Blue Badge

Os ydych chi wedi cyflwyno cais llwyddiannus am Fathodyn Glas, mae’n golygu bod gennych chi anabledd a fydd yn rhoi hawl i chi ddefnyddio man parcio i bobl anabl mewn maes parcio neu barcio ar y stryd mewn lleoliadau penodol.

Mae’n bwysig cofio mai ar eich cyfer chi, a chi yn unig, mae’r Bathodyn Glas, ac ni ddylai aelodau o’ch teulu na’ch ffrindiau ei ddefnyddio er mwyn hwyluso parcio iddyn nhw, hyd yn oed os ydynt yn gwneud pethau i’ch helpu chi.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Dim ond os ydych chi yn y cerbyd, naill ai fel gyrrwr neu deithiwr, neu os ydych chi’n cael eich danfon neu eich casglu, y gellir ei ddefnyddio. Os nad ydych chi yn y cerbyd pan mae’n cael ei barcio, ni ddylid defnyddio’r bathodyn glas.

Yn anffodus, rydym wedi gweld nifer o achosion diweddar lle mae gyrwyr wedi bod yn defnyddio Bathodynnau Glas pobl eraill er mwyn parcio mewn man parcio i bobl anabl, neu mewn lleoliad cyfleus ar y stryd pan nad oes ganddynt hawl i wneud hynny.

Gallai hyn olygu nad oes modd i unigolyn, sydd ag angen go iawn i barcio mewn man i bobl anabl neu ar y stryd, wneud beth maen nhw eisiau ei wneud, a hynny’n annibynnol.

Byddwn ni’n erlyn os byddwn yn gweld achosion o gamddefnyddio’r bathodyn. Yn ddiweddar, rydym wedi erlyn dau unigolyn a oedd yn credu y gallent wneud fel y mynnent wrth barcio trwy ddefnyddio bathodyn glas rhywun arall.

Fe arweiniodd yr erlyniadau at euogfarnau troseddol yn y ddau achos, a chyhoeddwyd dirwyon sylweddol gan ynadon, a chafwyd geiriau cryf am yr effaith mae camddefnyddio cynllun y bathodyn glas yn ei chael ar anghenion gwirioneddol deiliaid y bathodynnau hyn.

Dywedodd y Cyng Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor, “Mae’n anghywir a gwarthus bod pobl yn camddefnyddio system y bathodyn glas, sydd wedi’i bwriadu ar gyfer pobl ag anableddau go iawn. Sicrhewch nad yw’r system yn cael ei chamddefnyddio, ac mai dim ond pobl sydd â hawl i’w defnyddio sy’n eu defnyddio.”

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am ddefnyddio eich Bathodyn Glas, gan gynnwys sut i’w arddangos yn gywir, edrychwch ar y ddogfen hon gan Lywodraeth Cymru.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN