Christmas present being opened

Dim ond ychydig wythnosau sydd ar ôl tan y Nadolig, felly mae’n debygol y byddwch yn dechrau casglu pethau at ei gilydd, megis papur lapio, anrhegion a chardiau Nadolig i’w rhannu gyda theulu a ffrindiau.

Pan fyddwch chi’n prynu pethau ar gyfer y Nadolig, mae’n bwysig ystyried a oes posib ailgylchu’r pethau hyn. Rydym ni’n parhau i wella o ran ailgylchu yn Wrecsam, felly mae’n bwysig ein bod ni’n cadw’r momentwm drwy gydol yr Ŵyl.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “Wrth brynu’r pethau gwahanol rydych eu hangen ar gyfer y Nadolig, ceisiwch chwilio am ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu pan fo hynny’n bosibl. Mae papur lapio yn enghraifft dda i’w defnyddio, gan fod rhai pobl yn meddwl bod modd ailgylchu pob math o bapur lapio, ond nid yw hyn yn wir. Felly, mae’n bwysig eich bod yn gwybod pa rai y gallwch eu hailgylchu fel y gallwch chi wneud penderfyniadau gwybodus wrth brynu’r eitemau hyn. Mae’r Nadolig yn gyfnod pan mae gan bobl fwy o ddeunyddiau na’r arfer, ac mi rydan ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod yn ailgylchu cymaint ohonynt ac y medrwn ni.”

Pa ddeunyddiau alla’ i eu hailgylchu?

Peidiwch â phoeni – rydym am sôn am amrywiaeth o eitemau Nadoligaidd cyffredin i roi’r holl wybodaeth y byddwch ei hangen o ran pa eitemau y gellir eu hailgylchu a pha eitemau na ellir eu hailgylchu. Erbyn y diwedd, bydd gennych bopeth y byddwch ei angen i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn ag ailgylchu.

Felly, gadewch i ni ddechrau gyda phapur lapio…

Papur lapio

Fel y soniodd y Cynghorydd Bithell, dydi hi ddim yn bosib ailgylchu pob math o bapur lapio. Allwch chi ddim ailgylchu’r papur ffoil sgleiniog, felly peidiwch â’i brynu. Allwch chi chwaith ddim ailgylchu papur lapio gyda gliter arno.

Mae’r rhan fwyaf o bapur lapio disglair arall wedi’i lamineiddio, ac ni ellir ei ailgylchu chwaith. Mae hefyd angen i chi edych i weld os oes ychwanegiadau plastig ar y papur ac osgoi’r rhain.

Y newyddion da ydi bod pob math arall o bapur lapio’n iawn i’w ailgylchu. Os byddwch yn cadw draw o ffoil, gliter, papur wedi’i lamineiddio ac unrhyw ychwanegiadau plastig, dylech chi allu ailgylchu’r holl bapur lapio pan fyddwch wedi gorffen ei ddefnyddio… gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu unrhyw selotep ymlaen llaw 🙂

Awgrym: Gallwch chi ailgylchu cardiau Nadolig (heb gliter ac ar ôl tynnu unrhyw rubanau) yn ogystal ag amlenni gyda’ch papur yn eich bag glas / blwch uchaf y bin ar olwynion. Gallwch chi ailgylchu bagiau anrhegion cerdyn a phapur fel yma hefyd – ond cofiwch dynnu unrhyw handlenni nad oes modd eu hailgylchu.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Cardfwrdd

Mae yna wastad ddigonedd o flychau cardbord ar hyd y lle adeg y Nadolig, ac mae’n bwysig ailgylchu’r rhain. Gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu unrhyw dâp, styffylau, papur swigod, haenau plastig ac ati cyn i chi ailgylchu eich bocsys.

Yn anffodus, dydi rhai ohonon ni ddim yn gwneud hyn… rydyn ni’n tynnu ein heitem o’r bocs heb feddwl pa ddeunyddiau eraill rydyn ni’n eu gadael ar ôl.

Hefyd, os byddwch chi’n gwasgu’ch bocsys yn fflat cyn eu hailgylchu yn eich bag glas/bocs uchaf y bin olwynion, byddwch yn gadael llawer iawn mwy o le i weddill eich cardfwrdd a phapurau.

Os oes gennych chi gardbord ychwanegol i’w ailgylchu: Gallwn gasglu cardbord glân wedi’i fflatio sydd wedi ei adael wrth ochr cynwysyddion ailgylchu cyn belled nad yw’n fwy o ran uchder neu led na sach las safonol.

Awgrym: Tynnwch unrhyw ddeunydd lapio ychwanegol, fel polystyren neu ffilm, oddi ar flychau cardbord cyn eu hailgylchu nhw.

Dydyn ni ddim yn casglu bagiau sbwriel ychwanegol sy’n cael eu gadael wrth ymyl eich bin sbwriel du/glas. Bydd yn rhaid i chi roi’r gwastraff yma yn eich bin sbwriel yn barod at eich casgliad nesaf neu, fel arall, ewch â’r bagiau sbwriel i un o’n canolfannau ailgylchu.

Ailddefnyddio eitemau

Allwch chi ddim ailgylchu rhubanau, felly os byddwch chi’n defnyddio’r rhain, ystyriwch eu cadw i’w hailddefnyddio’r flwyddyn nesaf.

Os bydd rhywun yn rhoi teledu neu chwaraewr CDs newydd i chi’n anrheg Nadolig, meddyliwch beth allwch chi ei wneud gyda’r hen rai. Fe fyddai siop ailddefnyddio Nightingale House yng nghanolfan ailgylchu Bryn Lane wth eu boddau’n eu cymryd oddi arnoch chi.

Gallwch hefyd roi unrhyw anrhegion Nadolig nad ydych chi mo’u heisiau i’r siop ailddefnyddio. Fe fyddan nhw’n siŵr o fod yn ddiolchgar iawn.

Poteli a chaniau

Mae’n debyg y bydd gennych chi fwy o boteli gwydr, poteli plastig a chaniau alwminiwm nag arfer hefyd dros y Nadolig, ond cofiwch eu hailgylchu yn yr un modd ag y byddech chi’n ei wneud weddill y flwyddyn.

Os bydd eich bocsys ailgylchu chi’n gorlenwi, fe allwch chi adael unrhyw ddeunyddiau dros ben i’w hailgylchu mewn bagiau plastig clir wrth ymyl eich blychau ailgylchu ar y diwrnod casglu, ac fe awn ni â nhw i’w hailgylchu (gan adael y bagiau plastig i chi eu hailddefnyddio).

Ond os oes gennych chi ddeunyddiau ychwanegol i’w hailgylchu, cofiwch wahanu’r deunyddiau fel y byddech chi’n ei wneud fel arfer…er enghraifft, os oes gennych chi boteli gwydr a phlastig dros ben, rhowch y rhai plastig mewn un bag clir a’r rhai gwydr mewn bag clir ar wahân.

Awgrym: Fe allwch chi ailgylchu tuniau fferins mawr gyda’ch caniau a’ch plastigau yn eich blwch olwynion/blychau ailgylchu.

Gwastraff Bwyd

Mae’r Nadolig hefyd yn golygu y bydd gennych chi lawer o esgyrn twrci a bwyd dros ben y gallwch chi eu hailgylchu yn eich cadi bwyd, felly peidiwch ag anghofio ailgylchu’ch sbarion.

I atgoffa’ch hun o ba fwydydd y gallwch chi eu hailgylchu, cymerwch olwg ar y yma.

Peidiwch ag anghofio y gallwch barhau i gael eich bagiau bin bwyd am ddim drwy glymu bag bin bwyd gwag i handlen eich bin bwyd ar ddiwrnod casglu a bydd y criw ailgylchu yn gadael rholyn newydd i chi.

Os yw’n haws, fe allwch gael rhai o’n bagiau cadi am ddim o’r lleoliadau sy’n eu cadw i ni yn Wrecsam – mae dros 40 o leoliadau yn gwneud hyn bellach! Tarwch olwg ar y rhestr lawn yma…

Awgrym: Fe allwch chi fynd â choed Nadolig go iawn i gael eu hailgylchu yn ein canolfannau ailgylchu, os na wnân nhw ffitio yn eich bin gwyrdd.

Canolfan ailgylchu gwastraff y cartref

Fe allwch chi fynd â nifer o eitemau eraill i un o’n canolfannau ailgylchu. Cymerwch olwg ar y rhestr hon o ddeunyddiau y gallwch chi eu hailgylchu yn ein canolfannau ailgylchu.

Diolch i chi am roi o’ch amser i ddarllen y blog yma, ac fel arfer, diolch am ailgylchu 🙂

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL