Covid-19

Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai set newydd o reolau yn dod i rym ar draws Cymru o 28 Rhagfyr.

Fodd bynnag, mae amrywiolyn newydd o’r coronafeirws, sy’n llawer mwy heintus ac sy’n lledaenu’n gyflymach na’r un gwreiddiol, yn cyfrannu at gynnydd presennol o ran nifer yr achosion ar draws y DU, gan gynnwys Gogledd Cymru.

O ganlyniad, daeth y cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 a oedd i fod i gael eu gweithredu o 28 Rhagfyr, i rym am hanner nos neithiwr (19 Rhagfyr).

Er bod hyn yn ddifrifol, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud ei bod yn arferol i feirysau newid fel hyn, ac er bod yr amrywiolyn yn haws i’w drosglwyddo, nid oes tystiolaeth ar hyn o bryd ei fod yn fwy difrifol.

Ar yr un pryd, bydd brechiad yn parhau i gynnig amddiffyniad, felly mae’n bwysig peidio â chynhyrfu ac edrych i’r dyfodol gyda gobaith ac optimistiaeth.

Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Coronafeirws

Beth sydd angen i chi ei wneud?

O hanner nos neithiwr (19 Rhagfyr), dylech aros gartref a chyfyngu ar nifer y bobl rydych chi’n dod i gyswllt â nhw.

Mae hyn yn golygu y dylech:

 • Dim ond cymysgu â phobl yn eich aelwyd eich hun.
 • Peidio â chwrdd ag aelwydydd eraill (dan do nac yn yr awyr agored).
 • Dim ond teithio at ddibenion hanfodol, fel gwaith, rhesymau iechyd neu ddyletswyddau gofalu.
 • Cymerwch olwg ar wefan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

  Beth fydd yn cau yn Wrecsam?

  Mae’r cyfleusterau canlynol ar gau, gan ddechrau o hanner nos neithiwr (19 Rhagfyr):

  • Eiddo manwerthu/siopau nad ydynt yn hanfodol.
  • Y Farchnad Gyffredinol.
  • Marchnad ddydd Llun ar Sgwâr y Frenhines.
  • Maes parcio ac adeilad Tŷ Pawb.
  • Lleoliadau lletygarwch ac adloniant.
  • Atyniadau i ymwelwyr, gan gynnwys Amgueddfa Wrecsam.
  • Llyfrgelloedd, ar wahân i wasanaethau archebu a chasglu.
  • Canolfannau hamdden a ffitrwydd, gan gynnwys Byd Dŵr Wrecsam a lleoliadau Hamdden Freedom eraill, cyrtiau chwaraeon a chyrsiau golff.
  • Lleoliadau ar gyfer brecwast priodas a the claddu.

  Bydd gwasanaethau’r cyngor yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol (megis cynnal a chadw priffyrdd) ac felly bydd rhai gwasanaethau eraill wedi’u gohirio.

  Beth fydd yn aros ar agor?

  Bydd y pethau canlynol yn aros ar agor:

  • Parciau, parciau gwledig a meysydd chwarae a gaiff eu rheoli gan y Cyngor.
  • Darpariaeth gofal plant.
  • Mannau addoli.
  • Amlosgfa Wrecsam (gyda chyfyngiadau ar gyfer mynychu gwasanaethau) a mynwentydd.
  • Y swyddfa gofrestru yn Neuadd y Dref ar gyfer priodasau a seremonïau partneriaeth sifil, yn ogystal â chofrestriadau genedigaethau.
  • Marchnad y Cigydd ar gyfer masnachwyr bwyd.
  • Caffis yng Nghanolfan Adnoddau Plas Pentwyn a Chanolfan Adnoddau Llai ar gyfer gwasanaethau bwyd i fynd yn unig.
  • Gwaith awyr agored ar dai cyngor, a gwaith atgyweirio dan do ar gyfer tenantiaid os yw’n achos brys.
  • Mae’r tair canolfan ailgylchu yn Lôn y Bryn, Brymbo a Phlas Madoc yn bwriadu aros ar agor, ond rydym yn aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru, a ddisgwylir cyn hir. Mae angen apwyntiad er mwyn defnyddio safle Brymbo.

  Swigod Nadolig wedi’u cyfyngu i Ddydd Nadolig yn unig

  Bydd rheolau i ganiatáu i ddwy aelwyd uno i ffurfio swigen Nadolig yn berthnasol ar Ddydd Nadolig yn unig bellach (yn hytrach na’r cyfnod pum diwrnod a gynlluniwyd i ddechrau).

  Ac mae’n dal i fod yn bwysig cofio bod y perygl o ddal neu ledaenu’r feirws yn cynyddu pryd bynnag fyddwn ni’n dod at ein gilydd, yn enwedig gyda’r amrywiolyn newydd, felly meddyliwch cyn penderfynu ffurfio swigen.

  Mae Nadolig llai yn Nadolig diogelach.

  Ffynonellau gwybodaeth defnyddiol

  Ffeithlun Llywodraeth Cymru ar gyfyngiadau Lefel Rhybudd 4

  Gwefan Llywodraeth Cymru – Cwestiynau Cyffredin am gyfyngiadau Lefel Rhybudd 4

  Gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru – datganiad dyddiol

  😷 Darganfyddwch y ffeithiau…darllenwch y gwybodaeth diweddaraf am brechlyn Covid-19 gan GIG Cymru 👈

  CANFOD Y FFEITHIAU