Covid-19
Mae’r nodyn hwn yn darparu diweddariad i’r wybodaeth a roddwyd ar y blog hwn ddydd Mercher (8.4.20).

Negeseuon allweddol heddiw

• Arhoswch adref. Dim ond ar gyfer y dibenion hanfodol a amlinellwyd gan y Llywodraeth y dylech fynd allan, a chadwch 2 fetr oddi wrth bobl eraill.

• Os byddwch yn defnyddio unrhyw rai o’n parciau neu lwybrau troed, defnyddiwch nhw’n gyfrifol. Peidiwch â gyrru i’w cyrraedd, a chadwch bellter cymdeithasol bob amser.

• Peidiwch â chynnau coelcerthi i losgi sbwriel.

Ian Bancroft – Prif Weithredwr
Y Cynghorydd Mark Pritchard- Arweinydd y Cyngor

Diolch!

Yn ein nodyn briffio diwethaf, gofynnwyd i chi barhau i ddilyn cyngor ac aros adref dros y Pasg.

Gwnaeth y mwyafrif helaeth ohonoch ddilyn y cyngor hwnnw a hoffem ddiolch i bob un ohonoch chi.

Wrth i ni ddechrau wythnos arall o aros adref ar wahân i deithiau hanfodol neu ymarfer corff lleol, mae’n bwysig ein bod yn parhau i ddilyn y cyngor i aros adref er mwyn diogelu’r GIG ac achub bywydau.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Peidiwch â chynnau coelcerthi

Rydym yn cefnogi ein cydweithwyr yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a gofyn i chi beidio â chynnau unrhyw goelcerthi.

Darllenwch yr erthygl a rannwyd gennym ar ein blog eisoes.

Gwyliwch am sgamiau

Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae troseddwyr diegwyddor yn ecsbloetio ein hofnau am Covid-19 ac yn cymryd mantais o aelodau’r cyhoedd – yn enwedig pobl hŷn a diamddiffyn.

Mae ein swyddogion Safonau Masnach yn cefnogi Safonau Masnach Cenedlaethol wrth iddynt rybuddio pobl i fod yn wyliadwrus.

Darllenwch yr erthygl a rannwyd gennym ar ein blog yn gynharach yr wythnos hon.

Nodyn atgoffa – a allwch chi helpu fel gwirfoddolwr?

Gallwch gofrestru fel gwirfoddolwr posibl i helpu staff i ddarparu gwasanaethau rheng flaen ac i gefnogi cyfeillio cymunedol.

Mae AVOW (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam) yn annog pobl i gofrestru.

Nodyn atgoffa – ffynonellau gwybodaeth dibynadwy am Covid-19

Caiff gwybodaeth ddiweddaraf am y feirws a beth ddylai pobl wneud amdano ei darparu trwy:

• Ddatganiadau dyddiol ar y teledu gan y Llywodraeth (gan gynnwys gan weinidogion y Llywodraeth).
• Briff swyddogol bob dydd gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol am 2pm, ac Iechyd Cyhoeddus Cymru am 3pm.

Mae’r sefyllfa hon yn newid yn gyflym felly byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth pan fo hynny’n briodol.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19

Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio’r cyhoedd 8.4.20