Mae atyniad newydd o bwys yn dod i ganol tref Wrecsam – ac mae angen eich help arnom i’w ddatblygu a’i ddylunio!

Mae Cyngor Wrecsam mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru yn bwriadu ailddatblygu adeilad Amgueddfa Wrecsam yn sylweddol i greu Amgueddfa Bêl-droed Cymru ar y cyd ag Amgueddfa Wrecsam, gyda’r ddwy ar yr un safle. Bydd yr amgueddfa yn cydnabod pwysigrwydd pêl-droed yng Nghymru ac yn sicrhau lle Wrecsam fel cartref ysbrydol pêl-droed yng Nghymru.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Bydd amgueddfa newydd yn ‘adrodd stori pêl-droed yng Nghymru’

Bydd yr Amgueddfa Bêl-droed newydd yn atyniad anferthol i ganol tref Wrecsam ac yn atynnu ymwelwyr o bob cwr o’r wlad a thu hwnt. Bydd yn adrodd stori pêl-droed yng Nghymru, o’r clybiau, cymunedau a’r cefnogwyr ar draws y wlad yr holl ffordd i fyny at y timau cenedlaethol a’u cyraeddiadau hanesyddol.

Bydd Amgueddfa Wrecsam yn fwy ac yn well nag erioed

Bydd yr Amgueddfa Bêl-droed  drws nesaf i orielau newydd a fydd yn edrych yn ôl ar hanes Wrecsam, o straeon am ei breswylwyr cyn-hanesyddol a adroddir trwy dystiolaeth archeolegol, y cyfnod Rhufeinig, amseroedd canoloesol, caledi a heriau’r oes ddiwydiannol, rhyfeloedd y cyfnod modern a sut yr oedd pobl Wrecsam yn arfer byw, gweithio a chymdeithasu hyd at heddiw trwy’r casgliadau sy’n cael eu cadw mewn ymddiriedolaeth gan yr amgueddfa.

Rydym angen chi!

I’n helpu ni ddatblygu a dylunio amgueddfa sy’n cwrdd ag anghenion ymwelwyr a chymunedau ledled Cymru hoffem glywed eich safbwyntiau. Gallwch ein helpu drwy atebwch y cwestiynau yn yr arolwg hwn.

Defnyddir ymatebion yr arolwg i lywio datblygiad Amgueddfa Wrecsam ac Amgueddfa Bêl-droed newydd Cymru.

Amser cyffrous i’r dref

Meddai’r Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol Cyngor Wrecsam: “Mae prosiect yr Amgueddfa Bêl-droed yn parhau i wneud cynnydd da ac rydym bellach wedi cyrraedd y cam lle gall ymgynghori cyhoeddus ar y cam dylunio ddechrau o ddifrif. Rydyn ni eisiau casglu barn gan gynifer o bobl â phosib, nid yn unig ymwelwyr traddodiadol â’r amgueddfa ond hefyd bobl nad ydyn nhw fel arfer yn ymweld â’r amgueddfa, ac wrth gwrs unrhyw un sydd â diddordeb ym mhrosiect newydd yr Amgueddfa Bêl-droed.

“Bydd yr ymatebion i’r arolwg hwn yn cael eu trafod gyda thîm dylunio’r prosiect a byddant yn hynod bwysig wrth helpu i lywio’r cynigion cynnar ar gyfer yr atyniad mawr newydd hwn yng nghanol y dref – Amgueddfa Bêl-droed i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam wedi’i hailwampio a’i hadnewyddu. . ”

Dywedodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon: “Mae ein hanes a’n diwylliant unigryw yn dod â llawer o ymwelwyr i Gymru. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i helpu ein diwydiannau twristiaeth, chwaraeon, creadigol a diwylliannol i wella o brofiad y pandemig a ffynnu yn y dyfodol. Rydyn ni’n gobeithio y bydd yr amgueddfa bêl-droed a’r orielau arfaethedig yn helpu i ddenu llawer o ymwelwyr newydd i Wrecsam ac yn cefnogi’r economi leol ar adeg gyffrous i’r dref. ”

‘Mae pêl-droed yn ymwneud â’r cefnogwyr’

Mae prosiect yr Amgueddfa Bêl-droed eisoes wedi tynnu diddordeb oddi wrth ychydig o enwau adnabyddus gêm Cymru, gan gynnwys Ian Walsh (18 cap a 7 gôl i Gymru).

Meddai Ian: “Rwy’n credu bod y prosiect amgueddfa bêl-droed newydd i Gymru yn wych ac yn gyffrous iawn. Mae hyn yn arbennig o wir i mi gan ei fod wedi’i leoli yn Wrecsam lle cefais un o’r diwrnodau balchaf mewn crys Cymreig yn curo Lloegr 4-1 !!

“Mae pêl-droed yn ymwneud â’r cefnogwyr ac mae’n gyfle gwych iddyn nhw gael eu barn wrth symud ymlaen!”

Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 10 munud. Bydd eich atebion yn parhau i fod yn gyfrinachol ac ond yn cael eu defnyddio i helpu gyda’r cynigion cynnar ar gyfer yr amgueddfa.

Cwblhewch yr arolwg yma

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL