Gogledd Cymru

Erthygl gwestai gan “Heddlu Gogledd Cymru”

Mae cerddwyr a dringwyr sy’n ystyried mentro allan i fynyddoedd a bryniau gogledd Cymru yn cael eu hannog i aros yn ddiogel.

Y penwythnos yma yw’r penwythnos cyntaf ers i’r neges ‘aros yn lleol’ a chyfyngiadau teithio godi yma yng Nghymru. Mae hyn yn golygu y gall pobl nawr deithio i weld ffrindiau a theulu neu ymweld â llecynnau hardd am y tro cyntaf ers mis Mawrth.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Gyda’r rhagolygon tywydd yn addo tywydd braf a sych, mae Heddlu Gogledd Cymru, cydweithwyr Timau Achub Mynydd a Pharc Cenedlaethol Eryri yn erfyn ar unrhyw un sy’n bwriadu ymweld â’r ardal i wneud hynny mewn modd diogel a chyfrifol.

Dywedodd y Ditectif Brif Uwcharolygydd Gareth Evans, Arweinydd Achub a Chwilio ar ran Heddlu Gogledd Cymru: “Dros y misoedd diwethaf mae’r rhan fwyaf wedi gwrando drwy gadw draw o’r ardal, ac rydym yn ymwybodol fod nifer fawr yn edrych ymlaen at gael dychwelyd i’r ardal brydferth yma er mwyn mwynhau’r awyr agored.

“Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu mentro allan i’r mynyddoedd, byddwch yn ddiogel, byddwch yn gyfrifol a sicrhewch fod gennych y dillad a’r offer cywir. Parciwch yn ofalus fel bod giatiau a thramwyfeydd yn glir ar gyfer cerbydau’r gwasanaethau brys. Gadewch giatiau ac eiddo fel y byddwch yn eu gweld nhw a gwnewch le pan fydd pobl yn cerdded tuag atoch ar y llwybrau. Cofiwch hefyd i gael gwared o’ch sbwriel mewn modd cyfrifol neu ewch ag o adref hefo chi.

“Mae’r coronafeirws yn fygythiad o hyd. Cofiwch mai gwirfoddolwyr sydd ar ein Timau Achub Mynydd, ac oherwydd Covid-19, mae’n bosib bydd llai ohonynt gan fod nifer yn weithwyr allweddol.

“Cofiwch y rheolau, mwynhewch y rhanbarth yn ddiogel a pharchwch gymunedau lleol.”

Meddai Chris Lloyd, Swyddog y Wasg Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru: “Fe hoffem ddiolch i bawb sydd wedi gwrando ar y negeseuon drwy beidio â mentro allan i’r mynyddoedd a’r bryniau yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud.

“Ond os ydych yn bwriadu cymryd mantais o’r tywydd braf penwythnos yma a mentro allan i gerdded rydym yn erfyn arnoch i aros yn ddiogel a chyfrifol.

“Mi fydd gennym lai o aelodau o’r tîm ar gyfer cario ein hoffer. Mi fyddant hefyd yn gwisgo PPE gan gynnwys dillad sy’n dal dŵr (beth bynnag fydd y tywydd) ac mi fyddant hefyd yn gwisgo mygydau, menig a gwarchodwyr llygaid.

“Wrth gwrs tydi neb sy’n mynd i gerdded yn meddwl bydd angen cael eu hachub. Ond dim ots pa mor brofiadol ydych chi, mae’r rhan fwyaf o achosion achub yn deillio oherwydd baglu neu ddisgyn.

“Lleihewch y siawns o ofyn am gymorth drwy gymryd llai o risgiau, arhoswch ar lwybrau cyfarwydd, a sicrhewch fod gennych yr offer cywir. Ewch â dillad a bwyd sbâr gyda chi rhag ofyn bydd y timau achub yn cymryd mwy o amser i’ch cyrraedd. Sicrhewch fod gennych fatri llawn ar o leiaf un ffôn symudol yn eich grŵp. Ewch â mwgwd a hylif diheintio gyda chi er mwyn gwarchod pobl eraill.

“Peidiwch â bod yn rhy fentrus. Efallai nad ydych wedi cerdded y mynyddoedd ers peth amser a fydd eich lefel ffitrwydd ddim yr un peth.

“Cofiwch hefyd nad yw’r llwybrau wedi cael eu defnyddio felly mi fydd natur wedi ail-gydio ynddynt. Efallai bydd cerrig a llwybrau’n llithrig a fydd cerrig wedi dod yn rhydd.

“Os ydych angen cymorth meddyliwch sut allwch ofyn i eraill fydd o’ch cwmpas. Os ydych wirioneddol ar goll, yn sownd neu wedi anafu, ffoniwch 999. Gofynnwch am yr heddlu a thimau achub mynydd. Efallai bydd arweinydd y tîm yn gallu eich lleoli drwy signal eich ffôn symudol a’ch hebrwng i lawr yn ddiogel.

Dywedodd Owain Wyn, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: “Buasem yn annog ymwelwyr i ddilyn y cyngor gan ein Timau Achub Mynydd lleol a Heddlu Gogledd Cymru, a chofio fod y rheol o gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr yn parhau yng Nghymru.

“Os ydych yn bwriadu dringo’r Wyddfa, edrychwch ar ein diweddariadau meysydd parcio ar ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol cyn i chi adael adref. Bydd hyn yn rhoi arwydd i chi o ba mor brysur fydd hi. Cofiwch y bydd adeilad y copa ar gau eleni felly ni fydd toiledau, biniau, bwyd na dŵr. Felly paratowch cyn cychwyn ar eich taith.”

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN