Felly rydych wedi penderfynu anfon eich plentyn neu blant i ysgol Cyfrwng Cymraeg – gwych!

Mae tystiolaeth gref sy’n dangos (dolen gyswllt i erthygl Saesneg) fod bod yn ddwyieithog yn cynyddu creadigrwydd, cynyddu’r gallu i gadw gwybodaeth a hefyd yn gallu gwneud dysgu trydedd iaith yn llawer haws.

Ond teimla rhai rhieni tra bod eu plant yn dysgu Cymraeg yn gyflym yn yr ysgol, eu bod nhw eu hunain yn llusgo y tu ôl.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Yn ffodus, mae cymorth wrth law i helpu rhieni i gyrraedd safon eu plant.

Dewisodd Heidi Phoenix, rhiant o Wrecsam anfon ei mab i Ysgol Bodhyfryd.

“Roeddwn am ei anfon i ysgol cyfrwng Cymraeg gan nad es i un fy hun, ac rwy’n credu ei bod yn rhyfedd mod i’n byw yng Nghymru, ac eto dydw i ddim yn siarad Cymraeg…fe ddylem i gyd wneud hynny!” meddai.

“Rydw i wastad wedi bod eisiau siarad Cymraeg ac felly rwy’n bwriadu dysgu gyda fy mab. Rwy’n credu’n gryf y bydd yn agor drysau iddo pan fydd maes o law yn mynd i chwilio am waith.”

Dywedodd Stephen Jones, Cydlynydd y Gymraeg yng Nghyngor Wrecsam: “Fe benderfynodd fy rhieni i fy anfon i ysgolion cyfrwng Cymraeg ac alla i ddim diolch digon iddynt am wneud hyn, ond roedd hynny ymhell yn ôl pan nad oedd y we wedi datblygu eto!

“Y dyddiau hyn mae llawer iawn o adnoddau ar-lein defnyddiol i’ch galluogi i siarad Cymraeg gyda’ch plentyn ac rydw i’n annog unrhyw un i fanteisio ar y cyfle.”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae addysg Cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol gynradd ac uwchradd yn hynod o bwysig ac rydym am wneud yr hyn y gallwn i annog plant i ddysgu Cymraeg – ond dylai rhieni fod yn gallu manteisio ar yr adnoddau sydd ar gael i’w helpu i ddysgu Cymraeg gyda’u plant.”

Nid yw hi erioed wedi bod yn haws i ddysgu i siarad Cymraeg yn Wrecsam, gyda’r dewis enfawr o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, sesiynau sgwrsio mewn lleoedd fel Saith Seren ac adnoddau ar-lein gwych i’ch helpu i ymestyn eich gwybodaeth.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI