Gwyddom fod llawer o bobl yn pryderu am bobl sy’n cysgu allan pan mae’r tywydd yn troi’r oerach ac yn fwy garw.

Ac mae llawer o bobl eisiau gwybod beth fyddwn ni’n ei wneud i sicrhau bod lloches addas ar gael i ddefnyddwyr gwasanaethau sy’n ddigartref, a bod cymorth ar gael gan y gwasanaethau priodol.

Dyma pam ein bod wedi sefydlu ein Protocol Argyfwng Tywydd Garw, neu SWEP (Severe Weather Emergency Protocol).

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Beth yw’r SWEP a sut mae’n gweithio?

Mae’r SWEP yn dod i rym pryd bynnag y byddwn ni’n sylwi bod tymheredd llai na sero ar ei ffordd.

Ac mae’r amcan hwnnw o’r tymheredd yn cynnwys ffactor oerfel y gwynt – yr hyn a elwir yn gyffredin yn dymheredd “teimlo fel”.

Caiff y tymheredd ei fonitro bob dydd, gan edrych ar y tymheredd ar gyfer y tri diwrnod canlynol, felly gallwn ddod â’r SWEP i rym yn gynnar os gwyddom fod tymheredd isel ar ei ffordd.

Pan fydd y SWEP yn dod i rym, bydd ein gweithwyr allgymorth yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gyfleu’r neges i’r defnyddwyr gwasanaethau hynny y gwyddom eu bod yn cysgu allan, neu’n ymweld â mannau lle gwyddom fod pobl yn cysgu allan.

Byddwn hefyd yn cyfleu’r wybodaeth drwy ein proffiliau ar y cyfryngau cymdeithasol a thrwy sefydliadau eraill fel The Wallich a Clwyd Alyn.

Yna, bydd ein timau dewisiadau tai yn ceisio canfod llety i bawb sy’n cysgu allan ac yn gofyn am gymorth drwy eu cyfeirio at Tŷ Nos, y lloches nos y mae Clwyd Alyn yn ei rhedeg.

Hyd yn oed os na allan nhw aros yn Tŷ Nos, er enghraifft os yw’r gwlâu i gyd eisoes yn llawn, bydd staff ar gael yno i’w cynghori lle arall i fynd.

Gallai hynny gynnwys Eglwys Sant Ioan, sydd ar hyn o bryd yn cynnig gwasanaeth lloches nos gan The Wallich, neu gynllun peilot dan arweiniad Housing Justice Cymru. Neu gellir eu hanfon i leoliad arall, a byddem ni’n trefnu’r cludiant.

Yna, byddem yn cysylltu â’r defnyddwyr gwasanaethau y bore canlynol i asesu eu sefyllfa ymhellach ac i weld a yw’n bosib eu cyfeirio at wasanaethau eraill am ragor o gymorth.

Efallai na dderbynnir rhai defnyddwyr gwasanaethau – er enghraifft, os oes ganddynt hanes o ymddygiad ymosodol tuag at staff gwasanaethau.

Ond byddem yn eu hannog o hyd i geisio’r cymorth y mae arnyn nhw ei angen, ac yn dod o hyd i gymorth iddyn nhw lle bynnag y mae ar gael.

Sut alla’ i helpu?

Os ydych chi’n poeni am rhywun sy’n cysgu allan, gallwch fynd i wefan StreetLink (dolen gyswllt Saesneg), neu lawrlwytho eu ap.

Mae StreetLink yn wefan hawdd ei defnyddio sy’n gadael i ddefnyddwyr roi gwybod i asiantaethau am bobl allai fod yn cysgu allan, dim ond drwy roi ychydig o fanylion allweddol, a anfonir ymlaen wedyn i awdurdodau lleol neu wasanaethau allgymorth.

Neu gallwch gysylltu â’n tîm dewisiadau tai yn ystod oriau swyddfa drwy ffonio 01978 292947, neu ffonio’r gwasanaeth digartrefedd y tu allan i oriau ar 01978 264240.

Bydd unrhyw un o’r dewisiadau hyn yn sicrhau bod ein timau’n ymwybodol o’r bobl hynny allai fod angen ein cymorth.

Wrth gwrs, dylech ffonio’r gwasanaeth priodol ar 999 os yw’n argyfwng.

Os hoffech chi gyfrannu, gallwch fynd ag eitemau fel sachau cysgu a blancedi i’r Foyer ar Ffordd y Cilgant.

Hyd yn oed os nad yw’r SWEP wedi cael ei roi ar waith, bydd Tŷ Nos yn darparu cymorth ac eitemau fel menig, blancedi, sachau cysgu a diodydd poeth pan fyddant ar gael i bobl sy’n dod i’r lloches am gymorth.

“Bydd y gwasanaethau a’r asiantaethau’n gwneud popeth o fewn eu gallu”

Meddai’r Cynghorydd David Griffiths, Aelod Arweiniol Tai: “Byddwn ni, ochr yn ochr â’n gwasanaethau a’n hasiantaethau partner, yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw yn ystod y gaeaf.

“Gwyddom fod hwn yn fater sy’n agos iawn at galonnau pobl, ac mae timau o fewn ein hadran tai yn gweithio’n ddi-baid drwy gydol misoedd y gaeaf i helpu’r bobl hynny sydd angen eu cymorth.”

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN DOES DIM OTS GEN I