Mae newyddion gwych i ganol y dref gan fod y ffigurau newydd yn dangos bod niferoedd yr ymwelwyr wedi cynyddu 6% i oddeutu 77,000 o ymwelwyr yr wythnos. Casglwyd y ffigurau ar hyd Stryd yr Hôb rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf eleni.

Hefyd mae’r ffigurau yn dangos mai dydd Sadwrn yw’r diwrnod prysuraf o ran pobl yn y dref, gyda’r uchafbwynt oddeutu hanner dydd.

Yn dilyn dadansoddiad o berfformiad Stryd Fawr Wrecsam gan Brifysgol Metropolitan Manceinion yn ôl yn 2014, cynigiwyd nifer o argymhellion a’r llynedd, sefydlwyd grŵp llywio newydd canol tref newydd i weithredu’r cynllun 25 pwynt ar gyfer y dref.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Un o’r amcanion hyn oedd edrych ar ffyrdd o gynyddu nifer yr ymwelwyr, drwy fentrau megis gwella golwg y dref ynghyd â datblygu digwyddiadau newydd. Mae’r data o’r peiriant cyfrif electronig newydd a osodwyd ar Stryd yr Hôb wedi bod yn bwydo cyfrifiadau wythnosol i’r tîm Rheoli Canol Tref.

Mae’r dref wedi cael ei hybu gan wyliau stryd misol a digwyddiadau cymunedolts

Roedd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Economi yn falch o weld y data diweddaraf. Dywedodd

“Mae’r tîm canol tref a’r grŵp llywio wedi gweithio’n galed eleni i sicrhau bod y dref a’n marchnadoedd yn cael eu blaenoriaethu o ran golwg a chael eu hyrwyddo’n dda. Ynghyd â digwyddiadau conglfaen fel parêd Dydd Gŵyl Dewi, yr ŵyl fwyd a’r Farchnad Nadolig Fictoraidd – mae’r dref wedi ei hybu gan y gwyliau stryd fisol a digwyddiadau cymunedol sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd drwy’r dref i gyd.”

Mae Wrecsam yn un o’r saith tref sydd wedi ei ddewis i gymryd rhan yn y Prosiect Arloesi, y prosiect 2 flynedd gan y llywodraeth i dracio gwerthiannau a nifer yr ymwelwyr yn Wrecsam. Yn ogystal â’r peiriant cyfrif nifer yr ymwelwyr, mae data gwerthiant yn cael eu casglu gan ddwsin o fusnesau ar draws canol y dref bob wythnos. Mae’r data hwn yn edrych ar newid % mewn gwerthiannau wythnosol a hefyd ar newid % mewn gwerthiannau o un flwyddyn i’r llall.

Mae’r busnesau sy’n cymryd rhan ar hyn o bryd yn y prosiect wedi’u lledaenu ar draws canol y dref ac mae eu ffigurau gwerthu (wedi’u rhoi fel canran cynnydd neu leihad) yn cael eu cyflwyno bob dydd Mercher. Mae’r tîm canol tref yn prosesu’r data ac yn dychwelyd ag adroddiad gwerthiannau i bob busnes yn dangos sut mae eu gwerthiannau wedi bod yn erbyn canol y dref. hefyd maent yn cael golwg cyffredinol o werthiannau a nifer yr ymwelwyr yn Wrecsam.

Mae swyddogion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn awr yn gobeithio gosod peiriannau cyfrif ychwanegol mewn rhannau eraill o’r dref fel y maent yn parhau i gasglu rhagor o wybodaeth i gefnogi mentrau yn y dyfodol, ac yn natblygiad y dref fel lleoliad cystadleuol.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI