Bonfire Night

Rydym yn ymuno â Thân ac Achub Gogledd Cymru, Ambiwlans Cymru a Heddlu Gogledd Cymru i helpu i gadw pawb yn ddiogel eleni yn ystod noson a thymor y tân gwyllt.

Gyda llawer o ddigwyddiadau a drefnwyd wedi eu gohirio, gallai pobl gael eu temtio i gynnau tân gwyllt a chael coelcerthi yn eu gerddi – ac mae pryderon y gallai hyn olygu y bydd hi’n noson brysur i’r gwasanaethau brys drwy’r rhanbarth.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Dywedodd y Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, “Rydym eisiau i bawb fwynhau noson tân gwyllt ond hefyd i fod yn ymwybodol fod tân gwyllt yn berygl a dylid eu trin â pharch.

“Mae ein gwasanaethau brys o dan bwysau mawr ar hyn o bryd a dylem wneud popeth a allwn i’w hamddiffyn rhag damweiniau a ellir eu hosgoi trwy fod yn ofalus. Cymerwch ofal a dylech ond brynu gan gyflenwyr sydd ag enw da a dilyn yr holl gyfarwyddiadau diogelwch.”

“Mae noson tân gwyllt hefyd yn arbennig o anodd i anifeiliaid a hoffwn annog unrhyw un a fydd yn tanio tân gwyllt i fod yn ymwybodol o sut y gallant ostwng yr ofn y gallant ei achosi.”

Mae mwy o wybodaeth ar sut y gallwch gymryd gofal gyda thân gwyllt ar wefan RSPCA.

Meddai Paul Scott, Uwch Reolwr Diogelwch Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Mae gostyngiad mawr wedi bod yn y nifer o ddigwyddiadau sy’n ymwneud â thân gwyllt a choelcerthi wrth i’r cyhoedd wrando ar ein cais i fynychu arddangosfeydd wedi eu trefnu yn hytrach na chynnau coelcerthi eu hunain gartref.

“Rydyn ni’n pryderu y gallai’r gohiriad o lawer o arddangosfeydd tân gwyllt wedi eu trefnu, arwain at gynnydd yn yr arddangosfeydd yn y cartref ac yn yr anafiadau posibl ac rydym yn annog pobl i feddwl ddwywaith cyn defnyddio tân gwyllt yn eu cartrefi.

“Os allwch chi fynychu arddangosfa wedi ei threfnu yna gwnewch hynny ar bob cyfrif – dyna’r ffordd fwyaf diogel i fwynhau tân gwyllt.

“Os fyddwch chi’n penderfynu cynnau tân gwyllt neu gael coelcerth, byddem ni’n apelio ar bawb i ddangos PARCH drwy ddilyn y cyngor a welir isod.”

Cofiwch mai ffrwydron yw tân gwyllt, ac felly, dylid eu trin gyda pharch a dim ond eu defnyddio drwy ddilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr a’r Cod Tân Gwyllt.

Cadwch yn ddiogel os gwelwch yn dda a dilynwch y Cod Tân Gwyllt.

Ein cyngor yw:

 • Cynlluniwch eich arddangosfa tân gwyllt er mwyn ei wneud yn ddiogel a hwyliog, a gwnewch yn siŵr ei fod yn gorffen cyn 11p.m.
 • Prynwch y tân gwyllt sydd â’r marc CE yn unig, cadwch nhw mewn blwch sydd ar gau, gan eu defnyddio un ar y tro
 • Darllenwch a dilynwch y cyfarwyddiadau sydd ar bob tân gwyllt gan ddefnyddio torsh os oes angen
 • Cyneuwch y tân gwyllt o hyd braich gyda thapr a sefwch yn ôl
 • Peidiwch â dod â fflam agored, gan gynnwys sigarennau’n agos at dân gwyllt
 • Peidiwch byth â dychwelyd at dân gwyllt unwaith yr ydych wedi ei goleuo
 • Peidiwch â rhoi tân gwyllt yn eich pocedi a pheidiwch byth â’u taflu
 • Anelwch unrhyw roced tân gwyllt i ffwrdd oddi wrth y gwylwyr
 • Peidiwch byth â defnyddio paraffin neu betrol ar goelcerth
 • Gwnewch yn siŵr fod y tân wedi diffodd a bod yr ardal o’i gwmpas yn ddiogel cyn gadael

Meddai Liz Wedley, Pennaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: “Yn aml, bydd cynnydd yn y galwadau brys i’r gwasanaeth ambiwlans ar Noson Tân Gwyllt, gyda phobl yn dioddef anafiadau drwy losgi neu anawsterau anadlu yn dilyn anadliadau mwg.

“Byddem ni’n gofyn i bobl beidio cymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau sy’n cynnig y risg gynyddol o ddioddef anaf y gellid ei osgoi, megis arddangosfeydd tân gwyllt yn y cartref neu goelcerthi didrwydded.

“Dymunwn noson ddiogel a hwyliog i bawb.”

Gall tân gwyllt roi braw i bobl ac i anifeiliaid. Yn aml, bydd pobl hŷn a phlant yn ofnus ac yn cael eu brawychu gan sŵn tân gwyllt. Wedi’r cyfan, ffrwydron yw tân gwyllt. Dywedwch wrth eich cymdogion os ydych yn cynllunio i gynnau tân gwyllt a cheisiwch beidio prynu rhai swnllyd iawn. Gofynnwn i chi fod yn ystyriol wrth gynnal parti tân gwyllt gan wneud yn siŵr fod y sŵn wedi gorffen erbyn 11pm

 Ddylech chi ddim cynnau tân gwyllt rhwng 11pm a 7am, ar wahân i:

 • Noson Tân Gwyllt, pan mai hanner nos yw’r amser gorffen
 • Nos Galan, Diwali a Blwyddyn Newydd y Tsieineaid, pan mai 1am yw’r amser gorffen

Meddai Helen Corcoran, Uwch-arolygydd Heddlu Gogledd Cymru: “Gobeithiwn y bydd pobl yn dangos agwedd gyfrifol at Noson Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt eleni, fel y gwnaethant 12 mis yn ôl. Mae’r 18 mis diwethaf wedi bod yn anodd i bawb, ac mae’n ddealladwy y bydd llawer yn edrych ymlaen at ddathlu’r cyfnod gyda’u teuluoedd.

“Gwyddom fod y mwyafrif o bobl yn mwynhau’r adeg hon o’r flwyddyn yn synhwyrol ac nid ydym ni eisiau dinistrio’u hwyl ond yn anffodus, mae lleiafrif sy’n benderfynol o achosi problemau a defnyddio’r dathliadau fel esgus i dorri’r gyfraith ac ymddwyn yn anghymdeithasol.

“Rydym eisiau cydweithio â’n cymunedau i wneud yn siŵr eu bod yn gallu mwynhau eu hunain yn ddiogel, felly bydd gennym swyddogion allan drwy’r rhanbarth – yn helpu i addysgu, cysuro a chadw’n cymunedau’n ddiogel.”

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL