Mae’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi cyhoeddi cynllun newydd ar gyfer sut y bydd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio i ddiwallu anghenion gofal a chymorth pobl yng Ngogledd Cymru.

Mae’r cynllun yn nodi’r blaenoriaethau ar gyfer integreiddio gwasanaethau rhwng iechyd a gofal cymdeithasol ar draws Gogledd Cymru, gan gynnwys pobl hŷn ag anghenion cymhleth, plant a phobl ifanc, pobl ag anableddau dysgu, gofalwyr ac iechyd meddwl. Fe’i ysgrifennwyd mewn ymateb i’r asesiad poblogaeth a amlygodd gynnydd yn yr angen am ofal a chymorth. Mae pobl ledled Gogledd Cymru wedi cymryd rhan i ddweud eu dweud am siâp gwasanaethau yn y dyfodol.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Cynghorydd Gareth Roberts yw Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru. Meddai, “Mae cynghorau ar draws Gogledd Cymru wedi gweithio gyda’u gilydd gyda’r Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a phartneriaid eraill i ysgrifennu’r cynllun hwn ac ymgynghorwyd yn eang â phobl sy’n defnyddio gwasanaethau, sefydliadau’r trydydd sector a phartneriaid eraill . Bydd y cynllun yn ein helpu i ddylunio gwasanaethau i ddiwallu anghenion pawb sydd angen gofal a chymorth, ynghyd a’u gofalwyr”

Mae’r cynllun ar gael yn: https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/asesiad-poblogaeth-gogledd-cymru/cynllun-rhanbarthol/

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.