Rydym yn annog busnesau, mawr a bach, ar hyd a lled Wrecsam i gefnogi ymgyrch Ardaloedd Di-sbwriel Caru Cymru.

Mae’r ymgyrch wedi ei chynllunio i annog busnesau i gadw eu cymunedau yn ddi-sbwriel ac i godi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd na fydd sbwriel hyll yn cael ei oddef mwyach.

Caiff busnesau eu hannog i gofrestru eu diddordeb ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus a helpu i gadw eu hardal leol yn ddi-sbwriel drwy sesiynau codi sbwriel rheolaidd.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Gall busnesau un ai ddefnyddio eu Canolbwynt Casglu Sbwriel Cadwch Gymru’n Daclus agosaf i fenthyg offer neu fe allant brynu eu cyfarpar eu hunain ar raddfa ostyngol gan Helping Hand Environmental sy’n cefnogi’r cynllun.

Fel rhan o’r addewid cofrestru, fe ofynnir i’r holl fusnesau sy’n cymryd rhan i adrodd yn rheolaidd y math a chyfanswm y sbwriel a gesglir drwy ddefnyddio’r system Epicollect. Y nod yn y pendraw yw cymuned lanach a harddach, gyda synnwyr cryf o falchder cymunedol.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae busnesau yn rhan o’n cymunedau ac rwy’n galw arnynt i gymryd rhan yn y fenter ragorol hon.

“Does dim gwahaniaeth pa mor fawr neu fach yw’r busnes, maent i gyd yn bwysig ac fe allant i gyd wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau.”

“Rydym i gyd eisiau gweld Wrecsam sy’n lanach ac yn wyrddach ac fe allwn i gyd chwarae rhan mewn cyflawni hyn un ai drwy ein gwaith, ein hamdden neu drwy ddim ond defnyddio bin sbwriel ac annog pawb i wneud yr un fath.”

Wrth siarad am yr ymgyrch dywedodd Louise Tambini, Dirprwy Brif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Rydym wir yn gobeithio y bydd busnesau ar hyd a lled Cymru yn ymuno i gefnogi’r achos teilwng hwn. Mae ein hymgyrch Ardaloedd Di-sbwriel yn darparu ystod o gyfleoedd i gyflogwyr i ymgysylltu ac annog eu staff i wirfoddoli dim ond ychydig o oriau y mis.  Dod yn rhan o’r ymgyrch yw’r ffordd ddelfrydol i wneud gwahaniaeth go iawn yn y gymuned, gan helpu nid yn unig i ddiogelu ein hamgylchedd ond hefyd i’w gadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Fe all unrhyw fusnes sy’n dymuno cymryd rhan yn yr ymgyrch ymweld â gwefan Cadwch Gymru’n Daclus i gofrestru eu diddordeb neu i lawrlwytho’r pecyn Ardaloedd Di-sbwriel sy’n darparu gwybodaeth lawn ar sut i gofrestru (dolen).

Mae’r cynllun wedi ei ariannu drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL