community sports clubs

Bydd pêl-droed ar draws y fwrdeistref sirol yn cael hwb enfawr os bydd cynlluniau yn cael eu cymeradwyo yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd Gweithredol ar 13 Mawrth.

Gofynnir i Aelodau gefnogi datblygiad prosiect partneriaeth a gaiff ei arwain gan Gymdeithas Bêl‑droed Cymru (Ymddiriedolaeth) i ddatblygu cyfres o fodelau gweithredu newydd ar gyfer rheoli a datblygu pêl-droed yn y dyfodol yn y Fwrdeistref Sirol. Bydd hyn yn cynnwys trefniadau ar gyfer y dyfodol ar gyfer caeau a phafiliynau pêl-droed y cyngor ei hun.

Os cânt eu cymeradwyo, byddai manteision i bêl-droed yn Wrecsam yn cynnwys gwell canlyniadau pêl-droed, clybiau mwy cryf a llwyddiannus, cyfleusterau gwell mewn ysgolion, a mwy o gyfranogiad gan bobl ifanc gan gynnwys mwy o ferched yn cymryd rhan.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rwy’n falch iawn o fod yn cyflwyno’r adroddiad hwn i aelodau ar yr adeg hon. Hoffwn ddiolch i Gymdeithas Bêl‑droed Cymru (Ymddiriedolaeth) am gymryd amser i edrych ar ddarpariaeth pêl-droed ar draws y fwrdeistref sirol a llunio’r adroddiad hwn i’r Bwrdd Gweithredol ei ystyried.”

Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn rheoli a gofalu am 28 o gaeau pêl-droed mae modd eu harchebu, ac 13 o bafiliynau pêl-droed. Mae ansawdd y caeau yn gymedrol i wael, o ganlyniad i lefelau is o gynnal a chadw, draenio/adeiladu gwael a diffyg buddsoddi cyfalaf dros nifer o flynyddoedd. Mae pafiliynau mewn cyflwr tebyg gyda nifer yn dirywio ac mewn cyflwr gwael. Heb y buddsoddiad angenrheidiol, byddant yn wynebu cau, yn anochel.

Mae’r adroddiad yn nodi bod Cymdeithas Bêl-droed Cymru (Ymddiriedolaeth) wedi canfod sylfaen cymharol gryf o glybiau pêl-droed lleol, mae llawer yn wynebu anawsterau ariannol ac mae hyn yn aml yn cael ei waethygu pan fo rhaid iddynt symud i ddod o hyd i gae cartref ar gyfer gemau.  Mae gan y rhan fwyaf uchelgeisiau, ond nid oes ganddynt strategaeth gref, gynaliadwy i fodloni eu huchelgeisiau. Er bod y Cyngor yn cynnig tocyn tymor am ostyngiad ar gyfer archebu caeau, mae hyn wedi helpu’n rhannol yn unig gyda’r anhawster mae clybiau lleol yn ei wynebu.

Os cânt eu cymeradwyo, bydd partneriaid gan gynnwys y Cyngor, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru (Ymddiriedolaeth), Cymdeithas Bêl-droed Gogledd Ddwyrain Cymru a’r cynghreiriau/clybiau yn cydweithio i ddatblygu cynllun i symud y prosiect ymlaen i’r cam nesaf. Mae partïon eraill â diddordeb a allai gyfrannu at y prosiect yn cynnwys Clwb Pêl-droed Wrecsam, Freedom Leisure, Prifysgol Glyndŵr, Coleg Cambria a chyrff llywodraethu’r ysgol.

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod am 10.00 yn Neuadd y Dref ac mae croeso i aelodau’r cyhoedd fynychu. Bydd y cyfarfod yn cael ei weddarlledu hefyd ac mae’r manylion i’w gweld yma

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.