dementia

Mae Cyngor Wrecsam wedi cael ei gydnabod am ei waith i anelu i fod yn awdurdod sy’n deall dementia.

Mae’r Cyngor wedi’i gydnabod gan y Gymdeithas Alzheimer’s am ‘Weithio tuag at Ddeall Dementia’.

Mae cymuned sy’n deall dementia yn deall pobl gyda dementia, yn eu parchu a’u cefnogi. Mewn cymuned sy’n deall dementia bydd pobl yn ymwybodol ac yn deall dementia, fel y gall pobl gyda dementia barhau i fyw yn y ffordd maent yn dymuno ei wneud ac yn y gymuned o’u dewis nhw.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Mae pobl gyda dementia wedi disgrifio cymuned sy’n deall dementia fel un sy’n eu galluogi i:

 • ddod o hyd i’r ffordd o amgylch y gymuned a bod yn ddiogel.
 • mynediad i gyfleusterau lleol maent wedi arfer iddynt a lle mae pobl yn eu hadnabod (fel y banciau, siopau, caffis, sinemâu a’r swyddfeydd post)
 • cynnal eu rhwydweithiau cymdeithasol fel eu bod yn teimlo eu bod yn parhau i berthyn.Mae cymunedau sy’n deall dementia yn cynnwys pobl gyda dementia sydd â’r cyfleoedd gorau posibl i fyw yn dda.Mae’r gwaith mae’r cyngor wedi bod yn ei wneud yn canolbwyntio ar wella cynhwysiant ac ansawdd bywyd drwy hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth o fewn cymunedau a sefydliadau fel eu bod yn gallu ymateb yn well i anghenion y sawl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr.

Mae gwaith rydym wedi’i wneud yn cynnwys:

 • Hyfforddi perchnogion busnesau bach, staff, PCSO ac aelodau’r gymuned yn Holt
 • Hyfforddi athrawon ysgol, plant CA4 a CA6 a grwpiau sgowtiaid
 • Adrannau hyfforddiant o fewn y Cyngor
 • Hyfforddi holl aelodau ein Tîm Uwch Arweinyddiaeth
 • Trefnu’r Bws Taith Dementia i ymweld â’r awdurdod ar nifer o achlysuron
 • Buddsoddi mewn cyfleuster hyfforddiant unigryw newydd a elwir yn Ddehonglwr Dementia
 • Mae Holt a’r Waun yn gymunedau sy’n deall Dementia
 • Cyfleoedd i grwpiau gweithgaredd yn y gymuned sydd o fudd i’r sawl sy’n byw gyda dementia i dderbyn grantiau bach.
 • Hyfforddi gyrwyr cwmni tacsi lleol
 • Lansio llyfr gydag ysgolion a elwir ‘Harri yn helpu Taid i gofio’.

Os hoffech gysylltu â ni er mwyn derbyn hyfforddiant Ymwybyddiaeth Dementia, cysylltwch â commissioning@wrexham.gov.uk  neu os oes gennych ddiddordeb gweithio yn y diwydiant gofal i helpu i ofalu a chefnogi’r rhai sy’n byw gyda Dementia, cysylltwch â workforcedevelopment@wrexham.gov.uk.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN