Diolch yn fawr

Ar hyn o bryd mae ysgolion a cholegau ond ar agor i blant gweithwyr allweddol, a dysgwyr sydd angen cwblhau arholiadau neu asesiadau hanfodol.

Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Brechlyn Coronafeirws

Mae’r rhan fwyaf o rieni a gofalwyr unwaith eto’n ceisio cydbwyso eu dyletswyddau arferol a’u hymrwymiadau gwaith, yn ogystal â helpu gyda dysgu o gartref.

Dywedodd y Cyng. Phil Wynn, Aelod Arweiniol dros Addysg: “Rydym yn gwybod nad yw’r cyfnod clo presennol wedi bod yn rhwydd i nifer o’n pobl ifanc felly hoffwn ddweud DIOLCH YN FAWR iawn iawn i bob un ohonoch am gynorthwyo athrawon i ddarparu dysgu o gartref.

Nid oes disgwyl i rieni a gofalwyr fod yn athrawon ond mae’r gefnogaeth rydych yn ei rhoi yn gwneud llawer i helpu dysgwyr i fod yn llawn cymhelliant ac yn edrych ar ôl eu lles. Mae canmol ymdrechion gorau dysgwr yn arf cymell synhwyrol i’w ddefnyddio i gynnal ffocws dysgwyr nes y gall ysgolion ailagor unwaith eto i bawb.”

Cadwch mewn cysylltiad

Gwnewch yn siŵr eich bod yn parhau i gyfathrebu gydag ysgol eich plant gan y gallent gynnig cyngor a chyfarwyddyd wedi ei deilwra ar:

 • sut yw’r ffordd orau i gefnogi dysgu gan eich plant
 • lle i gael cymorth ar gyfer eu hanghenion penodol
 • beth i’w wneud os oes cwestiynau gennych chi neu eich plant am eu gwaith
 • cyngor ar gael mynediad ar weithgareddau dysgu ar-lein o gartref.
 • cefnogi lles

Addasu i’ch ymrwymiadau

Mae pob ysgol yn Wrecsam ar hyn o bryd yn addysgu drwy ddysgu cyfunol – cyfuniad o ddysgu ar-lein, byw, wedi’i recordio, dysgu o bell a dysgu o lyfr testun, gyda’r gyfran ddigidol yn cael ei dysgu drwy blatfformau fel Hwb, Microsoft Teams a Google Classroom.

Mae maint a chymysgedd y dysgu cyfunol a ddarperir yn llwyr ddibynnol ar ysgol eich plant, gyda grwpiau oedran hŷn ar y cyfan yn cael diwrnod mwy strwythuredig ac wedi’i amserlennu na’r disgyblion iau.

Er y gall diwrnod dysgu strwythuredig fod yn ddefnyddiol, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei deilwra o amgylch eich ymrwymiadau eich hun.

Bydd chwiliad ar-lein syml am ‘home learning structure’ neu ‘home learning timetable’ yn dod â chyfoeth o gyngor a syniadau y gallwch chi eu haddasu i weddu anghenion eich teulu.

Yn aml, mae athrawon yn rhannu gwers awr yn sawl adran, gan fod disgyblion yn dysgu mwy mewn plyciau byr.

Gobeithio y bydd y dull hwn yn gwneud i’r diwrnod fynd heibio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon i bawb.

Adnoddau pellach

Mae cyfoeth o ddeunydd addysgol ar-lein y gallwch gael mynediad iddo.

Rydym wedi rhestru rhai adnoddau isod:

Hwb Llywodraeth Cymru.Mae gwefan Hwb yn cynnig arweiniad ac adnoddau i rieni a gofalwyr plant mewn gwahanol grwpiau oedran ysgol.

Gall athrawon a dysgwyr mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru lawrlwytho a gosod yr offer Microsoft Office diweddaraf gan gynnwys Word, Excel a PowerPoint yn ogystal â Minecraft: Education Edition am ddim cost ar hyd at 15 dyfais – drwy Hwb.

Gall defnyddwyr ffonau symudol BT / EE a Plusnet ddefnyddio cynnwys BBC Bitesize o ddiwedd Ionawr heb ddefnyddio eu lwfans data:

BBC Bitesize: Gwersi’n llawn fideos, cwisiau a gweithgareddau ymarfer i helpu gyda dysgu o gartref. Bitesize yn Gymraeg.

Mae gan y sianel Gymraeg S4C raglenni addysgol ar gyfer dysgwyr meithrin, cynradd, uwchradd ac oedolion

Mae’r BBC rŵan yn dangos cynnwys y cwricwlwm ar y Teledu bob diwrnod.

Pecynnau Dysgu Gartref Am Ddim

Cewch Becynnau Dysgu Cartref Blynyddoedd Cynnar, CA1 a CA2 am ddim gan TTS

Mae eu tîm hefyd wedi rhoi ystod o adnoddau gwych at ei gilydd wedi eu cynllunio’n benodol i’ch helpu chi gyda dysgu o gartref.

Great Grub Club – Llawer o weithgareddau llawn hwyl ar fwyd a symudiad

Go Noodle – Ystod o fideos addas i blant ar symudiad ac ymwybyddiaeth ofalgar.

Cyfoeth Naturiol Cymru – mae ganddynt ystod wych o weithgareddau ymarferol o:

 • Anifeiliaid, Cynefinoedd a Bioamrywiaeth
 • Mathemateg a Rhifedd
 • Iaith a Llythrennedd
 • Iechyd a lles.
 • Synhwyrau Naturiol
 • Y Celfyddydau Mynegiannol

NHS Exercise Studio – Dewiswch un o’r 24 fideo a arweinir gan hyfforddwyr ar draws ymarfer corff aerobeg, cryfder ac ymwrthedd, a chategorïau Pilates ac Yoga.

Hefyd, dilynwch gyfryngau cymdeithasol Wrecsam Egniol gan fod ganddynt amserlen o sesiynau chwaraeon dyddiol, ar gael i’w ffrydio am ddim. Facebook Twitter

Dyfeisiau i gael mynediad at adnoddau dysgu o bell

Gellir defnyddio Hwb, MS Teams a Google Classroom ar sawl dyfais allai fod gennych gartref; Cyfrifiaduron, Gliniaduron, Teledu, Consolau Gemau, Ffonau, Dyfeisiau Llechen…

Cyfrifiaduron PC a Mac

Defnyddiwch y porwr i fynd i https://hwb.llyw.cymru i gael mynediad at MS Teams neu Google Classroom.

Chromebook a mynediad at Google Classroom

Os ydych yn defnyddio dyfais sy’n gweithredu Chrome OS, fel y Chromebook, nid oes angen i chi osod yr ap, defnyddiwch yr ap sydd wedi’i osod i gael mynediad at Google Classroom a mewngofnodi gyda’ch cyfrif Hwb.

Ffonau Symudol a Dyfeisiau Llechen (IOS ac Android) – MS Teams a Google Classroom

Mae Office 365, MS Teams a Google Classroom ar gael ar gyfer ffonau clyfar a dyfeisiau llechen Apple IOS ac Android – Ar gael drwy App Store Apple neu Google Play.

Consolau Gemau

PlayStation

Sut i ddefnyddio consol gemau i gael mynediad at Hwb, Office 365, MS Teams a Google Classroom.

Teledu Clyfar

Mae gan y rhan fwyaf o setiau Teledu Clyfar borwr gwe a gallwch gael mynediad at Hwb, Office 365, MS Teams a Google Classroom o’r porwr.

Trosi hen gyfrifiadur PC/Mac yn Chromebook

Os oes gennych hen gyfrifiadur PC neu liniadur nad yw’n gweithredu Windows yn dda iawn, gallai fod yn ddigon da i redeg Chrome OS. Gallwch drosi hen beiriant Windows i Chrome OS am ddim yma:

Meddalwedd trawsnewid Chromebooks Neverware

Canllaw Fideo i Drawsnewid Chromebook

Raspberry Pi

Mae’r Raspberry Pi Foundation yn elusen ym Mhrydain sy’n gweithio i roi grym cyfrifiadura a chreu digidol yn nwylo pobl dros y byd i gyd.  Mae Raspberry Pi yn gyfrifiadur cost isel sy’n plygio i mewn i fonitor cyfrifiadur neu Deledu ac yn defnyddio bysellfwrdd a llygoden arferol. Mae’n ddyfais fach alluog sy’n galluogi pobl o bob oed i ddefnyddio cyfrifiaduron.

Mae porwr gwe wedi ei osod ar gyfrifiaduron fforddiadwy fel Pi 400 a gellir ei ddefnyddio i gael mynediad at yr ystod llawn o blatfformau dysgu sydd ar gael drwy Hwb.

😷 Darganfyddwch y ffeithiau…darllenwch y gwybodaeth diweddaraf am brechlyn Covid-19 gan GIG Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU