OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gofynnwyd cwestiwn cyhoeddus i ni’n ddiweddar yn ein Bwrdd Gweithredol, a meddwl oedden ni y dylen ni rannu’r cwestiwn a’r ateb gyda’n darllenydd i roi’r diweddaraf i chi ar hyn yr ydym yn ei wneud.

Cwestiwn:

“Pryd fydd Cyngor Wrecsam yn gwaredu tanwydd ffosil, a beth sydd wedi ei wneud hyd yma, yn ymwneud yn benodol â’r cwestiwn hwn?”

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

“Ateb”

Ymatebodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:

“Ymateb i Gwestiwn Cyhoeddus i’w ofyn i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Gorffennaf. Mae lleihau carbon a’r ymdrech i leihau ein dibyniaeth ar danwydd ffosil wedi bod yn ganolbwynt i Gyngor Wrecsam ers amser maith. Dros y 10 mlynedd ddiwethaf, drwy gaffael ynni, rydym hefyd yn falch o gyhoeddi bod 100% o’n cyflenwad trydan yn dod o ffynonellau adnewyddadwy, ac felly yn sicrhau bod yr holl drydan a ddefnyddir yn ein hadeiladau a goleuadau stryd yn drydan gwyrdd. Yn ei dro, mae hyn yn dargyfeirio o’r defnydd traddodiadol o danwydd ffosil.

Yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf, mae’r Cyngor wedi arwain amrywiaeth o brosiectau arbed ynni ac wedi croesawu technolegau newydd ac arloesol i leihau’r awdurdodau sy’n dibynnu ar danwyddau ffosil.

Beth ydym ni wedi ei wneud?

– Gosod 2,675 o baneli solar ar dai cyngor.
– Dylunio, gosod a chynnal y fferm solar 2.64 MW cyntaf yng Nghymru sy’n eiddo i’r Cyngor
– Paneli solar ar 2 swyddfa’r cyngor ac 17 o ysgolion.
– Gosod boeler biomas mawr yn un o’n swyddfeydd mawr
– Diweddaru’r goleuadau mewnol mewn dros 30 o ysgolion a swyddfeydd.
– Pwyntiau gwefru cerbydau trydan mewn 5 maes parcio cyhoeddus a phwynt gwefru yn mewn dau faes parcio gweithle, gan gynnwys ychwanegu 5 cerbyd pŵl trydan at fflyd y Cyngor
– Y Cyngor yn parhau i groesawu technoleg ddigidol
– Y Cyngor wedi sefydlu grŵp prosiect i leihau bagiau plastig un defnydd ar draws yr holl adeiladau ac ysgolion

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, drwy ddatblygu technolegau Deuodau Allyrru Golau, mae’r Cyngor wedi buddsoddi mewn unedau goleuo newydd ar draws y Fwrdeistref Sirol. Mae’r rhaglen waith hon yn parhau, a dros y ddwy flynedd nesaf bydd gweddill goleuadau stryd y Cyngor yn cael eu newid, 11,000 o unedau i gyd.

Rydym yn ymwybodol o’r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru a ddatganwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi amlygu cynlluniau uchelgeisiol i fod yn niwtral o ran carbon erbyn 2030. Gan edrych i’r dyfodol, yn dilyn penderfyniad yn ein cyfarfod Cyngor ym mis Mehefin, mae’n bleser gen i gadarnhau y gwnaethom gymeradwyo’r gwaith o ddatblygu Cynllun Gweithredu Datgarboneiddio, o fewn 12 mis, sy’n dogfennu ein gwaith a’n gweithredoedd ac yn cefnogi Ymrwymiad Llywodraeth Cymru ar Newid Hinsawdd.”

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN