green bin

Adnewyddu o 28 Mehefin

Os ydych chi’n bwriadu adnewyddu, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth eto! Rydym yn bwriadu dechrau derbyn ceisiadau i adnewyddu o ddydd Llun, 28 Mehefin, felly peidiwch â cheisio adnewyddu cyn y dyddiad hwn.

Fe gofiwch efallai bod dyddiad cychwyn y gwasanaeth wedi cael ei oedi llynedd oherwydd pandemig y coronafeirws, ac o ganlyniad, cafodd pob tanysgrifiad ei ymestyn nes 31 Awst, 2021.

Felly, bydd cynllun 2021/22 yn weithredol o ddydd Llun, 30 Awst 2021 nes dydd Gwener, 2 Medi 2022.

Byddwn yn atgoffa preswylwyr o hyn yn gyson ar ein blog newyddion a sianeli ein cyfryngau cymdeithasol wrth i ni agosáu at y dyddiad hwn, felly nid oes angen poeni.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Y ffi fydd £25 y flwyddyn, fesul bin o hyd

Dywedodd Darren Williams, Prif Swyddog yr Amgylchedd a Thechnegol: “Rydym yn falch o allu rhewi cost y wasanaeth ar £25 y flwyddyn, fesul bin gwyrdd, sy’n llai na sawl awdurdod lleol arall yng Nghymru a Lloegr. Bydd ceisiadau i adnewyddu yn cychwyn ddydd Llun, 28 Mehefin, a’r ffordd mwyaf cyfleus i dalu ar gyfer y gwasanaeth yw ar-lein ar www.wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd. Os nad yw hyn yn bosibl, gallwch ein ffonio ar 01978 298989 i wneud taliad â cherdyn. Serch hynny, mae’n rhaid i ni bwysleisio, peidiwch â cheisio talu am y gwasanaeth hwn nes bydd ceisiadau i adnewyddu yn agor, ar 28 Mehefin. Diolch.”

Sticeri newydd i’r sawl sy’n adnewyddu

Bydd preswylwyr sy’n adnewyddu eu tanysgrifiad i’r gwasanaeth yn derbyn sticer newydd, y bydd angen ei arddangos yn glir ar gaead eich bin i sicrhau casgliadau.

Gadewch 10 diwrnod o leiaf o’r dyddiad rydych yn adnewyddu er mwyn derbyn eich pecyn sticer newydd.

Dim taliadau arian parod na sieciau

Llynedd, cawsom nifer o gwsmeriaid a geisiodd dalu am y gwasanaeth drwy anfon arian parod neu sieciau atom. Mae’n rhaid i ni ailadrodd; nid oes modd i ni dderbyn y taliadau hyn.

Heb gofrestru ar gyfer 2020/21, ond yn dymuno gwneud?

Os nad ydych wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth casgliadau gwastraff gardd (2020/21), ond rydych yn dymuno ein bod yn casglu eich bin(iau) gwyrdd dros y gwanwyn a’r haf, nid yw’n rhy hwyr i gofrestru.

Mae’n costio £25 fesul bin, gyda’n gwasanaeth cyfredol yn weithredol nes 21 Awst, 2021, felly gallwch fanteisio ar 3 mis o gasgliadau os ydych chi’n cofrestru mor fuan â phosib.

Gallwch gofrestru drwy fynd i www.wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd, sef y ffordd gyflymaf a’r mwyaf cyfleus. Fel arall, gallwch ffonio 01978 298989, er efallai bydd gofyn i chi aros mewn ciw os ydych chi’n gwneud hyn.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF