Scroll down for English

(Bydd y blog hwn yn cael ei ychwanegu ato yn ystod mis Tachwedd)

 Mae pêl-droed yn chwarae rhan fawr o hunaniaeth a diwylliant Wrecsam.

Yma y mae’r stadiwm ryngwladol hynaf yn y byd ac yma cafodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru ei ffurfio yn ôl yn 1876.

Nid yw’n syndod ein bod yn ystyried Wrecsam fel cartref ysbrydol Pêl-droed Cymru.

Mae cynlluniau ar gyfer datblygu Amgueddfa Pêl-droed i Gymru yma yn Wrecsam yn mynd rhagddynt, ac mae dyfodol pêl-droed, yn lleol a rhyngwladol, yn edrych yn ddisglair.

Yn ystod mis Tachwedd byddwn yn dathlu gyda’n gilydd ac yn dilyn llwyddiant presennol ein tîm cenedlaethol trwy gyfres o ddigwyddiadau a gynhelir yma yn Wrecsam.

Byddem wrth ein boddau’n gweld sut rydych chi’n dathlu ymddangosiad cyntaf tîm pêl-droed Cymru yng ngemau Cwpan y Byd ers 64 o flynyddoedd.  Felly, os ydych chi’n ymuno â ni yn un o’r parthau cefnogwyr, neu os ydych chi’n gwylio o gartref, defnyddiwch yr hashnod #WalGochWrecsam i rannu eich lluniau/fideos a’ch meddyliau.

Rydym hefyd wedi uno gydag Expo’r Wal Goch ac yn gwahodd cefnogwyr pêl-droed i anfon negeseuon o gefnogaeth gan #WalGochWrecsam (Cefnogwyr Pêl-droed Cymru Wrecsam) i dîm pêl-droed Cymru!  Bydd y negeseuon o gefnogaeth yn cael eu danfon â llaw i dîm pêl-droed Cymru cyn iddynt adael am Qatar.  Gallwch anfon eich negeseuon o gefnogaeth YMA

Gweler isod restr o’r holl ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir yn ystod y mis:

 11-13 Tachwedd – Expo’r Wal Goch

15 – 20 Tachwedd- National Theatre Wales – A Proper Ordinary Miracle

Ardaloedd Cefnogwyr

*Mae’n rhaid i blant dan 16 oed bod gydag oedolyn

21 Tachwedd – Cymru v yr UDA (C.G. 7yh)

 • Ardal cefnogwyr Stryd Fawr– Sylwebaeth y gem yn Saesneg- (5yh ymlaen-mynediad am ddim). Cerddoriaeth byw gan The Columbians, The Big Beat a DJ Tony Bear
 • Tŷ Pawb – Sylwebaeth y gem yn Gymraeg (5yh ymlaen – mynediad am ddim). Cerddoriaeth fyw gan Megan Lee, Alpha Chino a côr Meibion y Rhos.

25 Tachwedd – Cymru v Iran (C.G. 10yb)

 • Ardal Cefnogwyr Stryd Fawr – Sylwebaeth y gem yn Saesneg (9.30yb ymlaen. Mynediad am ddim)
 • Tŷ Pawb – Sylwebaeth y gem yn Gymraeg (9yb ymlaen, Mynediad am ddim)

29 Tachwedd – Cymru v Lloegr  (C.G 7h)

 • Ardal Cefnogwyr Stryd Fawr – Sylwebaeth y gem yn Saesneg (5yh ymlaen. Mynediad am ddim). Cerddoriaeth fyw gan The Big Beat, Tom Collins a DJ Tony Bear.
 • Tŷ Pawb – Sylwebaeth y gem yn Cymraeg (5yh ymlaen. Mynediad am ddim). Cerddoriaeth fyw gan 1987tilpresent a Mei Emrys

Mwy o Wybodaeth am Ardal Cefnogwyr awyr agored:

Mae’r ardal cefnogwyr awyr agored wedi ei leoli ar Stryd Fawr fel y gallwn gefnogi Cymru ar y cyd gyda chefnogi’r tafarndai canol dinas.

Er hyn mae’r ardal cefnogwyr ei hun gydag amodau trwydded arno felly gellir ond yfed diodydd yn yr ardal cefnogwyr sydd wedi ei brynu o fusnesau o fewn yr ardal cefnogwyr. Gellir dod a bwyd i mewn a phrynir y tu allan i’r ardal cefnogwyr, neu gellwch brynu bwyd gan un o’r busnesau o fewn yr ardal cefnogwyr.

Mae’r ardaloedd cefnogwyr yn rhad ac am ddim, ac nid oes angen ticed – ond y mae yna gyfryngau ar capasiti.

I sicrhau awyrgylch teulu mi fydd yna chwiliad bagiau ac mi fydd swyddogion diogelwch o gwmpas, ni fydd mynediad i unrhyw un sydd wedi meddwi. Bydd unrhyw unigolyn a fu’n

Ymddygiad yn wrthgymdeithasol yn cael ei hel allan o’r ardal gefnogwyr- yr ardal gefnogwyr yw’r stryd fawr felly plîs peidiwch ddringo ar y dodrefn stryd!

Mi fydd toiledau ar gael i ddefnyddio tŷ fewn i’r tafarndai ar y cyd gyda thoiledau cludadwy a fu’r stryd fawr yn ystod gemau’r nos. Bydd toiledau Henblas ar agor ar gyfer y gêm fore (yn erbyn Iran).

Mae’r digwyddiadau’n gorfodi cau ffyrdd o gyffordd stryd yr Hob/ Stryd yr Eglwys ‘lawr at gyffordd Stryd Yorke (ni fydd mynediad i gerbydau i stryd Siarl). Mi fydd y system unffordd ar stryd Siarl yn cael ei gwrthdro fel bod tacsis yn gallu dod lawr a gadael drwy stryd Caer.

Fel rhan o’r dathliadau cwpan Byd ac i dangos Gefnogaeth i dîm Cymru, bydd Eglwys San Silyn yn cael ei oleuo’ coch, gwyrdd a melyn i gemau Cymru V UDA (21Tachwedd) a Chymru V Lloegr (29 Tachwedd).

Fel sir sy’n caru pêl droed, mae’r ardaloedd cefnogwyr yn lle gwych i ni gael mwynhau’r profiad o wylio Cymru yng Nghwpan y Byd gyda’n gilydd. Defnyddiwch yr #nod #WalGochWrecsam ar y cyfryngau cymdeithasol i rannu eich lluniau a’ch fidio o’r dathliadau!

Digwyddiadau a Gweithgareddau eraill:

Amgueddfa Wrecsam

Dydd Sadwrn 5, 12, 19, 26 Tachwedd, 3 Rhagfyr 11am-1pm: Digwyddiadau Cyfnewid Sticeri Cwpan y Byd gyda chrefftau pêl-droed/ gweithgareddau LEGO

Arddangosfa: Chwedlau’r Crysau: Crys wrth Grys – Hanes Pêl-droed Cymru
www.wrexhamheritage.wales

Tŷ Pawb

12 Tachwedd, 10am – Clwb Celf i Deuluoedd: Dyluniwch eich sgarff bêl-droed eich hun!  £3

12 Tachwedd, 10am – Twrnamaint FIFA 23 gyda House of Retro

12, 19, 26 Tachwedd, 3 Rhagfyr 11am-1pm: Digwyddiad Cyfnewid Sticeri Cwpan y Byd gyda The Personal Present People

21 Tachwedd 4pm, 24 Tachwedd 4pm, 29 Tachwedd 4pm – Argraffu eich baner bêl-droed eich hun â sgrîn i fynd adref gyda chi – gyda’r argraffydd sgrîn, Rhi Moxon. AM DDIM!

 Bydd gemau Cwpan y Byd a ddewiswyd yn cael eu harddangos yn fyw drwy gydol y twrnamaint.  Gweler y wefan am ragor o fanylion.

www.typawb.wales

20 Tachwedd – Gem elusen Heddlu Wrecsam (@wrexhampolicefc) yn erbyn sêr cynt Wrecsam ( @LegendsWrexham) (Gem yn dechrau 1.30pm yng nghlwb pêl Droed Penycae – Yn codi arian am Hosbis Tŷ’r Eos (@NightingaleHH)

Llyfrgelloedd

Llyfrgell Cefn Mawr:  Swîp Llyfrau Cwpan y Byd i blant.   (Addas i bant dan 16 oed)

Llyfrgell Rhos:  Bydd crys pêl-droed a rhaglenni hanesyddol Clwb Pêl-droed Rhos Aelwyd yn cael eu harddangos

Llyfrgell Rhiwabon:

 • Pecyn Crefftau Thema Cwpan y Byd ar gael yn rhad ac am ddim i blant iau ei wneud ar y safle neu i fynd adref gyda nhw.
 • Helfa drysor dewch o hyd i’r pêl-droediwr… i oedolion yn unig! Am ddim.
 • Helfa drysor dewch o hyd i’r pêl-droed i blant yn unig. Am ddim.

Llyfrgell Wrecsam

 • Cystadleuaeth dyluniwch eich Cwpan y Byd eich hun. Allwch chi wella dyluniad y Cwpan y Byd presennol?   Dewch i roi cynnig arni os ydych chi’n meddwl y gallwch!   Mae’r gystadleuaeth ar agor i blant dan 16 oed.  Am ddim.
 • Helfa drysor Cwpan y Byd i blant. Faint o gliwiau allwch chi ddod o hyd iddynt o gwmpas Llyfrgell Wrecsam?  Am ddim.

https://www.wrexham.gov.uk/events?combine=&field_event_categories_target_id=54&start_date=&end_date=

 

IF YOU CAN’T GET TO QATAR, GET TO WREXHAM!

 (This blog post will be added to during the month of November)

Football plays a huge part in the identity and culture of Wrexham.

We have the oldest international stadium in the world and the Football Association of Wales (FAW) was formed here back in 1876.

It’s little wonder that we consider Wrexham the spiritual home of Welsh Football.

Plans are ongoing for the development of the Football Museum for Wales to be based here in Wrexham, and the future of football locally and internationally looks bright.

This November we look to celebrate together and follow the current success of our national team through a series of events held here in Wrexham.

We would love to see how you are marking Wales’ first world cup appearance in 64 years. So if you are joining us in one of the fanzones, or watching from home use the #WalGochWrecsam #Tag to share your pics/video and thoughts.

We’ve also teamed up with Expo’r Wal Goch and are inviting football fans to send messages of support from the #WalGochWrecsam (Wrexham Welsh Football Fans) to the Wales team! The messages of support will be delivered to the Wales camp ahead of their departure to Qatar. You can send your message of support HERE

A packed  month of events and activities can be seen on the list below:

 11-13th November – Expo’r Wal Goch

15th – 20th November- National Theatre Wales – A Proper Ordinary Miracle

 

Fanzones

*Under 16 will need to be accompanied by an adult

21st November – Wales v USA (K.O 7pm)

 • High St Fan Zone – English commentary (5pm onwards, free entry). Live music from The Columbians, The Big Beat and DJ Tony Bear.
 • Tŷ Pawb Fan Zone – Welsh language commentary (5pm onwards, free entry). Live music from Megan Lee, Alpha chino and Rhos Male Voice Choir.

25th November  – Wales v Iran (K.O. 10am)

 • High St Fan Zone – English commentary (9.30am onwards. Free entry).
 • Tŷ Pawb Fan Zone – Welsh language commentary (5pm onwards. Free entry).

29th November  – Wales v England (K.O. 7pm)

 • High St Fan Zone – English commentary (5pm onwards. Free entry). Live music from The Big Beat, Tom Collins and DJ Tony Bear
 • Tŷ Pawb Fan Zone – Welsh language commentary (5pm onwards. Free entry). Live music from 1987tilpresent and Mei Emrys.

Further details on the High St Fanzone:

The outdoor fanzone is located on High St so we can support Wales and our City Centre pubs and bars at the same time.

However the fanzone area itself is subject to licencing conditions and only drinks (alcoholic and soft) purchased from the venues inside the fanzones can be consumed there. Food can be purchased from venues inside the fanzone, or brought in from elsewhere.

The fanzones are free and you do not need tickets to attend – although there is a capacity.

To ensure that this is a family friendly event bag searches and security will be in place, and anyone intoxicated will not be allowed in. Any individuals acting in an anti-social manner will be removed from the fanzone – and as the fanzone is the High Street, please do not climb on any street furniture!

Toilets will be available to use inside the pubs and bars along with portable toilets located on High Street during the evening matches. The Henblas Street toilets will be opening for the morning match.

The events will involve a full road closure from the junction of Hope Street / Church Street down to the junction with Yorke Street (no vehicular access to Charles Street). The one way system on Charles Street will be reversed to allow taxis to come down and exit via Chester Street.

As a football loving county, the fanzones will be a great way to experience the joy of watching Wales in the World Cup together. Use the #WalGochWrecsam #tag on social media to share your images and video of the celebrations!

Other events and activities:

Wrexham Museum

Saturday November – 5, 12, 19, 26, December – 3, 11am-1pm: World Cup Sticker Swap Shops with football themed craft/LEGO activities  

Exhibition: Shirt Stories: A shirt by shirt history of Welsh football
www.wrexhamheritage.wales

 Ty Pawb

12th November, 10am – Family Art Club: Design your own football scarf! £3

12th November, 10am – FIFA 23 Tournament with House of Retro

Saturday 12, 19, 26, November – 3, 11am – 1pm: World Cup Sticker Swap Shop with The Personal Present People

21st 4pm, 24th 4pm, 29th 4pm – Screen print your own football flag to take home – with printmaker, Rhi Moxon. FREE!

 Selected World Cup matches to be shown live throughout the tournament. See website for details:www.typawb.wales

 

20th November – Charity game Wrexham Police FC (@wrexhampolicefc) Vs  (Wrexham Legends (@LegendsWrexham) Game starts at 1.30pm at Penycae Football Club. Raising funds for Nightingale House Hosipce (@NightingaleHH)

Libraries

Cefn Mawr Library: World Cup Book Sweepstake for children.  (Suitable for children under 16) 

Rhos Library: Rhos Aelwyd FC football shirt & historical programmes on display

Ruabon Library:

 • Free World Cup Themed Craft Pack for younger children to do onsite or take away.
 • Find the Footballer Treasure Hunt …just for adults! Free
 • Find the Football Treasure Hunt children only. Free

Wrexham Library

 • Design your own World Cup competition. Can you improve on the design of the current World Cup?  Come and have a go if you think you can!  The competition is open to children under 16. Free
 • World Cup Treasure hunt for children. How many clues can you find hidden around Wrexham Library? Free

https://www.wrexham.gov.uk/events?combine=&field_event_categories_target_id=54&start_date=&end_date