Henblas Street

Wrth i’r ganol y dref ddechrau ailagor yn ofalus ar gyfer masnachu, rydym wedi ystyried sut i agor ein toiledau cyhoeddus yn ddiogel.

O ganlyniad i hyn, mae posib ailagor toiledau Stryd Henblas, gyda rhai newidiadau er mwyn sicrhau fod pawb sy’n eu defnyddio yn ddiogel.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Dyma sut allwch chi eu defnyddio yn ddiogel tra eich bod yng nghanol y dref:

  • Bydd mynediad yn gyfyngedig i dair merch yn nhoiledau merched ac un dyn yn nhoiledau dynion ar unrhyw adeg er mwyn cynnal mesurau cadw pellter cymdeithasol. Mae hyn oherwydd maint y cyfleusterau dynion/merched. Fodd bynnag, gall riant / gofalwr fynd mewn gyda’u plant.
  • Bydd y toiled hygyrch ar gael.
  • Bydd toiledau, troethfeydd a basnau dwylo yn cael eu tapio bob yn ail er mwyn rhwystro pobl rhag eu defnyddio a bydd arwyddion dwyieithog yn hysbysu ymwelwyr i beidio â’u defnyddio oherwydd rheoliadau cadw pellter cymdeithasol.
  • Bydd glanhawr wrth y fynedfa er mwyn rheoli’r rhwystr mynediad ac allanfa gan ddefnyddio’r botwm mynediad yn y swyddfa. Bydd arwydd tu allan i’r toiledau yn egluro’r cyfyngiadau mynediad i ymwelwyr.
  • Bydd y tâl mynediad 20c yn dal i fod yn gymwys, ond nid fydd newid ar gael gan y glanhawr.
  • Bydd y toiledau’n cau am 15 munud bob awr ar gyfer glanhau, gan gynnwys diheintio arwynebau.
  • Bydd y toiledau’n agor ar yr oriau arferol 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Byddwch yn amyneddgar ac yn gall wrth ddefnyddio’r toiledau a helpwch ni i’ch cadw chi’n ddiogel.

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd: “Mae cyfleusterau fel toiledau cyhoeddus yn allweddol i sicrhau y gall ymwelwyr fwynhau eu hamser yng nghanol y dref yn gyfforddus. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at hyn gan sicrhau fod y cyfleusterau hyn yn gallu agor yn ddiogel.”

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN