Warm Places

Wrth i’r argyfwng costau byw waethygu, a gyda’r gaeaf yn agosáu, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud popeth posib i gefnogi ei drigolion yn ystod yr amseroedd anodd hyn.

Mae’r cyngor angen cymorth a chefnogaeth gan ein partneriaid yn ogystal â grwpiau cymunedol a sefydliadau ar draws y fwrdeistref sirol i gydweithio i gefnogi unigolion a theuluoedd bregus.

Mae’r cyngor yn dymuno darparu rhwydwaith o leoedd cynnes i gefnogi unrhyw un sy’n ei chael yn anodd gyda chostau byw. Rydym yn awyddus i weithio gydag unrhyw grŵp neu sefydliad cymunedol a fyddai’n gallu darparu lleoedd cynnes yn eu cymuned.

Cymorth gyda chostau byw – hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi, lleihewch eich biliau, gofalwch am eich iechyd.

Dywedodd y Cyng. David A Bithell, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y Grŵp Costau Byw: “Mae’r argyfwng costau byw y mae’r DU yn ei wynebu yn rhoi pwysau digynsail ar bobl, sy’n cael eu gorfodi i wneud penderfyniadau anodd ynghylch pryd a beth i’w fwyta, beth allant ei wneud mewn bywyd, a phryd y gallant fforddio i gynhesu eu cartref.

“Rydym eisiau gwneud mwy i helpu trigolion Wrecsam, ond ni allwn wneud hyn ar ben ein hunain. Rydym yn awyddus i weithio gyda grwpiau a sefydliadau cymunedol, gan ddatblygu’r gwaith gwych a wnaed yn ystod y pandemig, i greu rhwydwaith o leoedd cynnes ble gall pobl ddod ynghyd, cynhesu, aros yn gynnes a mwynhau rhywfaint o gwmni.

“Os yw unrhyw sefydliad neu grŵp cymunedol yn gallu darparu lle cynnes y gaeaf hwn, rydym eisiau clywed gennych. Dyma ein cyfle i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n cymunedau a byddwn yn helpu trigolion yn ystod yr argyfwng hwn.”

Os ydych yn grŵp neu’n sefydliad sy’n gallu darparu lle cynnes e-bostiwch warmplaces@wrexham.gov.uk

Yn eich e-bost, dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

  • Enw’r sefydliad
  • Cyfeiriad
  • E-bost
  • Rhif ffôn/symudol
  • Unigolyn cyswllt

(Sylwer y disgwylir i’r cynnig sylfaenol o le cynnes fod AM DDIM i bawb)

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI