Mae ymgyrch yn lansio heddiw ar draws Cymru i annog pobl i gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol os ydynt yn bryderus bod aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog mewn perygl o ddioddef camdriniaeth, esgeulustod neu niwed.

Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru wedi gweld lleihad mewn atgyfeiriadau i’w gwasanaethau ers y cyfyngiadau. Mae camdriniaeth, esgeulustod a niwed yn dal i ddigwydd ond mae’r cyfleoedd i adnabod yr arwyddion wedi lleihau oherwydd bod mynediad cyfyngedig i leoliadau gofal plant, ysgolion a sefyllfaoedd cymdeithasol.

Yn awr, mae’n bwysicach nag erioed ein bod ni’n gofalu am ein gilydd ac yn annog pobl i gysylltu â’u gwasanaethau cymdeithasol lleol neu ffonio 101 os ydynt yn poeni bod rhywun mewn perygl.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Meddai’r Cynghorydd Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol y Gwasanaethau Plant, “Mae’r gwasanaethau cymdeithasol ar agor ac yn barod i helpu os yw pobl yn bryderus bod angen cymorth ar aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog. Rwy’n annog unrhyw un sy’n poeni i ffonio’r gwasanaethau cymdeithasol. Gall fod yn benderfyniad anodd ond yn un a all helpu i arbed rhywun rhag dioddef camdriniaeth, esgeulustod neu niwed. Gallwch hefyd ffonio 101 neu, os yw’n argyfwng, ffoniwch 999.”

Dywedodd y Cyng. Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion, “Er ein bod ni wedi cadw mewn cysylltiad â’r bobl a oedd eisoes yn hysbys inni cyn y cyfyngiadau, mae risg bod camdriniaeth, esgeulustod neu niwed yn digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig ac o bosib yn gwaethygu yn ystod y pandemig. Yn ystod yr amser anodd hwn mae’n gyfrifoldeb ar bob un ohonom i ofalu am ein gilydd – gyda’n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel.”

Ewch i’r wefan Iach a Diogel https://llyw.cymru/iach-a-diogel/cadw-pobl-yn-ddiogel i gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau cymdeithasol lleol a sut i fynegi pryder. Os yw eich galwad yn un brys ffoniwch 101, neu mewn argyfwng ffoniwch 999.

Gyda’n gilydd gallwn gadw plant, pobl ifanc ac oedolion yn ddiogel.

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN