Mae swyddogion yn annog defnyddwyr y ffyrdd i sicrhau eu bod yn ddiogel wrth i’r dyddiau fyrhau.

Mewn llai na pythefnos bydd yr haf yn dod i ben yn swyddogol a hoffai Heddlu Gogledd Cymru atgoffa defnyddwyr y ffyrdd i gymryd gofal a bod yn wyliadwrus pan fyddant allan.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Gyda’r clociau yn cael eu troi awr yn ôl mae’r newidiadau yn golygu y bydd y dyddiau’n byrhau ac y bydd yn tywyllu’n gynt. Golyga hyn felly y bydd plant, cerddwyr a beicwyr yn fwy bregus ac yn llai gweladwy i fodurwyr.

Meddai Prif Arolygydd Dros Dro Dave Cust o Uned Plismona Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: “Gyda’r clociau yn cael eu troi awr yn ôl a gan ei bod hi bellach yn tywyllu’n gynharach, mae’n eithriadol o bwysig bod pobl yn gallu eich gweld pan fyddwch allan. Mae’r cyfnodau hirach o dywyllwch yn y bore ac yn y nos, ynghyd ag amodau tywydd gwael yn golygu fod yna fwy o siawns bod pobl am fod mewn gwrthdrawiad.

“Dylai gyrwyr gymryd gofal ychwanegol yn y tywyllwch ac yn ystod tywydd drwg ac ystyried diogelwch eu hunain ac eraill. Dylid sicrhau bod cerbydau mewn cyflwr da i fod ar y ffordd, yn enwedig mewn cyfnod lle gall y tywydd newid heb rybudd. Drwy arafu pan fydd hi’n wlyb neu’n niwlog ac ystyried gyrwyr eraill, cerddwyr a beicwyr gall gyrwyr wneud gwir wahaniaeth o ran cynorthwyo i leihau’r nifer sy’n cael eu hanafu a’u lladd ar ein ffyrdd.

“Hefyd mae angen i feicwyr a beicwyr modur gymryd cyfrifoldeb a sicrhau eu bod yn weladwy drwy wisgo dillad llachar ac adlewyrchol. Yn aml rydym yn gweld beicwyr allan ar y ffyrdd yn gwisgo dillad du, sydd nid yn unig yn anaddas ond mae hefyd yn hynod o beryglus. Atgoffir beicwyr eu bod angen golau gwyn ar ffrynt y beic a golau coch ar y cefn.

“Fe ddylai rhieni hefyd wneud yn siŵr bod modd i bobl weld eu plant, ac eto dylent wisgo dillad llachar ac adlewyrchol pan fyddant yn cerdded i ac adref o’r ysgol.”

Ychwanegodd: “Mae hwn i gyd yn rhan o’n hymrwymiad er mwyn gwella diogelwch y ffyrdd ac atal mwy o drasiedïau ar ein ffyrdd. Rydym yn erfyn ar bawb i rannu’r cyfrifoldeb er mwyn cadw ein ffyrdd yn ddiogel.

“Yn ychwanegol at hyn fe fyddwn yn gwirio cerbydau ar ochr y ffyrdd er mwyn sicrhau eu bod mewn cyflwr da dros fisoedd y gaeaf. Dwi’n erfyn ar fodurwyr sicrhau fod y teiars yn iawn, fod y golau yn gweithio a bod digon o ddŵr er mwyn cadw eich ffenestr ffrynt yn glir. Cymrwch ofal ac arhoswch yn ddiogel.”

Dyma ychydig o gyngor i ddefnyddwyr y ffyrdd:

Gyrwyr

• Gwnewch yn siŵr bod eich goleuadau’n lân ac yn gweithio’n iawn.
• Gwnewch yn siŵr bod y ffenestr flaen yn lân tu mewn a thu allan.
• Defnyddiwch eich goleuadau pan fydd hi’n anodd gweld – er enghraifft yn gynnar yn y bore neu pan fydd yn nosi, pan fydd hi’n bwrw glaw neu’n dywyll. Bydd hyn yn cynorthwyo pobl eraill eich gweld.
• Peidiwch â dallu pobl eraill gyda’ch prif oleuadau.
• Arafwch. Dylech allu stopio o fewn y pellter yr ydych yn ei weld.
• Gwiriwch gyflwr eich sychwyr ffenestri a’ch golchwyr.
• Gofynnwch i rywun wirio cyflwr eich brêcs a’ch teiars – ar ffyrdd gwlyb mae hyd yn oed yn fwy hanfodol bod y brêcs yn gweithio’n iawn a bod y teiars yn gyfreithlon.
• Os bydd eich cerbyd yn torri i lawr, dewch oddi ar y ffordd cyn gynted â phosibl a rhowch eich goleuadau rhybudd ymlaen.
• Ystyriwch osod teiars gaeaf ar eich cerbyd yn ystod y tywydd oer
• Edrychwch allan am feicwyr wrth iddynt droi ger cyffordd.

Beicwyr

• Fe ddylech sicrhau bod goleuadau da ar eich beic. Mae’n drosedd i reidio eich beic yn y nos heb olau gwyn ar y tu blaen, golau coch ar gefn y beic ac adlewyrchydd coch ar gefn y beic.
• Fe ddylech roi’r goleuadau mewn mannau amlwg, ni ddylai’r sêt neu’r ffrâm eu cuddio.
• Mae’n syniad da cario batris a bylbiau sbâr gyda chi rhag ofn y byddwch angen eu newid yn ystod eich taith.
• Os ydych chi’n gweld cerbydau eraill yn defnyddio eu goleuadau, yna defnyddiwch eich rhai chi.
• Gwnewch ymdrech i gael eich gweld – dillad llachar sydd orau yn ystod y dydd a dillad adlewyrchol sydd orau yn y nos.
• Gwyliwch am yrwyr ceir. Cofiwch fod llai o feicwyr ar y ffyrdd yn y gaeaf felly efallai y bydd gyrwyr yn meddwl llai amdanynt.
• Nid traffig ydi’r unig berygl gyda’r nos. Gwyliwch am dyllau yn y ffyrdd, anifeiliaid, cerddwyr mewn dillad tywyll a beicwyr eraill heb oleuadau. Edrychwch amdanynt a rhowch ddigon o le iddynt pan fyddwch yn eu gweld.
• Gwnewch yn siŵr bod eich adlewyrchyddion yn lân bob amser.
• Gallwch wneud eich beic yn fwy gweladwy drwy roi adlewyrchyddion ar y sbôcs.

Cerddwyr

• Gwnewch yn siŵr eich bod yn hawdd i’ch gweld bob amser, yn enwedig gyda’r nos, ar ddyddiau tywyll ac mewn tywydd garw.
• Dillad llachar sydd i’w gweld orau yn ystod y dydd, yn enwedig pan fydd hi’n ddwl neu’n niwlog.
• Gyda’r nos, dillad adlewyrchol sydd orau ac maent yn dangos i fyny yng ngoleuadau ceir – nid oes mantais gwisgo dillad llachar ar ôl iddi dywyllu.
• Gallwch roi tâp adlewyrchol ar ddillad, bagiau ysgol ac offer
• Croeswch y ffordd yn y man mwyaf diogel posibl er enghraifft wrth groesfan sebra, pelican, pâl a chroesfannau sy’n cael eu patrolio.
• Dilynwch Reolau’r Ffordd Fawr: Stopiwch, Edrychwch, Gwrandewch, Byddwch Ddiogel
• Os ydych allan gyda’r nos, dewiswch ffyrdd sydd wedi’u goleuo’n dda gan oleuadau stryd a chroeswch mewn mannau lle mae digon o olau.

Bydd swyddogion yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ryddhau negeseuon am ddiogelwch y ffordd, felly dilynwch yr hashnodau #ByddwchDdiogel a #ByddwchWeladwy.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD