Mae dydd Sul 25 Tachwedd yn nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn, Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod. I godi ymwybyddiaeth, mae White Ribbon UK yn gofyn i bobl wisgo rhuban gwyn fel addewid personol i beidio byth â chyflawni, caniatáu nag aros yn dawel am drais gan ddynion yn erbyn merched.

Mae’r ymgyrch eleni yn canolbwyntio ar gam-drin domestig, gan ddweud ‘If love hurts, it’s not love”. Er mwyn edrych ar y mater yma a materion eraill sy’n ymwneud â cham-drin domestig, bydd Stondin Wybodaeth yn cael ei rhedeg ar y cyd rhyngom ni, BAWSO, Cam wrth Gam, Cymorth i Ferched Cymru a Hafan Cymru lle gall dioddefwyr cam-drin domestig gael cyngor a gwybodaeth. Fe’i cynhelir yn Nhŷ Pawb ar 26 Tachwedd rhwng 10am a 1pm. Bydd croeso i bawb.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Meddai’r Cynghorydd Bill Baldwin, Aelod Arweiniol y Gwasanaethau Plant: “Rwy’n llwyr gefnogi Ymgyrch y Rhuban Gwyn ac fe fydd yn annog pobl i arwyddo’r Addewid fel rwyf i wedi’i wneud a gwneud safiad yn y frwydr yn erbyn cam-drin domestig”.

Gallwch arwyddo’r addewid yma.

Mae yna fideo pwerus hefyd i bwysleisio thema “If love hurts – its’ not love” ac fe allwch ei wylio isod:

Meddai’r Cyfarwyddwr, Peter Giblin, “Mae’r ffilm yn archwilio agwedd emosiynol cam-drin domestig a sut mae’r cam-drin hwnnw yn digwydd mewn cyd-destun cariad. Mae’n cymryd hyd at wyth achos o gam-drin ar gyfartaledd cyn y bydd dioddefwr yn teimlo o gall ddweud wrth rywun. Yn aml, mae dioddefwyr cam-drin domestig yn caru’r sawl sy’n eu cam-drin, yn ogystal â bod eu hofn. Yn aml, ni fydd dioddefwyr yn sylweddoli eu bod mewn perthynas gamdriniol. Dyma pam mai neges y ffilm yw “If love hurts, it’s not love’.

Dywedodd Anthea Sully, Prif Weithredwr White Ribbon UK Er mwyn i newid go iawn ddigwydd, rhaid i ddynion ddeall y systemau sydd ar waith sy’n arwain at wrywdod gwenwynig a thrais gan ddynion yn erbyn merched. Mae’r ffilm hon yn dangos mewn modd pwerus effaith camdriniaeth ym mhob un o’i ffurfiau mewn perthnasoedd. Mae White Ribbon UK yn gofyn i ddynion gymryd cyfrifoldeb dros roi diwedd ar drais gan ddynion yn erbyn menywod drwy fod yn wylwyr gweithredol, tynnu sylw at gamdriniaeth a rhagfarn ar sail rhyw ymhlith cyfoedion; siarad yn agored am ddiwylliannau gwrywaidd a all arwain at gamdriniaeth a pham mae’n rhaid i ddynion wneud safiad yn eu herbyn.

Caiff If Love Hurts ei sgrinio yn Nhŷ’r Cyffredin ar 28 Tachwedd i gynulleidfa o Aelodau Seneddol ac ymgyrchwyr.

Byddwch yn rhan o’r sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio #IfLoveHurts

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN