Oeddech chi’n gwybod bod y Siop Wybodaeth ar Stryt y Lampint yn cynnig gwasanaeth iechyd rhywiol rhad ac am ddim? Gwasanaeth iechyd rhywiol cyfrinachol yw ‘Contact’ ar gyfer pobl ifanc hyd at 25 oed. Mae’r tîm yn cynnig cyngor ac arweiniad yn ymwneud ag iechyd rhywiol a pherthnasoedd ac yn ddarparu gwahanol ddulliau atal cenhedlu gan gynnwys y bilsen bore wedyn, profion beichiogrwydd a chondomau.

 Mae’n gwbl gyfrinachol

  • Nawn nhw ddim siarad gydag unrhyw un y tu allan i’r prosiect am eich ymholiad
  • Mewn rhai achosion mae’n bosibl y bydd arnyn nhw angen siarad ag asiant arall os oes angen cyngor arbenigol arnoch chi. Byddan nhw bob amser yn gofyn i chi yn gyntaf
  • Weithiau mae’n bosibl y bydd arnyn nhw angen cynnwys pobl eraill os ydyn nhw’n credu eich bod chi neu rywun arall mewn perygl difrifol o niwed e. pan amheuir camdriniaeth rywiol neu gorfforol neu os yw rhywun yn teimlo fel cyflawni hunanladdiad. Unwaith eto, byddan nhw’n siarad efo chi’n gyntaf

Meddai’r Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Threchu Tlodi: “Mae hwn yn wasanaeth gwerthfawr ar gyfer pobl ifanc. Mae’n darparu amgylchedd diogel a chyfrinachol lle mae pobl yn gallu derbyn gwybodaeth a dulliau atal cenhedlu os oes angen. Mae’r gwasanaeth yn cael ei redeg gan weithwyr proffesiynol sy’n poeni am ddiogelwch a lles pobl ifanc Wrecsam.”

Cadwch yn saff a chofiwch y risgiau…

Mae iechyd rhywiol a dysgu sut i edrych ar ôl eich hun yn bwysig iawn. Gall unrhyw un sy’n cael rhyw fod mewn perygl o ddal heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STI) neu feichiogrwydd digroeso. Nid yw rhai pobl yn dangos unrhyw symptom ac mae’r canlyniadau yn ddifrifol os nad yw heintiau yn cael eu trin. Mae’n bwysig defnyddio condomau fel nad ydych chi’n dal haint.

Rhan o’r gwasanaeth a ddarperir yn y Siop Wybodaeth yw cynnig gwasanaeth iechyd rhywiol lle gall pobl ifanc gael condomau a dulliau eraill o atal cenhedlu am ddim.

I gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn y Siop Wybodaeth, ewch i wefan Wrecsam Ifanc.

Amseroedd Agor

  • Dydd Llun 3pm tan 5.30pm
  • Dydd Mercher 3pm tan 5.30pm
  • Dydd Gwener 3pm tan 5.30pm

Mae condomau a phrofion beichiogrwydd ar gael yn ystod oriau agor y Siop Wybodaeth.