(Lluniwyd – Siwan Meirion, Rheolwr Effeithiolrwydd Addysg ac y Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Pobl am Gymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau, gyda plant o’r ysgolion cynradd buddugol)

Fel y soniwyd yn y blog hwn o’r blaen, mae yna ddigon yn digwydd yn Wrecsam ac ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru i feithrin yr iaith Gymraeg.

Cafodd plant ysgol ar draws Wrecsam a Sir y Fflint eu gwobrwyo’n ddiweddar am eu hymdrechion gwych i ddefnyddio’r Gymraeg – ac nid yn yr ysgol yn unig.

Cafodd ysgolion ar draws Wrecsam a Sir y Fflint wobrau am eu hymdrechion i feithrin a hybu’r iaith Gymraeg.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Cafodd Gwobr Arian y Siarter Iaith ei chyflwyno i dair ysgol ar ddeg ar draws y ddwy fwrdeistref mewn seremoni yn Ysgol Bro Alun, gyda disgyblion ac athrawon yn mynd ar y llwyfan i dderbyn eu gwobrau.

Mae Siarter Iaith yn set o amcanion a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o annog mwy o ddefnydd cymdeithasol o’r iaith Gymraeg ymhlith pobl ifanc, gan sicrhau mai nid yn yr ystafell ddosbarth yn unig y defnyddir y Gymraeg.

Roedd pob un o’r ysgolion yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau i gael disgyblion i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn amlach, a chafodd disgyblion gyfle i roi eu barn.

Yn ogystal â phobl bwysig o’r ddau awdurdod a chynrychiolwyr o Urdd Gobaith Cymru a Menter Iaith, roedd Lois Cernyw ac Oli Kemp, darlledwyr Heart FM hefyd wedi ymweld i’w llongyfarch.

Yr ysgolion a dderbyniodd y wobr arian:

Wrecsam

 • Ysgol Bro Alun
 • Ysgol Plas Coch
 • Ysgol ID Hooson
 • Ysgol Bodhyfryd
 • Ysgol Bryn Tabor
 • Ysgol Min y Ddol
 • Ysgol Cynddelw
 • Ysgol Llanarmon DC

Sir y Fflint

 • Ysgol Croes Atti
 • Ysgol Glanrafon
 • Ysgol Terrig
 • Ysgol Mornant
 • Ysgol Gwenffrwd

Yn y seremoni, roedd plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda chydlynwyr o’r Urdd.

Meddai’r Cyng. Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg, Cyngor Wrecsam: “Llongyfarchiadau i’r holl ysgolion hynny wnaeth dderbyn y wobr Siarter Iaith – y staff a’r disgyblion.

“Maent wedi gwneud llawer o ymdrech ar gyfer eu hamcanion Siarter Iaith, ac mae pob ysgol wedi gweithio’n eithriadol o galed i sicrhau fod disgyblion yn defnyddio’r Gymraeg ymhlith ei gilydd yn ogystal ag yn yr ystafell ddosbarth.  Mae’r disgyblion hefyd wedi cael cyfle i ddysgu mwy am ddiwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg a sut y gallant gyfrannu a dysgu o’r ddau.”

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod chi’n dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.