Covid-19

Nodyn briffio Covid-19 – daeth cyfyngiadau lefel rhybudd 4 i rym neithiwr (19 Rhagfyr)…dyma beth mae’n ei olygu yn Wrecsam

Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru set newydd o reolau a ddaw i rym ar draws Cymru ar 28 Rhagfyr.

O dan y system goleuadau traffig newydd, bydd y wlad yn symud i ‘Lefel Rhybudd 4’ – yn debyg i gyfnod atal byr yr hydref.

Felly beth yn union y mae angen i ni ei wneud o 28 Rhagfyr, a beth fydd yn newid yn Wrecsam?

Beth sydd angen i chi ei wneud?

Mae’r neges sylfaenol yn syml: arhoswch adref a chyfyngu ar nifer y bobl rydych chi’n dod i gysylltiad â nhw.

Mae hyn yn golygu:

 • Dim ond â phobl rydych chi’n byw â nhw neu eich swigen gefnogaeth eich hun y dylech chi gymysgu (ni fydd modd i chi gael aelwyd ‘estynedig’).
 • Peidio â chwrdd â phobl o aelwydydd eraill. Mae hyn yn cynnwys dan do a thu allan.
 • Teithio at ddibenion hanfodol yn unig, megis gwaith, rhesymau iechyd neu ddyletswyddau gofalu.

Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Coronafeirws

Beth fydd yn cau yn Wrecsam?

Bydd y cyfleusterau canlynol ar gau o 28 Rhagfyr (er bydd llawer yn cau yn gynt oherwydd gwyliau banc y Nadolig):

 • Siopau/eiddo manwerthu nad ydyn nhw’n hanfodol.
 • Y Farchnad Gyffredinol.
 • Marchnad ddydd Llun ar Sgwâr y Frenhines.
 • Maes parcio ac adeilad Tŷ Pawb.
 • Lleoliadau lletygarwch ac adloniant.
 • Atyniadau i ymwelwyr, yn cynnwys Amgueddfa Wrecsam.
 • Bydd llyfrgelloedd yn aros ar gau heblaw ar gyfer archebu a chasglu.
 • Canolfannau hamdden, gan gynnwys Byd Dŵr Wrecsam a lleoliadau Hamdden Freedom eraill. Bydd cyrtiau chwaraeon a chyrsiau golff yn cau hefyd.
 • Lleoliadau ar gyfer derbyniadau priodas a the claddu.

Bydd y Cyngor yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol (megis cynnal a chadw priffyrdd). Bydd rhai gwasanaethau eraill yn cael eu hatal am y tro.

Beth fydd yn aros ar agor?

Bydd y pethau canlynol yn aros ar agor:

 • Parciau sy’n cael eu rheoli gan y Cyngor, parciau gwledig a meysydd chwarae.
 • Darpariaeth gofal plant.
 • Mannau Addoli.
 • Amlosgfa Wrecsam (gyda chyfyngiadau ar fynychu gwasanaethau) a mynwentydd.
 • Y swyddfa gofrestru yn Neuadd y Dref am briodasau a seremonïau partneriaeth sifil, yn ogystal â chofrestriadau genedigaethau.
 • Bydd Marchnad y Cigydd yn aros ar agor ar gyfer masnachwyr bwyd.
 • Bydd Tŷ Pawb yn aros ar agor i fasnachwyr sy’n darparu gwasanaethau bwyd i fynd.
 • Bydd caffis ym Mhlas Pentwyn a Chanolfan Adnoddau Llai yn aros ar agor ar gyfer gwasanaethau bwyd i fynd.
 • Bydd gwaith yn yr awyr agored ar dai y cyngor yn parhau, a byddwn yn gwneud gwaith atgyweirio yn nhai tenantiaid os yw’n argyfwng.
 • Bydd y tair canolfan ailgylchu yn Bryn Lane, Brymbo a Phlas Madoc yn aros ar agor, ond rydym ni’n aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru.

Swigod Nadolig

Rhwng 23 a 27 Rhagfyr (cyn i’r rheolau newydd ddod i rym ar 28 Rhagfyr), gall dwy aelwyd ffurfio ‘swigen Nadolig’.

Roedd caniatâd i dair aelwyd ffurfio swigen yn wreiddiol, ond mae’r nifer wedi lleihau yng Nghymru i ddwy aelwyd.

Mae’r risg yn cynyddu o ddal neu ledaenu’r feirws pan fyddwn ni’n dod ynghyd…felly meddyliwch yn ofalus wrth wneud cynlluniau.

Mae Nadolig llai yn Nadolig mwy diogel.

Os ydych chi’n penderfynu ffurfio swigen gydag aelwyd arall, dilynwch yr awgrymiadau yma gan Lywodraeth Cymru:

 • Osgowch gysylltiad agos gymaint â phosibl, defnyddiwch y lle’n gall a gadewch ddigon o le rhwng y seddi.
 • Agorwch ffenestri a drysau er mwyn awyru ystafelloedd pan fydd hi’n ddiogel i chi wneud hynny.
 • Glanhewch arwynebau’n rheolaidd a gochlwch eich dwylo’n aml – yn enwedig cyn bwyta.
 • Peidiwch â rhannu offer cegin a thyweli.

Mae brechlynnau yn achub bywydau

Mae brechlynnau wedi arbed miliynau o fywydau, ac wedi helpu i frwydro yn erbyn sawl afiechyd – yn cynnwys polio, y frech goch, difftheria a thetanws.

Gan fod rhaglen brechu y DU wedi dechrau, gallwn edrych ymlaen at 2021 gyda gobaith ac optimistiaeth.

Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am frechlyn Covid-19 ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

😷 Darganfyddwch y ffeithiau…darllenwch y gwybodaeth diweddaraf am brechlyn Covid-19 gan GIG Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU