Covid 19
Mae’r nodyn hwn yn ddiweddariad i’r wybodaeth oedd yn y blog yma ddoe (23.3.20).

 Prif negeseuon heddiw:

 • Arhoswch adref. Dim ond ar gyfer dibenion cyfyngedig iawn fel yr amlinellwyd gan y Prif Weinidog neithiwr y gallwch chi adael eich cartref.
 • Os byddwch chi’n cael llythyr sydd yn gofyn i chi hunan-ynysu am 12 wythnos am fod gennych gyflwr iechyd arall, a’ch bod angen ein cymorth, gallwn eich sicrhau ein bod yn gweithio’n galed i roi mesurau ar waith i’ch helpu chi.
 • Mae swyddfeydd ystadau tai yn cau.
 • Mae ein toiledau cyhoeddus yn cau.
Ian Bancroft – Prif Weithredwr 
Mark Pritchard – Arweinydd y Cyngor

Neithiwr, cyhoeddodd y Prif Weinidog fesurau newydd i helpu arafu lledaeniad Covid-19.

Dim ond ar gyfer y rhesymau cyfyngedig iawn canlynol y gallwch adael eich cartref:

 • Siopa ar gyfer anghenion sylfaenol, mor anaml â phosibl.
 • Un ffurf o ymarfer corff y dydd – er enghraifft mynd i redeg, mynd am dro neu feicio – ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o’ch aelwyd.
 • Unrhyw angen meddygol, i roi gofal neu helpu unigolyn diamddiffyn.
 • Teithio i’r gwaith ac yn ôl, ond dim ond pan fo hyn yn gwbl angenrheidiol, ac os nad oes modd gweithio o gartref.

Mae’n hanfodol fod pawb ohonom yn gwneud ein rhan yn Wrecsam.

Mae angen i bawb ohonom ddilyn y cyfarwyddiadau yma os ydym ni am reoli lledaeniad y feirws, ac atal y GIG rhag cael ei gorlethu.

Drwy aros ar wahân, mae pawb ohonom yn gwneud ein rhan. Rydym ni’n cydweithio ac yn ceisio cadw Wrecsam mor ddiogel â phosibl.

Felly gadewch i ni wneud y peth cywir a chofiwch y neges. Aros adref. Diogelu’r GIG. Achub bywydau.

Rydym ni wedi rhoi’r wybodaeth ganlynol at ei gilydd i’ch helpu i ddeall y newidiadau diweddaraf i wasanaethau’r cyngor.

Pobl sydd â chyflyrau iechyd presennol

Mae’r Llywodraeth yn anfon llythyrau at bobl ar draws y DU sydd â chyflyrau iechyd presennol sydd yn golygu eu bod yn fwy diamddiffyn i Covid-19.

Bydd y llythyrau hyn yn cynghori pobl i aros gartref ac osgoi unrhyw gyswllt wyneb i wyneb am o leiaf 12 wythnos.

Os byddwch chi’n cael un o’r llythyrau yma ac os nad oes gennych unrhyw ffrindiau, perthnasu neu gymdogion a fydd yn gallu cyflenwi bwyd a meddyginiaeth i chi, neu os na allwch chi archebu bwyd ar-lein, bydd y llythyr yn eich hysbysu i gysylltu â ni gan ddefnyddio rhif ffôn a gaiff ei ddarparu.

Os ydych chi angen i ni eich ffonio, gallwn eich sicrhau ein bod yn gweithio’n galed gyda phartneriaid i roi mesurau ar waith a fydd yn ein galluogi i’ch helpu chi.

Gwasanaethau allweddol yn unig

O heddiw ymlaen, dim ond gwasanaethau allweddol y Cyngor rydym ni’n eu darparu. Dyma’r pethau rydym wedi’u nodi sydd yn gwbl allweddol i’n cymunedau ac i redeg y cyngor.

Maent yn cynnwys gwasanaethau cymdeithasol, cyngor ar fudd-daliadau tai, llety gwarchod, ysgolion (sydd ar agor i blant gweithwyr allweddol a phlant diamddiffyn yn unig ar hyn o bryd), gwagio biniau, digartrefedd a phethau eraill y mae pobl yn dibynnu arnynt.

Bydd y feirws yn parhau i effeithio ar ein gweithlu, ond rydym ni’n gwneud trefniadau i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu’r gwasanaethau hyn.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Marchnadoedd a thoiledau cyhoeddus

Mae llawer o stondinwyr yn Nhŷ Pawb, Marchnad y Cigyddion a’r Farchnad Gyffredinol wedi penderfynu rhoi’r gorau i fasnachu am y tro, ac roedd hi’n amlwg gan y Llywodraeth neithiwr y dylai pob siop dianghenraid gau.

Bydd toiledau cyhoeddus dan reolaeth y cyngor yn cau heddiw hefyd.

Tenantiaid tai

Swyddfeydd ystad

Mae swyddfeydd ystadau bellach wedi cau, yn cynnwys ardaloedd y dderbynfa lle roedd y ciosgau a’r ffonau am ddim ar gael.

Os oes gennych ymholiad tai AR FRYS, cysylltwch â’n tîm tai ar 01978 298993.

Mae ein timau tai yn ddiolchgar am eich cefnogaeth barhaus a’ch cydweithrediad yng nghanol y sefyllfa anodd yma.

Gwaith atgyweirio mewn argyfwng

Dim ond os oes gennych chi argyfwng y dylech chi ffonio’r tîm atgyweiriadau tai (01978 298993).

Gallwch adrodd unrhyw waith atgyweirio nad ydynt yn rhai brys trwy Fy Nhŷ Cyngor neu drwy e-bostio housingrepairs@wrexham.gov.uk

Canolfannau ailgylchu

Fe wyddom fod cynghorau eraill wedi penderfynu cau eu canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref.

Er budd preswylwyr Wrecsam rydym ni’n parhau i ddarparu’r gwasanaeth yma, ond ar sail gyfyngedig.

O ddydd Iau 26 Mawrth:

 • Bydd Bryn Lane (ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam) ar agor bob dydd (8am-8pm).
 • Ar ddydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn, bydd Brymbo ar agor (9am-6pm) a bydd Plas Madoc ar gau.
 • Ar ddydd Sul, dydd Llun a dydd Mawrth, bydd Plas Madoc ar agor (9am-6pm) a bydd Brymbo ar gau.

Bydd rheolau mynediad cyfyngedig ar waith (dim ond pum defnyddiwr ar y tro). Bydd hyn yn cael ei reoli ar bob safle a bydd disgwyl i bob defnyddiwr gadw pellter cymdeithasol.

Byddwn yn monitro defnydd a gweithrediadau’n barhaus, ac yn gwneud newidiadau pellach fel y bo angen.

Nodyn i’ch atgoffa – ffynonellau dibynadwy o wybodaeth am Covid-19

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am y feirws a’r hyn y dylai pobl ei wneud yn cael eu darparu:

Allwch chi helpu fel gwirfoddolwr?

Fe allwch chi gofrestru fel gwirfoddolwr posibl i helpu staff i ddarparu gwasanaethau rheng flaen ac i gefnogi cyfeillio cymunedol.

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam yn annog pobl i gofrestru.

Mae’r sefyllfa hon yn newid yn gyflym iawn, felly byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth fel y bo angen ac fel y bo’n briodol.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19