Wrexham Council News

NODWCH – Mae’r ymgynghoriad hon wedi ei gau (01.12.17)

A ddylem ni godi tâl o 20c y tro ar bobl i ddefnyddio’r toiledau cyhoeddus yn Nhrefor, Y Waun a Froncysyllte?

A ddylid gofyn i rieni sy’n anfon eu plant i glybiau brecwast yn yr ysgol cyn 8.20am i dalu £1 y dydd er mwyn helpu i gynnal y gwasanaeth?

Os oes gennych chi farn, yna mae angen i chi adael i ni wybod.

Mae’n rhaid i Gyngor Wrecsam arbed £13 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf.

Ond cyn i ni benderfynu ble i wneud yr arbedion, rydym eisiau gwybod beth yw barn pobl am y gwahanol opsiynau.

Rydym yn ymgynghori ar wahanol gynigion, ac rydym wedi rhannu’r rhain yn ôl adrannau.

Yn yr erthygl hon, rydym am ganolbwyntio ar y syniadau a gyflwynwyd gan yr Adran Dai a’r Economi.

Rydym eisiau eich safbwyntiau ar ddau gynnig…

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Codi tâl o 20c i ddefnyddio’r toiledau cyhoeddus yn Nhrefor, Y Waun a Froncysyllte

Mae’r cyngor yn rheoli nifer o doiledau cyhoeddus ledled y fwrdeistref sirol.

Rydym yn cynnig codi tâl o 20c mewn toiledau cyhoeddus yn Nhrefor, Y Waun a Froncysyllte er mwyn talu am y gost o lanhau a staffio.

Rydym yn amcangyfrif y gallai hyn greu £5,000 y flwyddyn yn ychwanegol er mwyn ein helpu i reoli’r cyfleusterau.

Dywedwch wrthym beth yw eich barn drwy lenwi’r holiadur.

Cyngor Wrecsam

Codi £1 am ofal plant mewn clybiau brecwast cyn 8.20am

Mae’r cyngor yn rhedeg cynllun brecwast mewn 50 o ysgolion cynradd. Y bwriad yw darparu brecwast iach am ddim i blant cyn eu bod yn dechrau’r diwrnod ysgol.

Cost y gwasanaeth ar hyn o bryd yw £636,000.

Er mai dim ond hanner awr sydd ei angen arnom (8.20am-8.50am) i ddarparu brecwast, caiff staff eu cyflogi am awr yn y bore – gan ddarparu gofal plant am ddim i bob pwrpas am hyd at hanner awr (7.50am-8.20am) cyn i’r sesiwn brecwast ddechrau.

Rydym yn cynnig cyflwyno tâl o £1 y diwrnod y plentyn ar rieni sy’n awyddus i fanteisio ar yr elfen yma’n ymwneud â gofal plant. Felly os yw plentyn yn cyrraedd rhwng 7.50am a 8.20am, fe fyddai yna dâl o £1.

Ond os yw plentyn yn cyrraedd ar ôl 8.20am, ni fyddai unrhyw dâl.

Rydym yn credu y gallai hyn greu £106,000 ychwanegol yn 2018/19 a £52,000 mwy yn 2019/20.

Byddai’r arian ychwanegol yn gymorth i wneud y gwasanaeth yn gynaliadwy a’i wneud yn llai costus i’r cyngor ei redeg.

Beth yw eich barn chi?

Drwy gymryd rhan yn ein hymgynghoriad, fe all eich cymydog gael dweud ei dweud. Ac fe all y dyn sy’n byw i lawr y stryd gael dweud ei ddweud.

Ac fe allwch chi gael dweud eich dweud. Felly peidiwch â cholli’r cyfle.

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod yn dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.

DWEUD EICH DWEUD COFRESTRU