Grant

Mae cyllid grant newydd ar gael ar gyfer busnesau yng nghanol y dref i’w helpu i gyrraedd mwy o gwsmeriaid a chadw pellter cymdeithasol yr un pryd, gan sicrhau ymdeimlad o les a diogelwch yn yr ardal.

Caiff ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru a’i weinyddu gan y Cyngor, a’i enw yw Grant Thematig Covid 19 Trawsnewid Trefi.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Cewch ei ddefnyddio i brynu asedau sefydlog penodol yn unig, fel byrddau awyr agored, cadeiriau, seddi a chyfleusterau cownter arlwyo, cysgodlenni a chanopïau awyr agored, sgriniau, bolardiau, cynwysyddion planhigion a mesurau cadw pellter cymdeithasol. Ni chaiff gefnogi unrhyw gostau refeniw fel cynnal a chadw, nwyddau na gwasanaethau.

Gall busnesau wneud cais am uchafswm o £2,000 neu 80% o’r gost, yn dibynnu pa un yw’r isaf.

Croesawir ceisiadau ar y cyd.

Gallwch wneud cais am y grant drwy fynd i: https://www.wrecsam.gov.uk/service/covid-19-cefnogaeth-i-fusnesau/grant-thematig-trawsnewid-trefi-covid-19

Mae’r cyllid grant hwn yn gyfle gwych i fusnesau

Meddai’r Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd: “Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi masnachwyr wrth i fwy o bobl ddod allan o’r cyfnod clo ac i mewn i ganol y dref. Mae’r grant hwn yn gyfle gwych i eiddo ehangu ar y palmant er mwyn cynyddu niferoedd eu cwsmeriaid a sicrhau eu bod hefyd yn cadw pellter cymdeithasol diogel. Bydd cwsmeriaid yn teimlo’n ddiogel a bydd canol y dref yn edrych ac yn teimlo’n fwy deniadol.”

Yn ogystal â’r grant newydd, mae’r Cyngor yn parhau i weithredu’r cynlluniau canlynol i helpu busnesau yng Nghanol Tref Wrecsam.

Mae’r Grant Gwella a Datblygu Eiddo yn cynnig cyllid llenwi bwlch i feddianwyr a pherchnogion adeiladau masnachol, er mwyn gwella tu blaen adeiladau, gwella ansawdd arwyddion a dod ag arwynebedd llawr masnachol gwag yn ôl i ddefnydd busnes buddiol. Bydd hyn yn helpu creu busnesau newydd ac yn galluogi busnesau presennol i dyfu, ac hefyd yn helpu gydag adfywiad cyffredinol yr ardal. Mae’r cyfle hwn ar gael tan ddiwedd Mawrth 2021.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost i grants@wrexham.gov.uk i gael ffurflen cyn gwneud cais a manylion pellach.

Mae cynllun Benthyciad Adfywio Canol y Dref ar gael i berchnogion eiddo masnachol sydd angen eu gwella neu newid eu defnydd, o fewn Canol Tref Wrecsam.

Diben y benthyciad yw gwella’r eiddo er mwyn i’r perchennog barhau i’w ddefnyddio, ei werthu, ei rentu neu i agor safle gwag neu safle sydd wedi’i ddal yn ôl. Ni chewch ddefnyddio’r benthyciad i ad-dalu unrhyw arian rydych chi eisoes wedi’i fenthyca. Isafswm y benthyciad sydd ar gael yw £5,000, hyd at uchafswm o £1,000,000. Tymor hiraf y benthyciad yw 5 mlynedd. Gallwch ddefnyddio’r benthyciad ar y cyd â’r Grant Gwella a Datblygu Eiddo neu Grant Thematig Covid 19 Trawsnewid Trefi.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost i loans@wrexham.gov.uk i gael ffurflen cyn gwneud cais a manylion pellach.

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN