New resource lets pupils practice their Welsh language skills from home

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am eich barn chi ar y pethau y dylai Cymru ganolbwyntio arnyn nhw wrth i ni adfer pethau yn dilyn argyfwng y coronafeirws (Covid-19).

Ym mis Mai gofynnwyd i bobl anfon e-bost i cymrueindyfodol@llyw.cymru gyda’u barn am sut y dylai Llywodraeth Cymru gefnogi proses adfer ac ailgodi yng Nghymru ar ôl Covid-19. Cafwyd ymateb da iawn, fe’ch anogir o hyd i gysylltu gyda’ch syniadau.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Meddai Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd: “Mae dros fil o negeseuon wedi cyrraedd y blwch e-bost pwrpasol a grëwyd i’r diben hwn: cymrueindyfodol@llyw.cymru . Mae’r dasg o’u hadolygu yn mynd rhagddi a’n neges i bobl Cymru yw – ‘daliwch ati i’w hanfon’.

“Mae llawer o’r negeseuon wedi bod yn heriol a chreadigol. Bydd dadansoddi ac adeiladu ar y syniadau sydd wedi dod i law yn rhan allweddol o’n gwaith adfer yn ystod yr ychydig wythnosau a misoedd nesaf.”

Os hoffech chi ddweud eich dweud, anfonwch eich sylwadau i cymrueindyfodol@llyw.cymru

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN