AE Sewing Machines

Yn ddiweddar darparodd AE Sewing Machines, cwmni sydd wedi’i leoli ar Ystâd Ddiwydiannol Vauxhall yn Rhiwabon, 100 o fisorau i orchuddio’r wyneb i Awyr Las – Elusen GIG Gogledd Cymru, er mwyn helpu gweithwyr allweddol drwy’r pandemig.

Casglodd aelod o dîm Betsi Cadwaladr y fisorau hyn yn ddiweddar ac yna cawsant eu dosbarthu i’r Ward Gofal Dwys a’r Uned Gofal Critigol yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Mae AE Sewing Machines yn fusnes teuluol wedi’i leoli yn Wrecsam, ac mae’n un o gyflenwyr offer torri defnydd, gwnïo a gorffen mwyaf blaenllaw’r DU. Yn ogystal â darparu ystod eang o offer o safon uchel yn cwmpasu pob agwedd o weithgynhyrchu tecstilau, maent yn datblygu datrysiadau gwnïo pwrpasol i ddiwallu anghenion penodol eu cwsmeriaid ac maent yn ymfalchïo yn eu gallu i ddarparu gofal a chymorth o safon i gwsmeriaid.

Maent yn aelodau balch o Make it British, ac yn eiriolwyr amlwg dros Weithgynhyrchu ym Mhrydain ac yn gwneud pob dim o fewn eu gallu i gefnogi hynny.

AE Sewing Machines yn chwarae ei ran

Dywedodd y Cynghorydd Ward Lleol, David Bithell: “Gwych yw gweld busnes lleol, AE Sewing Machines, yn chwarae ei ran i helpu i ddiogelu gweithwyr y GIG yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae’r busnes hefyd yn darparu’r rhain fel arwydd bychan o ddiolch am yr holl waith anhygoel y maent yn ei wneud.”

Meddai Rhys Gerrard, Cyfarwyddwr Masnachol AE Sewing Machines: “Rydym wedi bod yn gweithio’n agos â Busnesau Prydain i gynhyrchu Cyfarpar Diogelu Personol drwy gydol y cyfnod clo, gan ddarparu peiriannau arbenigol a chymorth technegol, a byddwn yn parhau i wneud hyn am gyhyd ag y bydd angen. Diolch o galon i’r holl weithwyr allweddol sy’n gweithio’n galed ar y rheng flaen, rydym yn falch o allu bod yn rhan o gynhyrchu’r offer sydd ei angen i’w cadw’n ddiogel.”

LLUN: Rhys Gerrard, Cyfarwyddwr Masnachol AE Sewing Machines yn rhoi 100 o fisorau i Awyr Las.

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN