Barker's Lane

Dechreuodd y gwaith o ymestyn ac addasu ysgol Lôn Barcas ym mis Ionawr, ac maent bellach yn dechrau siapio.

Bydd yr estyniad yn cynnig cyfleuster meithrinfa newydd ac yn cynyddu capasiti dosbarthiadau er mwyn cynyddu nifer y disgyblion o 210 i 315.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Bwriedir y bydd y cynnydd hwn yn eu galluogi i leihau maint ddosbarthiadau yn yr ysgol, yn ogystal â lleddfu’r pwysau ar ysgolion cyfrwng Saesneg eraill yng nghanol y dref.

Mae’r sylfeini wedi’u cwblhau ar gyfer yr estyniad newydd, mae gwaith wedi dechrau ar y ffrâm fetel ac mae waliau sylfaenol wedi dechrau cael eu hadeiladu yn barod ar gyfer gosod y llawr.

Bydd Llecyn Gemau Amlddefnydd newydd yn cael ei osod yn yr ysgol, sy’n dod yn ei flaen yn dda iawn ac fe ddylai fod yn barod ar gyfer disgyblion yn fuan iawn.

Mae Llecyn Gemau Amlddefnydd newydd wedi’i osod yn yr ysgol ac mae disgyblion yn sicr yn gwneud y mwyaf ohono.

Mae plant Lôn Barcas yn edrych ymlaen yn arw

amgylchedd ffantastig ar gyfer dysgu i’n plant ieuengaf yn ogystal â gwella rhai ardaloedd o fewn adeilad bresennol yr ysgol.

“Mae plant yn haeddu’r cyfleodd gorau posibl a bydd y ddarpariaeth gyfoethog hon yn ein helpu i sicrhau bod hyn yn parhau i’r dyfodol. Mae’r datblygiad yn gyffrous ar gyfer y plant yn ogystal â’r staff.

“Mae’r plant wedi mwynhau gweld y gwaith adeiladu yn mynd rhagddo ac maent bellach wrth eu boddau’n defnyddio eu hardaloedd chwarae newydd.”

Read Construction sy’n ymgymryd â’r gwaith ac mae eu tîm safle’n cysylltu’n ddyddiol â’r ysgol i drafod y gwaith a sicrhau cyn lleied o amhariad â phosibl.

Dywedodd Richard Smart, Rheolwr Prosiect Read Construction: “Mae’n bleser gweithio gyda Chyngor Wrecsam i ddarparu’r estyniad hwn yn ysgol Lôn Barcas. Drwy ddarpariaeth Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru, rydym yn ymrwymo i sicrhau buddion i’r gymuned leol drwy gydol y prosiect, gan ddarparu cyfleuster 21ain ganrif i’r ysgol.

Meddai’r Cyng. Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: “Mae’n wych gweld cyfleusterau ysgol newydd o’r radd flaenaf yn cael eu cynnig i ddisgyblion a staff ein hysgolion.

“Mae ein pobl ifanc yn haeddu amgylcheddau modern i ddysgu a fydd yn eu helpu i gyflawni eu potensial llawn. Diolch o galon i bawb sydd ynghlwm â’r gwaith hwn, ac edrychaf ymlaen at ymweld â’r ysgol yn y dyfodol agos.”

Ariennir y gwaith gan y Grant Lleihau Maint Dosbarth a Chyngor Wrecsam

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF