Climate Change

Ôl-troed carbon? Un o’r ymadroddion “jargon” y mae pawb ohonom yn ei ddefnyddio i drio swnio’n cŵl, neu rywbeth rydym ni’n gweithio’n galed arno? Mae lleihau ein hôl troed carbon yn dangos yr ydym yn chwarae’n rhan i wella byw yn Wrecsam.

Wel yma yn Wrecsam mae gennym raglen sydd yn dechrau dangos y canlyniadau a dyma flas o’r pethau rydym wedi bod yn eu gwneud.

“Gosod pwyntiau gwefru cerbydau”

Fis Mawrth fe wnaethom adrodd y byddem yn gosod pwyntiau gwefru ceir trydan, a fyddai’n costio £150,000 yn rhai o’n meysydd parcio. Wel ers hynny, mae’n swyddogion wedi bod yn brysur yn sortio trwy’r tendrau ac fe fyddwn yn cyhoeddi yn fuan iawn pryd y byddant yn cael eu gosod er mwyn i chi eu defnyddio.

Fe fydd yna pum safle – Byd Dŵr, Tŷ Pawb, Parc Gwledig Tŷ Mawr, Parc Gwledig Dyfroedd Alun a Thraphont Ddŵr Pontcysyllte – rydym yn credu mai’r cam cyntaf yw hwn i baratoi ar gyfer y cynnydd disgwyliedig yn y defnydd o geir trydan dros y blynyddoedd i ddod.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Gallwch ddarllen mwy am bwyntiau gwefru isod

https://newyddion.wrecsam.gov.uk/oes-gennych-chi-gar-trydan/

“Gwelliannau i ysgolion”

Mae gwaith gwelliannau ynni wedi cael ei gynnal ar rai o’n hysgolion hefyd trwy ddiweddaru Systemau Rheoli Adeiladau gwell – nid yn unig y bydd hyn yn arwain at ostyngiad yn nefnydd yr ynni ond bydd yn golygu y bydd yr arbedion ariannol yn talu am y gwelliannau mewn ychydig flynyddoedd. Pa mor dda ‘di hynny?

Rydym ni hefyd yn gosod ac yn gwella cysylltiadau i fwyleri mewn ysgolion eraill yn y fwrdeistref sirol ac yn gwella systemau golau.

“Goleuadau LED”

Rydym wedi gwario £70,000 yn gosod goleuadau stryd LED yng nghanol y dref ac rydym ni rŵan yn dewis ardaloedd eraill i elwa o’r math yma o fylbiau golau rhad-ar ynni.

Rydym yn gwario cyfanswm o £400,000 ar leihau ein hôl troed carbon ac mewn nifer o achosion megis uwchraddio i Systemau Rheoli Adeiladau mewn ysgolion, fe fydd yr arian yn cael ei ad-dalu mewn ychydig flynyddoedd.

“Sut ydym ni wedi talu am y gwelliannau yma?”

Fe dalwyd am y cynlluniau amrywiol gan yr incwm sydd wedi’i greu o’n fferm solar Legacy – fe agorodd yn 2017 ac mae’n arbed 1,300 tunnell o CO2 y flwyddyn ac mae’n cynhyrchu 2,355 MWh o drydan yn flynyddol – mae hynny’n ddigon i bweru 700 o gartrefi!

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Fel cyngor lleol mae gennym ddyletswydd i arwain tra’n edrych ar ddefnyddio ynni’n effeithlon. Mae dod o hyd i arian yn her i ni a’r mwyafrif o awdurdodau lleol eraill, ond mae agor fferm solar Legacy wedi bod yn amhrisiadwy i ni barhau â’r gwaith gwella ar draws y fwrdeistref sirol”.

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN