Old toys

Mae’n adeg honno o’r flwyddyn lle’r ydych chi’n dechrau meddwl am glirio a thacluso yn barod am y Nadolig. O ganlyniad, mae’n bosibl y byddwch chi’n mynd â rhai o’ch hen nwyddau i’r sgip neu’r domen.

Ond ydych chi wedi clywed am siop ailddefnyddio Hosbis Tŷ’r Eos ar Safle Ailgylchu Gwastraff Cartref Lôn y Bryn? Mae’r siop ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam yn derbyn eitemau glân o ansawdd ac yn eu hailwerthu ar y safle, sydd wedi ei redeg gan FCC Environment, un o gontractwyr Cyngor Wrecsam. Fe allwch chi fynd â hen deganau, dodrefn, nwyddau cartref, beiciau, nwyddau trydanol, pramiau a chadeiriau uchel, cyfarpar chwaraeon fel bagiau a chlybiau golff, cryno ddisgiau, DVDs, llyfrau, nwyddau DIY ac offer gardd ar gyfer eu hailwerthu.

A phwy a ŵyr, efallai y gwelwch chi fanion i’r hosan Nadolig hefyd!

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Meddai’r Cyng. David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Os ydych chi’n tacluso ac yn mynd trwy’ch hen bethau cyn y Nadolig, mae yna lawer o ddewisiadau ar gael i chi o ran gwaredu’ch hen eitemau. Yn ystod y chwe mis diwethaf mae trigolion Wrecsam sydd wedi mynd â’u nwyddau i siop ailddefnyddio Lôn y Bryn wedi cyfrannu 120 tunnell at gyfradd ailgylchu Wrecsam!”

Mae safleoedd arwerthiant neu grwpiau gwerthu ar gyfryngau cymdeithasol yn ffyrdd gwych i wneud ychydig o bres a lleihau gwastraff ar yr un pryd. Mae ffeiriau babanod lleol hefyd yn gyfle da i werthu a phrynu nwyddau y mae plant a babanod yn tyfu trwyddyn nhw’n gyflym.

Os yw’ch cwpwrdd dillad yn llawn o ddillad nad ydych chi’n eu gwisgo bellach, beth am eu rhoi i siop ail-law, o dopiau a throwsusau i dreinyrs ac esgidiau? Os nad ydych chi’n gallu cyrraedd y siop, fe allwch chi rŵan roi hen ddillad ac esgidiau allan ar eich diwrnod ailgylchu/sbwriel. Y cwbl sydd arnoch chi angen ei wneud yw clymu parau o esgidiau gyda’i gilydd, eu rhoi mewn bag glân gydag unrhyw ddillad a’u gadael wrth ymyl eich blychau ailgylchu neu’ch bin ar olwynion. Bydd yr holl esgidiau a dillad yn cael eu hanfon ar gyfer eu hailgylchu, ac yn cyfrannu at gyfraddau ailgylchu a chompostio Wrecsam.

Bydd y Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Lôn y Bryn ar agor bob dydd trwy’r blwyddyn, heblaw Diwrnod Dolig, rhwng 8yb i 8h

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Y Lodge a Plas Madoc yn agor o 9yb tan 4p.

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod chi’n dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU