Gwiriwch a golchwch a gofalwch am y gweddillion – 2 gyngor ailgylchu syml ar gyfer gwell Wrecsam

Rhyfedd ydy’r busnes ailgylchu ‘ma!

Efallai eich bod yn meddwl eich bod ailgylchwr di-guro, ac os ydych yn mynd i’r drafferth o ailgylchu yn y lle cyntaf, rydych yn bendant ar y trywydd cywir… ond…

Trwy wneud ychydig o newidiadau bach, efallai y gallech fod yn ailgylchwr hyd yn oed yn well – a bydd hynny o fudd i chi ac i Wrecsam.

Dilynwch y ddau gam syml canlynol i ailgylchu yn y ffordd orau bosibl 🙂

Gwiriwch a Golchwch

Dyma’r cam cyntaf! Cyn taflu eitem yn eich bin du, edrychwch yn fanwl arno a gofynnwch y cwestiwn pwysig “a oes modd i mi ei ailgylchu?”

Os ydych yn ansicr, ewch i’n gwefan.

“Oes” meddai chi – gwych! Unwaith y byddwch yn gwybod bod modd i chi ailgylchu’r eitem ni fydd angen i chi ei roi yn eich bin du. Fel y gwyddom, gall y biniau hyn lenwi’n gyflym a mynd yn ddrewllyd iawn…

“Ond, bydd yr eitem yn drewi yn fy min ailgylchu hefyd?” Meddai chi… yr ateb syml yw ‘na fydd’! Nid o reidrwydd. Golchwch jariau, poteli a thuniau yn sydyn mewn hen ddŵr golchi llestri i’w glanhau.

Nid yw’n cymryd llawer o amser ac mae’n gwneud y broses o’u hailgylchu yn llawer haws. Ni fydd raid i chi ymdrin ag unrhyw arogleuon drewllyd a byddwch yn helpu Wrecsam.

Oherwydd trwy olchi’r eitemau, byddwch yn gwneud y broses o’u hailgylchu yn haws – gan ein helpu i arbed neu gynhyrchu mwy o arian. Arian y gallwn ei wario ar wasanaethau cyhoeddus yn Wrecsam.

Swnio’n dda? Reit, cam 2…

Gofalwch am y gweddillion

Beth am fynd ati i wneud rhywbeth allan o ddim byd? Darllenwch fwy…

Mae rhoi’ch gwastraff bwyd yn eich bin du braidd yn wastraffus!

Trwy dreulio ychydig o amser yn ailgylchu gweddillion bwyd yn eich cadi bwyd llwyd gallwch ddechrau’r broses o’i droi’n gompost.

Byddwch yn gwneud mwy o le yn eich bin du ac yn gwneud lles i’r amgylchedd ar yr un pryd.

Dyma ddau gam syml y gallwch eu cymryd i wella’r ffordd yr ydych yn ailgylchu… byddwn yn rhoi llawer mwy o gyngor i chi am ailgylchu dros yr wythnosau nesaf, felly cadwch eich llygaid ar agor.

Mae’n wythnos ailgylchu (24-30 Medi) – felly mae hwn yn amser perffaith i ddechrau ‘gwirio a golchi’ a ‘gofalu am y gweddillion’.

Meddai’r Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Mae’n wir bod trigolion Wrecsam yn ailgylchwyr da, ac rydym yn ddiolchgar iawn am y camau y mae pobl yn eu cymryd i wella eu harferion ailgylchu hyd yn oed ymhellach.

“Gydag ychydig o newidiadau bach gwyddom y gallwn wneud hyd yn oed yn well ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sy’n mynd i’r drafferth o ailgylchu.”

Mwy o gyngor ailgylchu…

IAWN – RYDW I ISIO FOD YN ARCHARWR AILGYLCHU!