COVID 19 Advice for Businesses

A ydych chi’n rhedeg busnes yn Wrecsam?

Mae ein Tîm Busnes a Buddsoddiad yn parhau i ddarparu cymorth i fusnesau ar draws y sir yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Mae’r tîm yn derbyn nifer o geisiadau gan fusnesau lleol ac yn gweithredu fel gwasanaeth broceriaeth gwybodaeth gan gyfeirio cwmnïau at ganllawiau swyddogol gan y llywodraeth i gyflogwyr a busnesau, gan gynnwys:

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19

Mae’r tîm hefyd yn codi ymwybyddiaeth ymysg busnesau lleol o raglen rhyddhad ardrethi busnes Llywodraeth Cymru a allai fod o gymorth yn y sefyllfa bresennol.

https://llyw.cymru/cefnogaeth-argyfwng-i-fusnesau-sydd-wediu-taro-gan-goronafeirws

Mae Gweinidog yr Economi, Cludiant a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi ysgrifennu llythyr i gefnogi busnesau yn sgil yr achosion diweddar o’r Coronafeirws (Covid-19).

Yn gryno, bydd pecyn cymorth gwerth £200 miliwn yn cael ei gyflwyno i fusnesau bach ar unwaith i’w helpu i ymdrin ag effaith coronafeirws.

Os ydych chi’n wynebu problemau ar hyn o bryd neu’n bryderus am weithrediad neu gadwyn gyflenwi eich busnes, cysylltwch â llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

Er mwyn dal i fyny â’r wybodaeth ddiweddaraf, ymwelwch â’u tudalen Cyngor Coronafeirws.

Darllenwch Gynllun Gweithredu Coronafeirws y Llywodraeth Ddatganoledig a’r DU.

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-action-plan

Caiff cwestiynau’n ymwneud â staffio eu cyfeirio at wefan ACAS, sy’n cynnig llawer o wybodaeth ddiweddar i gyflogwyr a gweithwyr.

https://www.acas.org.uk/coronavirus

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Economi –  Datblygu Economaidd ac Adfywio: “Fel y gwyddom, mae’n bosibl y bydd y Coronafeirws yn cael effaith economaidd sylweddol ar fusnesau ar draws y rhanbarth. Mae ein Tîm Busnes a Buddsoddiad yn parhau i ddarparu cymorth ac yn cyfeirio cwmnïau at y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru a’r DU.”

I gysylltu â’r tîm ffoniwch 01978 667300 neu anfonwch e-bost at business@wrexham.gov.uk

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19