ei wneud i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ac rydym yn gwybod bod y mwyafrif o’n tenantiaid wedi’u plesio â’r canlyniadau.

Dywedodd Y Cynghorydd David Griffiths, Aelod Arweiniol Tai:

“Mae cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni yn yr Adran Dai ac rwyf yn falch iawn ein bod yn cyflawni ein gwaith yn gywir a bod ein tenantiaid yn gallu byw mewn tai cyfforddus, cynnes a diogel. Rhaid diolch yn fawr i bob unigolyn sy’n rhan o’r prosiect mawr hwn!”

Cymrwch gipolwg ar yr argraff arlunydd isod o Blas Madog ar ei newydd wedd wedi i’r holl waith ddod i ben:

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI