Gwnaeth bron dau gant o bobl fynychu lansiad diweddar prosiect ADTRAC newydd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yn Wrecsam a Sir y Fflint.

Roedd y ddau ddigwyddiad, a gynhaliwyd yn Neuadd Ddinesig Cei Connah a Chanolfan Adnoddau Plas Pentwyn yng Nghoedpoeth, Wrecsam, yn llawn mynychwyr o bob rhan o’r sectorau gwasanaethau addysg, iechyd, cyfiawnder troseddol, ieuenctid a chyflogaeth.

Bu cynrychiolwyr o bob cwr o’r rhanbarth yn clywed sut mae tîm ADTRAC Dwyrain yn bwriadu cyrraedd targedau uchelgeisiol o gefnogi mwy na 300 o bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) dros y ddwy i dair blynedd nesaf yn Wrecsam a Sir y Fflint.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Roedd amseriad y digwyddiadau yn cyd-daro ag ymgyrch ymwybyddiaeth flynyddol iechyd meddwl, Time to Talk, ar draws y DU, gan ystyried canolbwynt y prosiect i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed i fynd i’r afael â’u materion iechyd meddwl fel rhwystrau i’w hymgysylltiad mewn addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: Mae lansio prosiect ADTRAC wedi bod yn llwyddiant go iawn ar draws Wrecsam a Sir y Fflint, mae’r ddau ddigwyddiad wedi bod â phresenoldeb da iawn ac mae lefel y diddordeb yn y prosiect wedi bod yn rhyfeddol.

“Fe fyddwn ni’n adeiladu ar y llwyfan sydd wedi’i greu drwy’r digwyddiadau hyn drwy barhau i weithio mewn partneriaeth gydag amrywiaeth eang o sefydliadau lleol i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed i ymgysylltu mewn cyfleoedd hyfforddiant, addysg a chyflogaeth mewn ffordd sy’n addas iddyn nhw.”

Cyfleoedd newydd i bobl ifanc

Mae’r prosiect newydd hwn wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, sy’n cynnig cefnogaeth bersonol i bobl ifanc oresgyn rhwystrau a helpu eu datblygiad i waith, addysg neu hyfforddiant.

Bydd hyn yn cynnwys cefnogaeth un i un gan fentoriaid ADTRAC personol neu ymarferwyr iechyd meddwl y GIG yn ogystal â hyfforddiant a chyrsiau wedi’u teilwra a ddyluniwyd i ddiwallu anghenion penodol pobl ifanc sy’n ymgysylltu yn y prosiect.

Gwaith partneriaeth

Caiff ADTRAC ei arwain gan Grŵp Llandrillo Menai ar draws Gogledd Cymru, gan weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor Sir y Fflint a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gyda chefnogaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau a Gyrfa Cymru.

Fe fydd y prosiect yn seiliedig ar atgyfeiriadau ac mae wedi’i ddylunio i gefnogi gwasanaethau presennol drwy hyrwyddo dull cydweithredol a chydweithio gyda sefydliadau ar draws y rhanbarth.

Dywedodd Sara Williams, Rheolwr Rhanbarthol 16-24 ADTRAC: “Mae ADTRAC yn fenter £10.4m a gaiff ei harwain gan Grŵp Llandrillo Menai, a’i darparu gan chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

“Trwy ddarparu mynediad i gyngor a chefnogaeth dibynadwy a gweithio ochr yn ochr â phartneriaid a chyflogwyr, bydd ADTRAC yn sicrhau bod oedolion ifanc yn cael y cyfle gorau posibl i oresgyn y rhwystrau maen nhw’n eu hwynebu ac i gymryd rhan yn effeithiol mewn cymdeithas drwy sicrhau canlyniad cadarnhaol.”

Mae rhagor o wybodaeth am y prosiect ar gael yn https://www.gllm.ac.uk/adtrac/?LangType=1106 neu cysylltwch â thîm ADTRAC Wrecsam a Sir y Fflint yn: ADTRAC@wrexham.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth am y broses atgyfeirio ar gyfer sefydliadau yn ogystal â hunanatgyfeirio.

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT