Gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon yw tipio anghyfreithlon. Gall amrywio o fod yn fag bin unigol i fod yn filoedd o dunelli o wastraff. Gall fod yn beryglus, mae’n llygru’r tir a’r dyfrffyrdd ac yn costio swm sylweddol o arian i awdurdodau lleol ei glirio.

Y llynedd cafodd 288 o achosion o dipio anghyfreithlon eu cofnodi yn Wrecsam yn unig.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, yr Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chludiant, “Mae’r lluniau hyn yn dangos dim ond rhai o’r achosion syfrdanol o dipio anghyfreithlon ar draws y sir. Mae tipio yn anghyfreithlon a dylai preswylwyr sicrhau os oes ganddynt eitemau swmpus i gael gwared arnynt eu bod yn defnyddio cwmni cyfrifol neu wasanaeth casglu gwastraff swmpus y cyngor.”

Os oes gennych lawer iawn o sbwriel i’w waredu yna sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod yn defnyddio cwmni cyfrifol i wneud hynny ar eich rhan. Ni all y cwmni sy’n gweithredu ar eich rhan waredu’r eitemau yn eich canolfannau ailgylchu cartref ond rhaid iddynt eu gwaredu mewn cyfleuster wedi ei drwyddedu’n breifat.

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus Cyngor Wrecsam…

Gallwch hefyd ddefnyddio gwasanaeth casglu gwastraff swmpus Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  Mae gwastraff swmpus yn cyfeirio at eitemau sy’n rhy fawr i’w cludo gyda’r casgliad sbwriel arferol.  Gall hyn gynnwys eitemau fel dodrefn, nwyddau gwyn a chyfarpar garddio.  Gellir casglu hyd at wyth eitem am isafswm o £40.50. Bydd ffi ychwanegol o £8.10 yr eitem am unrhyw eitem ychwanegol i’r wyth.

GET SNAPPY – FOLLOW US ON SNAPCHAT.

Byddwn yn casglu:

  • Dodrefn (e.e. byrddau, cadeiriau, switiau, gwelyau, matresi, cypyrddau, desgiau, silffoedd llyfrau, cypyrddau dillad)
  • Nwyddau gwyn (e.e. oergelloedd, rhewgelloedd, poptai, peiriannau sychu dillad, microdonnau)
  • Cyfarpar garddio (e.e. peiriannau torri gwair bach, offer garddio, byrddau a chadeiriau gardd, barbiciws, beics)
  • Carped (darnau bychain o garped ac isgarped (toriadau o ddim mwy na maint un ystafell yn unig)
  • Offer trydanol ac electronig (e.e. cyfrifiaduron, setiau teledu)

Dim ond casgliad ymyl palmant y mae’r Cyngor yn ei gynnig o ran gwastraff gardd/organig yn y bin gwyrdd, nid ydym yn cynnig unrhyw wasanaethau casglu pellach ar gyfer gwastraff gwyrdd, pridd neu rwbel.

Fel arfer gwneir casgliadau swmpus ar ddiwrnod eich casgliad nesaf cyn belled ag y rhoir rhybudd o ddau ddiwrnod gwaith.  Gellir canfod mwy o wybodaeth am gasgliadau swmpus yma

Ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

  • Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff Lôn y Bryn ar agor rhwng 8am-8pm bob dydd o’r flwyddyn ac eithrio Diwrnod Nadolig
  • Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Plas Madoc a’r Lodge ar agor rhwng 9am-4am

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT