Morgan Thomas

Mae gennym dîm o staff sy’n helpu gyda’r ymdrech genedlaethol i fynd i’r afael â Covid-19 trwy weithio i’r tîm Profi, Olrhain, Diogelu.

Un aelod o’n tîm yw Morgan Thomas. Mae fel arfer yn gweithio fel Swyddog Digwyddiadau yn Nhŷ Pawb, ac mae’n sôn am ei brofiad o weithio fel swyddog Olrhain Cysylltiadau isod:

“Ddiwedd mis Mai, gofynnwyd i mi weithio fel rhan o dîm o swyddogion Olrhain Cysylltiadau yng ngwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. Oherwydd y cyfyngiadau ar y diwydiant adloniant, cefais fy adleoli o’m rôl arferol fel Swyddog Digwyddiadau yn Nhŷ Pawb i fenter newydd sbon i olrhain achosion lleol ac achosion posibl o Covid-19.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Roeddwn i’n awyddus i gefnogi’r gwasanaeth hanfodol hwn oherwydd mae cyflwyno system olrhain cysylltiadau yn allweddol i ddiogelu pobl Wrecsam rhag effaith Covid 19. Mae’r gwasanaeth yn hanfodol o ran annog y gymuned leol i ymweld â siopau, atyniadau a lleoliadau lletygarwch yr ardal yn ddiogel pan fydd mesurau’r cyfnod clo wedi’u codi hefyd – rhywbeth rwy’n angerddol drosto ar ôl gweithio mewn lleoliad marchnad, celfyddydau a chymunedol fel Tŷ Pawb.

Pobl sy’n cael prawf cadarnhaol yn cael swyddog Olrhain Cysylltiadau

Wrth gyfathrebu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae’r Cyngor yn cael gwybod bob dydd am unigolion yn y Fwrdeistref sydd wedi cael prawf positif am Covid-19. Yna caiff yr achosion hyn eu dyrannu i swyddog Olrhain Cysylltiadau fel fi, a’u gwaith nhw yw cysylltu â nhw dros y ffôn a’u cyfweld am eu symptomau, i ganfod yr union gyfnod pan fyddai’r unigolyn wedi bod yn heintus.

Rydym yn darparu cyngor am amserlen eu cyfnod hunanynysu yn seiliedig ar pa bryd ddechreuodd eu symptomau a darparu cyngor cyffredinol ar hylendid ac atal y feirws rhag lledaenu ymhellach. Yn ail rhan yr alwad ffôn, rydym yn gofyn i’r unigolyn feddwl am leoedd maen nhw wedi bod a phobl maen nhw wedi dod i gysylltiad â nhw yn ystod eu cyfnod heintus, gan gynnwys unrhyw aelodau o’u haelwyd. Rydym yn cofnodi’r cysylltiadau hyn a chymryd nodiadau/nodi unrhyw achosion lle mae tuedd neu glwstwr o ran lleoliad fel pe bai’n ffurfio.

Yna caiff swyddog Olrhain Cysylltiadau ei ddyrannu i bob cyswllt a gaiff ei olrhain, a fydd yn gwirio bod yr unigolion hyn yn iach, yn gallu hunanynysu a darparu unrhyw gyngor iddynt pe baent yn datblygu symptomau.

Ychydig iawn o brofiad rwyf wedi’i gael o weithio yn y math hwn o amgylchedd, felly mae ambell sgwrs anodd wedi bod ac rwyf wedi teimlo braidd yn ofnus weithiau, ond mae’r tîm cyfan, a oedd i gyd yn newydd i’r rôl hon ac sydd wedi gorfod addasu’n gyflym iawn, wedi bod yn wych i weithio gyda nhw.

Mae pob diwrnod yn wahanol, a dydych chi ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl, ond mae’r rhan fwyaf o bobl yn falch o ddarparu’r wybodaeth berthnasol ac maen nhw’n teimlo rhyddhad i gael cyngor gennym ni. Rwy’n falch fy mod i wedi gallu gweithio yn y rôl ddiddorol hon oherwydd dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi teimlo ein bod yn gwneud gwahaniaeth gyda’n gwaith, ac mae’r teimlad o ddiogelu’r gymuned wedi bod yn werthfawr iawn.”

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN