Mae cynlluniau bellach yn mynd rhagddynt i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd sbon i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam wedi’i hailwampio’n llawn ar Stryt y Rhaglaw.

Bydd yr ‘amgueddfa dau hanner’ newydd yn atyniad cenedlaethol newydd o bwys i Ganol Dinas Wrecsam, gan ddathlu pêl-droed Cymru, ddoe a heddiw, yn ei holl amrywiaeth, ochr yn ochr â lleoliad gwell o’r radd flaenaf ar gyfer darganfod y stori hynod ddiddorol a chyffrous. ein rhanbarth yng ngogledd-ddwyrain Cymru.

Rydyn ni nawr yn falch iawn o allu rhannu’r cynlluniau dylunio diweddaraf.

Bydd cyfle i ddod i weld y cynlluniau yn bersonol yn Amgueddfa Wrecsam, fis Hydref eleni.

Fel arall, byddwch yn gallu gwylio cyflwyniad ar-lein o’r cynlluniau, a ddarperir gan y tîm dylunio.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Diwrnod agored yn Amgueddfa Wrecsam

Mae digwyddiad diwrnod agored arbennig yn mynd i gael ei gynnal yn Amgueddfa Wrecsam ddydd Mercher 26 Hydref.

Bydd y digwyddiad yn gyfle i weld arddangosfeydd darluniadol ar raddfa fawr o’r cynlluniau dylunio ar gyfer yr amgueddfeydd newydd.

Byddwch hefyd yn gallu siarad â thîm dylunio’r prosiect yn bersonol, gofyn cwestiynau a chynnig adborth ac awgrymiadau.

Bydd hwn yn ddigwyddiad cyfeillgar i deuluoedd. Mae’r amgueddfeydd newydd yn cael eu cynllunio i apelio at ymwelwyr o bob oed felly byddem wrth ein bodd yn gweld cymaint o blant a theuluoedd â phosibl yn dod draw i weld y cynlluniau a rhoi gwybod i ni beth yw eu barn!

  • Cynhelir digwyddiad y diwrnod agored ddydd Mercher 26 Hydref yn Amgueddfa Wrecsam ar Stryt y Rhaglaw.
  • Bydd dau gyfle i fynychu ar y diwrnod. Sesiwn prynhawn o 1.30pm-3.30pm a sesiwn gyda’r nos o 6pm-8pm. Mae croeso i bawb fynychu’r naill sesiwn neu’r llall – neu’r ddau.
  • Anfonwch e-bost at museum@wrexham.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau.

Cyflwyniad ar-lein

Rydym wedi trefnu cyflwyniad rhyngweithiol ar-lein i’w gynnal ddydd Llun 24 Hydref o 6.30pm-8.00pm.

Byddwch hefyd yn gallu gweld a chlywed am rai o’r arddangosion a’r gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio.

Yn ystod y digwyddiad, bydd y tîm dylunio yn eich tywys drwy’r cynlluniau darluniadol diweddaraf ar gyfer yr amgueddfeydd newydd, gan gynnwys y mannau cyhoeddus wedi’u hailwampio, orielau a nodweddion newydd eraill yr adeilad.

Byddwch yn gallu gofyn cwestiynau am y prosiect yn ystod y digwyddiad drwy’r blwch sgwrsio. Bydd y tîm yn ceisio ateb cymaint â phosibl.

  • Cynhelir y cyflwyniad ddydd Llun 24 Hydref o 6.30pm-8.00pm.
  • Os hoffech chi ymuno, llenwch y ffurflen ar gwaelod y tudalen yma.
  • Bydd dolen i ymuno â’r cyflwyniad yn cael ei e-bostio at bawb sy’n cofrestru am 12pm. ar ddiwrnod y digwyddiad.
  • Mae lleoedd yn gyfyngedig i archebu eich lle nawr i osgoi siom!
  • Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth lenwi’r ffurflen, anfonwch e-bost at amgueddfabeldroed

Mae adborth y cyhoedd wedi helpu i ‘oleuo’r cynlluniau dylunio diweddaraf’
Dywedodd y Cynghorydd Paul Roberts, Aelod Arweiniol dros Bartneriaethau a Diogelwch Cymunedol: “Mae’r tîm dylunio wedi bod yn gwneud cynnydd mawr gyda’r cynlluniau ar gyfer yr amgueddfeydd newydd felly rydym yn falch iawn o gynnig y cyfle hwn i’r cyhoedd ddod i weld y cynigion yn agos ac siarad â’r tîm yn bersonol.

“Cymerodd dros 500 o bobl ran yn yr ymgynghoriad cyhoeddus y llynedd. Mae’r adborth a dderbyniwyd wedi helpu i lywio’r cynlluniau dylunio diweddaraf ac rydym hefyd wedi casglu nifer o grwpiau ffocws arbenigol a chymunedol sy’n gweithio’n agos gyda ni drwy gydol y prosiect.”

“Mae hwn yn ddatblygiad enfawr i ganol dinas Wrecsam sy’n addo denu ymwelwyr newydd o bob rhan o’r wlad a thu hwnt felly rwy’n gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn gwneud y mwyaf o’r cyfle i weld y cynlluniau yn y cyfnod allweddol hwn o’i ddatblygiad.”

Darganfod mwy am brosiect yr amgueddfa

SIGN UP