Decarbonisation

Mae’n bosibl y bydd pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn cael eu gosod ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol, os yw’r Bwrdd Gweithredol yn cymeradwyo’r cynnig.

Y cynnig yw gosod pwyntiau gwefru ym meysydd parcio’r Byd Dŵr, Tŷ Pawb, Parc Gwledig Tŷ Mawr, Parc Gwledig Dyfroedd Alun a Thraphont Ddŵr Pontcysyllte. Bydd y gwaith yma yn ategu ymrwymiad y Cyngor i leihau carbon ac arbed ynni. Mae lleoliadau’r pwyntiau wedi eu hystyried yn ofalus er mwyn annog ymwelwyr i ganol y dref a chefnogi twristiaeth yn yr ardal.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM EBOSTIAU WYTHNOSOL RŴAN.

Dengys ymchwil bod dros 47,000 o geir trydan wedi eu cofrestru yn 2017, y nifer mwyaf mewn blwyddyn ym Mhrydain. Mae hyn yn golygu bod angen cefnogi a chynnal seilwaith i gwrdd â’r galw yma ac annog mwy o bobl i ddefnyddio ceir trydan.

Bydd y pwyntiau gwefru yn cael eu cyllido o’r gyllideb garbon, sy’n cynnwys incwm o fentrau gwyrdd fel ein Fferm Solar Legacy. Bydd cyllid pellach yn cael ei geisio gan Lywodraeth Cymru i ariannu cam dau, sef gosod pwyntiau gwefru mewn ardaloedd eraill a’r Stad Ddiwydiannol.

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae gennym ni enw da am leihau carbon, gan gynnwys defnyddio dau gerbyd trydan, gosod paneli solar ar eiddo Cyngor ac agor fferm solar gyntaf Cymru, Legacy. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn dymuno cael sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030 ac mae’r Deyrnas Unedig yn gobeithio rhoi’r gorau i werthu ceir disel a phetrol erbyn 2040, ac felly bydd y fenter hon yn cynorthwyo i gyrraedd y nodau hyn.”

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod ar 13 Mawrth am 10.00am yn Neuadd y Dref. Mae croeso i chi ddod i’r cyfarfod hwn, neu ei wylio’n fyw ac ar-lein yma.

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am ebostiau wythnosol rŵan.