Wyddoch chi os ydych yn derbyn budd-daliadau gan y llywodraeth, gallwch fod yn gymwys am becynnau ffôn a band eang cost isel o’r enw Tariffau Cymdeithasol?

Cânt eu darparu yn yr un ffordd â phecynnau arferol ond am bris is.

Mae’r prisiau cyfredol yn amrywio o £10 i £20 ac mae mwyafrif y tariffau’n cynnig band eang cyflym iawn, felly gallwch ffrydio ffilmiau HD, cadw mewn cysylltiad â ffrindiau neu siopa ar-lein.

Cymorth gyda chostau byw – hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi, lleihewch eich biliau, gofalwch am eich iechyd.

Dywedodd y Cyng. David A Bithell, Cadeirydd Grŵp Trawsbleidiol Costau Byw, “Gyda’r argyfwng costau byw heddiw, mae’n bwysig fod pobl yn hawlio popeth y maent yn gymwys amdano.

“Gall fand eang rhatach olygu mwy o arian ar gyfer eitemau hanfodol ar gyfer y rhai sydd eisoes yn ei chael yn anodd, felly gwiriwch a hawliwch yr hyn sy’n eiddo i chi.”

Gallwch ddarganfod mwy yma.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI