Councillor Mark Pritchard
Arweinydd newydd Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy yn siarad am swyddi, buddsoddi a goresgyn heriau Covid-19…

Mae gan arweinydd newydd Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy neges syml i nodi dechrau ei dymor…

“Rydym ni’n gryfach gyda’n gilydd.”

Mae Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam, wedi’i ethol i swydd cadeirydd y bartneriaeth drawsffiniol sy’n cefnogi busnesau, swyddi a seilwaith ar draws gogledd ddwyrain Cymru, Gorllewin Caer a Wirral.

Bydd y Cyng. Pritchard yn arwain y bartneriaeth dros y ddwy flynedd nesaf – gan adeiladu ar waith ei ragflaenydd, y Cyng. Louise Gittins o Orllewin Caer a Chaer.

Bydd yn derbyn cefnogaeth ei is-gadeirydd, y Cyng. Stuart Whittingham o Gyngor Bwrdeistref Fetropolitanaidd Wirral.

Hyd at 50,000 o swyddi newydd

Y nod yw datblygu potensial economaidd safleoedd cyflogaeth allweddol y rhanbarth ymhellach.

Mae’r rhain yn cynnwys Dyfroedd Wirral (rhan o Ardal Fenter Dyfroedd Mersi), Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, Stad Ddiwydiannol Wrecsam a’r Parc Technoleg, Caer ac Ellesmere Port (rhan o Ardal Fenter Coridor Gwyddoniaeth Swydd Gaer).

Gyda’r buddsoddiad cywir credir y gall y safleoedd hyn greu hyd at 50,000 o swyddi newydd yn ystod y 15 i 20 mlynedd nesaf.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Goroesi a ffynnu

I helpu i ryddhau’r potensial heb ei gyffwrdd hwn, bydd Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy yn canolbwyntio ar bedwar maes allweddol – cysylltedd cludiant trawsffiniol, sgiliau a chyflogaeth, seilwaith digidol a thwf carbon isel / glân.

Meddai’r Cyng. Pritchard: “Mae’r rhanbarth eisoes yn llwyddiannus iawn yn economaidd.

“Ond os oes arnom ni eisiau adeiladu ar hynny, ac annog mwy o fuddsoddiad, mae’n rhaid i ni wneud cynnydd o fewn y pedwar maes allweddol yma.

“Bydd gwell cysylltiadau cludiant – o ran ffyrdd a rheilffyrdd – yn hanfodol i gefnogi gweithrediadau busnes a chadwyni cyflenwi.

“Bydd hyn hefyd yn gwneud pethau’n haws i bobl gymudo – gan ddarparu mwy o gyfleoedd swyddi a helpu cwmnïau i fanteisio ar weithlu ehangach.

“Mae arnom ni hefyd angen cefnogi’r sgiliau cywir o fewn ein cymunedau. Mae hynny yn ffactor allweddol i berswadio cyflogwyr i fuddsoddi a chreu swyddi.”

Mae’r Cyng. Pritchard hefyd yn dweud bod pandemig Covid-19 wedi rhoi pwyslais pellach ar gael seilwaith digidol da ar gyfer yr economi rhanbarthol a chenedlaethol…

“Rŵan, yn fwy nag erioed, mae ar fusnesau angen y rhyngrwyd i oroesi a ffynnu.

“Dydi cysylltedd digidol o’r radd flaenaf ddim yn ychwanegiad dewisol… mae’n angenrheidiol.

“Yn olaf, mae arnom ni angen gwneud yn siŵr bod twf economaidd rhanbarth Mersi a’r Ddyfrdwy yn garedig i’r amgylchedd. Mae’n rhaid iddo fod yn lân a charbon isel.

“Mae hynny’n bwysig iawn ar gyfer ansawdd bywyd ac, unwaith eto, yn ffactor allweddol wrth ddenu buddsoddiad.”

Llais cryf

Wedi’i sefydlu yn 2007 mae Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy yn bartneriaeth gref a phrofiadol – yn dylanwadu ar benderfynwyr allweddol i ddenu buddsoddiad i’r ardal.

Ychwanegodd y Cyng. Pritchard: “Dw i’n edrych ymlaen at gynrychioli’r Gynghrair a helpu i wneud yn siŵr bod lles pennaf y rhanbarth yn cael ei gefnogi.

“Mae Wrecsam, Caer, Wirral a Sir y Fflint yn llefydd gwych yn eu rhinwedd eu hunain, gyda’u hunaniaethau unigryw. Ond mae gennym ni hefyd fond economaidd cryf, ac mae ein llais yn llawer cryfach a mwy dylanwadol pan fyddwn ni’n cydweithio.

“Gyda llawer o sefydliadau ac unigolion dawnus ac ymroddedig, gall Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy barhau i sicrhau buddsoddiad ar gyfer yr ardal.

“Mae’n gyfnod heriol iawn ar gyfer economi’r DU, ond dw i hefyd yn edrych ymlaen at y dyfodol.”

Oeddech chi’n gwybod…

  • Mae ardal Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy yn cynnwys Sir y Fflint, Wrecsam, Gorllewin Caer a Wirral.
  • Mae ganddi boblogaeth o bron i filiwn o bobl.
  • Mae’n cynhyrchu oddeutu £21.8 biliwn GVA y flwyddyn, ac yn bwysig i economïau Cymru a Lloegr.
  • Mae gan yr ardal grynodiad uchel o weithgynhyrchu uwch, a chlystyrau pwysig o ddiwydiannau ynni, awyrofod, modurol, peirianneg, cemegol a phrosesu bwyd, yn ogystal â gwasanaethau proffesiynol ac ariannol.
  • Mae’r prif gyflogwyr yn cynnwys Airbus, Tata, Toyota, Vauxhall, JCB, Unilever, Cammell Laird, Bank of America, Essar, Encirc ac Iceland Foods.
  • Mae 16% o’r gweithlu (65,100 o bobl) wedi’u cyflogi yn y diwydiant gweithgynhyrchu / peirianneg o gymharu â chyfartaledd o 9% ar draws y DU.
  • Mae’r canolfannau gwybodaeth yn cynnwys Prifysgol Caer a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam, Coleg Cambria, Coleg Caer a Choleg Metropolitan Wirral. Mae ymchwil a datblygu hefyd yn nodwedd amlwg mewn llefydd fel Parc Gwyddoniaeth Thornton, Optic Glyndŵr, Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Cymru a’r Ganolfan Gwybodaeth Forol.
  • Mae’r Gynghrair yn cynnal chwe brecwast busnes y flwyddyn. Caent eu hystyried ymhlith y digwyddiadau rhwydweithio gorau yn yr ardal ac maent yn aml yn denu 150 o gynrychiolwyr. Bydd y digwyddiad nesaf yn gyfarfod rhithiol / ar-lein ar 30 Mehefin.

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws.

YMGEISIWCH RŴAN